Как се придобива собственост върху земя

ВЪПРОС: Занимавам се с пчеларство 7 години. Върху тази земя са се отглеждали пчели и преди мен, но човекът, на когото е земята, е починал преди доста време.
Как мога да узаконя земята на мое име, за да мога да кандидатствам по европейските програми? В момента притежавам 93 пчелни семейства.

А.С. от Плевен

ОТГОВОР: За да придобие собствеността върху земята, читателят първо трябва да установи чия собственост е тя. Ако е частна собственост и собственикът е починал, той трябва да издири наследниците на починалия собственик и да им предложи да купи земята.
Ако земята е общинска и е ползвана за пчелини над 20 години и върху нея и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или горски територии в размер не по-малко от 3 дка – за нивите, 2 дка – за ливадите и 1 дка за овощните градини и гори (чл. 11, ал. 4 от Закона за пчеларството).
Освен това, за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, държавата или общините могат да учредяват право на ползване върху земята (чл.11, ал. 2 от Закона за пчеларството). С учредено право на ползване върху земята, читателят също може да кандидатства по европейските програми. Правото на ползване върху земите може да се учреди в полза на пчеларите при спазване условията, посочени в чл. 13 от закона (изисквания за отстояния, максимален брой пчелини и др.).
При подвижното пчеларство, разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на изискванията на чл. 13, а за поземлени имоти в горски територии – по реда на Закона за горите.

Рубриката се води от
адвокат Виолета Андрейчина

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X