ФИНАНСИРАНЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕЗ 2022 И СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

Компаниите, които имат интерес от финансиране за земеделския сектор, вероятно знаят, че новата „Обща селскостопанска политика“ на Европейския съюз ще започне да действа от 2023 г. В преходния период ще продължи да действа съществуващата Програма за развитие на селските райони 2014 – 2021 г. (ПРСР), за която има допълнително предоставено финансиране.


Какво се очаква през 2022 г.

Наскоро Министерство на земеделието обяви планираните за 2022 г. мерки по програмата. Сред тях има само две, които представляват интерес за директно кандидатстване от страна на земеделски стопани:

– Очакваме нов финансов транш от над 1 млн. евро за проекти на фермери на възраст до 40 г. за създаване и развитие на земеделски стопанства. Финансирането ще е до 25000 евро, а старт на процедурата се очаква през октомври 2022 г. 

Подобна процедура тече и в момента, с краен срок 28.02.2022 г.

– Ще бъде отворена за кандидатстване една от най-популярните мерки на програмата. За нея могат да кандидатстват както земеделски стопани, така и новосъздадени фирми, които не са регистрирани земеделци, но искат да развиват дейност, различна от земеделие, в селските райони на страната (вкл. производство, услуги, туризъм, ВЕИ за собствени нужди). Финансирането ще бъде до 50% от разходите за един проект и до 100 000 евро. Бюджетът на схемата е 29 млн. евро и се очаква тя да привлече голям интерес. Това е единственото безвъзмездно финансиране за развитие на неземеделски бизнес, с което може да се закупи земя или сграда, да се изгради ново помещение за производство или склад, но само в населените места със статут на селски райони. Покана за кандидатстване очакваме през септември 2022 г. 

В допълнение към горните мерки през 2022 г. ще има и две специализирани покани:

– към организации, съставени от земеделски стопани и/или търговци, които се сдружават за създаване и развитие на т.нар. “къси вериги“ на доставки на земеделска продукция и храни. 


– към висши училища, професионални гимназии, научни институти или опитни станции за провеждане на демонстрационни дейности и обучения, свързани с технологии в земеделието и ХВП. 

През 2022 г. са предвидени да стартират и две мерки, насочени към т.нар. „местни инициативни групи“ в селските райони – организации, през които на местно ниво ще бъде преразпределяни средства за развитие на селата и селските райони през следващия програмен период (2021 – 2027 г.). По голяма част от поканите ще могат (както и досега) да кандидатстват земеделски стопани и други компании. Очаквайте отделен материал по тази тема.

Освен настоящата Програма за развитие на селските райони, през 2022 г. ще продължи действието си и Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Очаква се безвъзмездна помощ за производителите на винено грозде и търговците на вино, която да бъде за преструктуриране на лозята, застраховане на реколтата, преодоляване на пазарния дисбаланс, инвестиции и промоция на български вина в държави извън Европейския съюз. 


Какво ще се случва след 2022 г.

На 23 ноември европейските депутати одобриха пакета от реформи на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г.

Ключов елемент на новата ОСП е силният фокус към опазването на околната среда и климата, съгл. който най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25% от преките плащания ще са насочени към мерки в тази област. Решено беше също, че най-малко 10% от директните плащания ще се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства и че най-малко 3% от бюджета на ОСП ще са насочени към млади земеделски стопани. Беше гласуван и кризисен резерв с годишен бюджет от 450 млн. евро (по текущи цени), който да бъде постоянно на разположение на земеделските стопани в случай на нестабилност на пазара и/или кризи.

Тези основни политики следва да бъдат отразени в националните стратегически планове на всяка държава членка, както и в начина, по който се разпределят средствата от Фонда за развитие на селските райони и директните плащания.

За да могат българските земеделски стопани да се възползват от финансирането по ОСП след 2023 г., страната следва да подготви и получи одобрение на своя национален стратегически план. Очаква се той да бъде готов и подаден към Европейската комисия преди края на 2021 г.

В плана има заложени мерки за подкрепа за:
– пчелари – за запазване, увеличаване, подновяване на кошери; за борба срещу агресори и болести; за маркетингови дейности; за сътрудничество и обмен на опит и т.н.
– лозари и винари – за преструктуриране и конверсия на лозя; за инвестиции, вкл. в екологични съоръжения; за популяризиране в трети държави; информиране в държавите членки и др.
– инвестиции за производители на плодове и зеленчуци, за сектор „мляко и млечни продукти“, както и цялостна секторна интервенция за маслодайната роза
– инвестиции за развитие на биологично земеделие и др.

Очаквайте повече подробности след одобрение на плана.

За повече информация и лесен достъп до европейско финансиране, посетете https://fininfo.bg/profile/login?continue=https://fininfo.bg/

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X