МЗм отговаря: Предстои консултативен съвет по тютюна, ще се подпомагат реалните тютюнопроизводители

По повод въпрос от тютюнопроизводител, изпратен в редакцията на „Гласът на земеделеца“, за това дали Министерство на земеделието предвижда промяна в референтната рамка за подпомагане на тютюнопроизводителите, Министерство на земеделието информира:

За периода 2015-2022 г. държавите, които прилагат Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), могат да предоставят преходна национална помощ, регламентирана в чл. 37 от Регламент 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика.

Политиката за подпомагане на тютюнопроизводството в Европейския съюз урежда помощта да не се обвързва с произведено количество, а да се подпомагат доходите на земеделските стопани. Европейското законодателство изисква помощта да реферира към минал период.

Условията и реда за подпомагане на земеделските стопани по схемата за преходна национална помощ за тютюн са регламентирани в Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Съгласно чл.37 от наредбата, право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007-2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ).

По отношение на държавната политика в подкрепа на сектора след 2022 г., България е заинтересована да запази съществуващите и да търси възможности за нови финансови инструменти за подпомагане на доходите на заетите в сектор „Тютюнопроизводство“. В сектора трябва да се приложи специфична политика, особено в необлагодетелстваните райони, където алтернатива на друг тип земеделско производство е трудно приложимо. След направен анализ за ефекта от прилагане на схемата за Преходна национална помощ за тютюна относно броя на регистрираните тютюнопроизводители в страната, се установи, че броят им значително е намалял. Това доказва, че запазването на схемата за подпомагане на тютюнопроизводителите, непряко обвързана с производството и след 2022 г., е важно за сектора. Тя следва да бъде насочена към реалните производители на тютюн, като стимулира подобряване на възрастовата структура и технологичното обновяване на сектора.

За нас съдбата на тютюнопроизводителите ще бъде важна част от бъдещата Обща селскостопанска политика, за да се избегнат негативните последици за чувствителните райони, които нямат друга икономическа алтернатива.

В резултат на постигнатата договореност, в периода 2023-2027 г. в България ще продължи прилагането на преходната национална помощ за сектор „Тютюн“, с възможност за актуализиране на референтния период и намаляващ бюджет с по 5% годишно.

До края на месец февруари предстои провеждането на Консултативен съвет по тютюна, на който се очаква една от дискутираните теми да бъде определянето на референтния период по преходната национална помощ за следващия програмен период.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X