МС предлага промени в ЗСПЗЗ с цел довършване на реституцията на земеделските земи

В съответствие с необходимите мерки включени в Пътната карта за изпълнението на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека Министерският съвет със свое Решение одобри проект на Закон за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В законопроекта са предложени текстове, предвиждащи двугодишен срок от влизане в сила на закона, в който бившите собственици или техни наследници подават заявление за установяване (идентифициране) границите на земеделските имоти, за които правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие в съществуващи или възстановими стари реални граници или със съдебно решение, като след изтичането на срока правоимащите лица се разполагат служебно от общинската служба по земеделие върху земи, предоставени от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), съобразно с решението за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X