Зелената архитектура в ОСП и иновациите в агробизнеса разясняват в онлайн семинар

Една сравнително нова тема в областта на земеделието – Зелената архитектура в Общата селскостопанска политика (ОСП), както и иновациите в аграрния бизнес, са темите на предстоящ онлайн семинар, организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Университет за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Форумът ще се проведе в понеделник, 13 декември, от 13,00 до 16,00 часа.

Участниците ще научат още какви са доброволните и задължителните мерки по Зелената архитектура за следващия програмен период 2023 – 2027 г., както и с изискванията за опазване на природните ресурси и прилагането на иновативно земеделие. Лектори ще бъдат доц. д-р Янка Казакова и доц. д-р Зорница Стоянова от УНСС. След представянето на информацията е предвидена дискусия с възможност да се чуят мнения и въпроси от участниците. Във втората част на семинара ще бъдат представени условията за кандидатстване по стартиралия на 30 ноември тази година прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Темата ще представи експерт от офиса на НССЗ в Шумен, като за нея също е предвидено време за обсъждане.

Какво предвижда новата Зелена архитектура? Тя включва базовите изисквания (т.нар. условност) и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб. Тя отразява една от основните реформи в следващия програмен период – за подобряване на влиянието на селското стопанство към климата и околната среда. Три от деветте конкретни цели на бъдещата ОСП, които следва да реализира всяка държава-членка ще се отнасят за околната среда и климата, обхващайки въпроси като изменението на климата, природните ресурси, биоразнообразието и ландшафта. В своите стратегически планове за ОСП държавите членки ще трябва да посочат как възнамеряват да постигнат тези цели, уверявайки се, че земеделските стопани изпълняват всички изисквания във връзка с околната среда и климата. Поставянето на амбициозни цели по отношение на климата, околната среда и биологичното разнообразие ще се осигури по няколко начина, като единият от тях ще бъде въвеждането на задължителни за държавите членки изисквания, т.нар. условност, както и интервенции в първи стълб, финансирани от средствата за директни плащания и интервенции в рамките на втори стълб – гласи информация по темата от Министерството на земеделието.

Интервенциите („екосхеми“) в първи и ангажименти във втори стълб ще трябва да надхвърлят стандартите и изискванията от условността. Европейската комисия вменява ангажимент на държавите-членки за установяване на правила, уреждащи предоставянето на финансова подкрепа от страна на ЕС към бенефициерите въз основа на стратегически план на ОСП. Държавите-членки следва да включат в своите стратегически планове система от условия предвидени в регламент, при която се налага административно наказание за земеделските стопани и другите бенефициери, които получават директни плащания (т.нар. условност, позната като кръстосано съответствие).

По силата на новите правила всички земеделски площи, включително земята, която вече не се използва за производствени цели, следва да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Държавите-членки определят минимални стандарти за земеделските стопани и бенефициери за добро земеделско и екологично състояние на земята в съответствие с основната цел на стандартите, като се вземат предвид размерът на стопанствата, тяхната структура, специфичните характеристики на засегнатите райони, включително почвеното и климатично състояние, съществуващите системи за земеделие, използване на земята, като например дела на залесените площи.

Предварителните условия са разписани като неразделна част от бъдещата рамка на ОСП и обединяват в себе си досега прилаганите „зелени изисквания“ и системата за кръстосано съответствие, която се състои от стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята и законоустановени изисквания за управление. Изискванията са в направленията климат и околна среда, води, почва, биоразнообразие и ландшафт. Сред новите изисквания е това за подходяща защита на влажните зони и торфищата. Новост са още включването на Рамковата директива за опазване на водите, използването на приложение за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества, има и завишено изискване за сеитбооборот и опазване на почвения потенциал, предвидени са също правила за безопасност на храните, за опазване на дивата флора и фауна, за безопасност на храните, за превенция, контрол и ликвидиране на болести по добитъка и много други.

От земеделските стопани ще се изисква стриктно спазване на изискванията за добро екологично състояние на земята и законоустановените изисквания (т.нар. условност). Предвидена е възможност за получаване на плащане при спазване на по-високи изисквания (по екосхема), както и за кандидатстване за изпълнение на многогодишни ангажименти в рамките на втори стълб.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/RpnnCny2N2UFKRbD7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94095848248

ID на семинара: 940 9584 8248

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Галя Методиева (главен експерт в отдел „Информационно-обучителни дейности, иновации и международно сътрудничество“ на НССЗ), тел: 0885 136 621, имейл: [email protected] и г-жа Галина Балинова (главен експерт в ТОО на НССЗ в гр. Шумен), тел: 0885 842 472, имейл: [email protected].

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X