Защо кашата с пашата е законово „вързана“, а МЗХ е мълчало

Кашата, в която попаднаха стотици планински животновъди тази година с пашата е по тема, станала сложна за разбиране от мнозина, но може да се каже, че тя бе предизвестена отдавна.

Забраната животновъди да пашуват животните си в националните паркове дойде тази година от страна на дирекциите им, които се мотивират с екологична оценка за въздействие, представена и пред ЕК, и решават всяка година колко разрешителни да издадат, за каква натовареност на пашата и от там за колко глави добитък и съответно на колко фермери.

Недоволството на животновъдите е съвсем основателно, защото до миналата година са имали паша в тези национални три парка, а сега са прогонени от там или много е ограничен броя на животните, които могат да изведат.

Някои от тях са наели и адвокати, водят и дела, но от страна на МОСВ отговорите са категорични –  причината е в екологична оценка за въздействието, за която

МЗХ е  било предупредено отдавна-още по времето на предишния министър Кирил Вътев

Успоредно с МОСВ и природозащитниците напомнят, че са изпратили писмо до министъра на земеделието Кирил Вътев относно въздействията от прилагане на мярка „Пасторализъм“ върху природни местообитания и местообитанията на видове в трите национални парка в България. Писмото, входирано на 20.03.2024 г. е отишло и в Комисията по земеделие и гори на 49тото Народно събрание.

Писмото на „За да остане природата“ е в отговор на изказване на Вътев, че не бил запознат с източниците на информация за въздействията от прилагането на мярката, и че информацията е различна от доклада по оценка за съвместимостта на Стратегическият план.

Земеделският министър е казал това по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по околна среда и земеделие на 28.02.2024 г., за изслушване на министъра на околната среда и водите по темата „Пасторализъм“. На заседанието присъстваха от една страна природозащитни организации, а от друга – животновъди, настояващи да продължат да имат паша в националните паркове./

Природозащитниците още напомнят на Вътев, че според тях субсидиите привличат прекомерно присъствие на говеда по високите части на планините, което на свой ред уврежда природната среда там.

С внесеното писмо се казва още, че тази информация е била изпращана няколкократно на МЗХ в хода на обществените обсъждания и дискусии на удължаванията на ПРСР 2014 – 2020, както и на Стратегическия план 2023 – 2027. Според авторите министър Кирил Вътев няма причина да не е запознат с тях.

Според тях източниците на информация за уврежданията от мярка „Пасторализъм“ далеч не се изчерпват с доклада по оценка за съвместимост. Данни имало и в научни статии, доклади от проучвания на дирекциите на националните паркове, обосновки за дейности на парковите дирекции по природозащитни проекти по ОПОС.

При това положение е било разумно да се действа веднага спрямо животновъдите

МЗХ или е трябвало веднага да предупреди стопаните, както и …или да оспори ограничаването на пашата в националните паркове, или да признае, че мярката е законна.

Само че това не е направено и на фона на царящото мълчание, животновъдите са оставени сами да се борят с мощта на цяло ведомство като МОСВ, и на природозащитниците, които са действали с научни мотиви и доклади. Те не са оборени и в това време някои от животновъдите като „Дивата ферма“ наемат адвокати и ходят и на съд, и да дават разходи, за да се преборят за правото си да пашуват.

Тук трябва да кажем  за широката публика, че трите национални парка са национално природно богатство под юрисдикцията МОСВ, което е задължено да ги опазва.

Докато природните паркове и защитените зони по Натура са много повече и са на подчинението на  МЗХ, което би могло да действа в тях.

Така че изцяло работа на МЗХ е да направи бързо анализ и да отговори на животновъдите ще имат ли шанс там поне да вкарат на паша стадата си.

А що се отнася до мярка Пасторализъм, тя е действаща в Стратегическия план по ПРСР и не касае пряко проблемът, защото по нея право на подпомагане имат всички стопани на животни, които законно ги пашуват – тоест с разрешение от собственика на територията – парка. Така че МЗХ е на ход…

ДФЗ изплати над 4,2 млн. лв.  по интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“  за Кампания 2023. Получиха ги 338 фермери за високопланинска паша в националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен балкан“.

Право на финансова подкрепа имат фермери, които спазват специфичните изисквания по интервенцията описани в Наредба № 10 от 27 юни 2023 г.

Дейностите за пасторализъм са съобразени с утвърдените планове за управление в конкретните защитени територии (национални и природни паркове) и зони от мрежата Натура 2000.

Земеделските стопани извеждат животни по брой и вид, предварително определен в издаваните им разрешителни за паша от дирекциите на парковете. Те трябва да разполагат с годишно разрешително за паша на територията на националните паркове съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.

За териториите на природните паркове документ за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление, се издава от директора на природния парк.

Земеделските стопани спазват изискванията за натоварване на пасищните системи, за които са им предоставени географски цифрови данни и разрешителни за паша, с гъстота от 0,3 до 0,4 ЖЕ/ха.

 

Националните паркове са три и те са под управлението на МОСВ – „Пирин“, „Рила“ и „Централен Балкан“.

Природните паркове, за разлика от тях, са защитени територии, които трябва да осигурят дългосрочна защита на естествените екосистеми, като едновременно поддържат дейности като туризъм и земеделие, които да не замърсяват околната среда. Те са под управлението на МЗХ.

 

Диана Ванчева

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини