Собственици на трайни насаждения могат да придобият общинска земя

ВЪПРОС: Мога ли да закупя общинска земя, върху която повече от 10 години имам трайни насаждения? Питах кмета на общината, но той ми отказа.
Н.П. ДОБРИЧ

ОТГОВОР: По принцип земеделска земя, която е частна общинска собственост, може да се продава на частни лица. Въпросът е уреден в чл. 34 от Закона за общинската собственост. За целта трябва да има решение на Общинския съвет, което се взима по ред, определен с наредба, издадена от съответната община. Въз основа решение на Общинския съвет се сключва договор за покупко-продажба от кмета на общината. Преди това се провежда публичен търг или публично оповестен конкурс.
Читателката не дава информация тя ли е създала тези трайни насаждения, или ги е наела заедно със земята от общината. Ако тя ги е създала, може да се ползва при определени условия от разпоредбата на чл. 24д от ЗСПЗЗ. Съгласно този текст собствениците на овощни насаждения може да придобият право на собственост върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни цени след изтичане на 5 години от създаването на насажденията и при условие че са: създадени и се ползват по силата на договор с кмета на общината в случая; придобити чрез приватизационна сделка; придобити от организациите по §12- бившите ликвидационни съвети.
Ако читателката отговаря на горните условия, трябва да подаде искане до Общинския съвет, като цитира като основание чл. 24д от ЗСПЗЗ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини