Обвързаното с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ за Кампания 2021 е в размер на 120,2 милиона лева

За Кампания 2021 сектор „Животновъдство“ се подпомага с директни плащания, чрез схемите за обвързана с производството подкрепа с бюджет от 120 203 338 лв., разпределен между осем схеми.

Размерът на подпомагането по отделните схеми се определя на база на бюджета по схемата и допустимите за подпомагане животни, след отчитане на реализираната продукция по схеми обвързани с доказване на пазарна реализация или установения брой животни при планинските схеми (млечни крави и овце-майки и кози майки в планински райони), за които не се изисква реализация на продукция.

За кампания 2021 година е увеличен броят на заявените за подпомагане животни по всички схеми с изключение на Схемата за млечни крави. Това увеличение е най-силно изразено по Схемата за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол с около 16%. С около 5% е увеличен и броят на заявените за подпомагане животни по Схемата за селекционни овце-майки и/или кози-майки. През 2021 година земеделските стопани са доказали и по-висока пазарна реализация на мляко и животни от заявените за подпомагане животни.

Размерът на подпомагането по отделните схеми за обвързана подкрепа се влияе и от допустимите за подпомагане животни до 50/200 броя на ниво схема за подпомагане, за които се прилага модулиран размер на подкрепата, завишен с 25%.

През кампания 2021 в обхвата на подпомагането с обвързана подкрепа са включени допълнително около 16 000 овце и 9 000 говеда.

За Кампания 2021 средният размер на намалението на ставките по схемите за обвързана подкрепа е с около 8,5 % в сравнение с 2020 година.

За Кампания 2020 съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/127 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 януари 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, във връзка с календарната 2020 година (публикуван на 31.1.2020 г.) беше предоставена възможност държавите членки да прехвърлят средства за календарната 2020 г. от Развитие на селските райони към Директните плащания. На това основание България прехвърли 70 427 849 евро. от ПРСР към директните плащания, които бяха пропорционално разпределени по отделните схеми за директни плащания, като финансовите им тавани бяха увеличени средно с около 9%. Тази възможност беше предоставена еднократно през 2020 година за да се ограничат последиците от пандемията от COVID -19 и произтичащите от нея затруднения за селскостопанския сектор. Увеличението на бюджета по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2020 е с 10 018 389,91 лв.

Коректно сравнение на размера на подпомагането е 2019 година, през която земеделските стопани са разполагали с нотифицирания бюджет за обвързана подкрепа без допълнителен трансфер от ПРСР.

С цел намаляване на негативните последици от пандемията с COVID 19 през 2021 година бяха разплатени допълнително 72 млн. лева, от които 37,5 млн. насочени към сектор „Животновъдство“. Говедата млечно и месодайно направление и биволите получиха допълнително по 83,00 лв. ; месодайните крави и юници, както и млечните кравите в планински райони бяха подпомогнати с допълнителни по 48,51 лв. на глава животно. Овцете и козите под селекционен контрол получиха по 20,48 лв., а тези в планински райони и необвързаните с производство по 16,17 лв.

В началото на 2021 година животновъдите получиха и подпомагане за изхранване на животни чрез инструмента deminimis в размер на 22,262 млн. лв. разпределени по направления, както следва:

Говеда – млечно направление и биволи с прилагане на модулация до 50-тото животно и над тях в съотношение 40лв. /20 лв.

Говеда – месодайно направление – месодайни крави и юници с прилагане на модулация до 50-тото животно и над тях в съотношение 50лв. /20 лв.

Млечни крави в планински райони – 20 лв. на глава животно.

Овце-майки и кози майки с прилагане на модулация до 200 –ното животно и над тях – 15 лв./ 10 лв.

Овце-майки и кози майки в планински райони и необвързани с производство по 10 лв. на глава животно.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X