Нотариалната форма за договор невинаги е необходима

ВЪПРОС:Арендатор съм на земеделска земя. От години арендувам земя на физически лица, за което сключвам договори за аренда в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните. В едно от землищата, където арендувам земя, има свободна частна държавна земя, за която сключихме договор за аренда. Казаха ми, че за този договор не е необходима нотариална форма.
Правилно ли е това?
С.И Симитли

ОТГОВОР: Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, извършени едновременно. Това изискване се отнася само за договорите за аренда, сключени с арендодател – физическо лице.
Съгласно чл. 18 от Закона за собствеността, договорите, с които се извършват придобиването и разпореждането с имоти, – частна държавна или общинска собственост, се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Нотариална форма не е необходима.
Следователно договорът за аренда на частна държавна земеделска земя, сключен между читателя и държавата, не е необходимо да спазва нотариалната форма. Достатъчно е обикновена писмена форма за валидност.

Рубриката се води от
адвокат Виолета Андрейчина

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X