loader image

Проектонаредбата за директните плащания е готова

Месец преди началото на Кампания 2023 за директни плащания Министерството на земеделието публикува Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на  интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и за реда за налагане на административни санкции.

Проектодокументът е публикуван за обществено обсъждане до 27 февруари, а в доклада с мотивите са посочени ключови моменти в правилата за подпомагане на стопаните за следващите пет години, включително промени в досегашните изисквания.

Предвиденият за България финансов ресурс от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за периода 2023-2027 г. е в размер на около 4, 4 млрд. евро. В наредбата са конкретизирани редът и условията за прилагане на следните интервенции за директни плащания:

•    основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ);
•    допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;
•    схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (екосхеми);
•    допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани;
•    обвързано с производството подпомагане на доходите;
•    плащане за малки земеделски стопани;
•    специално плащане за култура – памук;
•    интервенции за преходна национална помощ.

Необвързаните с производството директни плащания не са променени съществено като изисквания за допустимост в сравнение с досегашния програмен период. Сменена е терминологията според новите термини, въведени с Регламент (ЕС) 2021/2115.

Новост при допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани е, че плащанията ще са за цялата допустима по основното подпомагане на доходите за устойчивост площ на стопанството, както и че документите за доказване на образователен ценз ще се изискват на етап подаване на заявлението.

По отношение на специалното плащане за памук договорите за изкупуване на произведената от кандидатите продукция от културата ще се изискват при подаване на заявлението за кандидатстване.

Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост се предоставя само на земеделски стопанства с общо заявена за подпомагане площ до 600 хектара.

В рамките на Стратегическия план са разработени осем схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните. Екосхемите в директните плащания ще бъдат доброволни за прилагане и участие от страна на земеделските стопани и за подпомагане по тях може да бъде заявено цялото или част от стопанството.

С подзаконовия нормативен акт са регламентирани административните проверки и проверките на място на гореизброените интервенции. Предвидени са ефективни, пропорционални и възпиращи намаления на плащанията, санкции и финансови корекции при установени нередности и други случаи на неспазване на условията на интервенциите. За изпълнение на тези изисквания в Закона за подпомагане на земеделските производители бяха включени норми, които осигуряват въвеждането на системи за мониторинг и контрол, постановяването на санкции и финансови корекции.

Промени в обвързаното подпомагане, които влизат в сила от тази година

За да започне прилагането на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за новия програмен период (2023-2027), Министерството на земеделието подготвя необходимата нормативна база.

Интервенциите за финансиране на сектор „Животновъдство“ са:

•    обвързано с производството подпомагане за млечни крави;
•    обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми;
•    обвързано с производството подпомагане за месодайни крави;
•    обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми;
•    обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи;
•    обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони;
•    обвързано с производството подпомагане за биволи;
•    обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи;
•    обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми;
•    обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони.

Интервенциите за производителите на плодове и зеленчуци са:

•    обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове;
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване;
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани);
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер);
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи за нишесте, лук и чесън);
•    обвързано с производството подпомагане на за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство;
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони;
•    обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури.

В наредбата са предвидени следните промени в сравнение с досега действащите правила:
– въведено е възрастово ограничение за животните, включени в някои интервенции за обвързаната с производството подпомагане за говеда, биволи, овце и кози;
– завишени са изискванията за реализация на продукция от заявените за подпомагане животни;
– разширен е обхватът на интервенция „Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони“, като ще се подпомагат и животни с предназначение за производство на месо;
– животните от застрашени от изчезване породи са обособени в отделни интервенции;
– подпомагането на плодовете ще се осъществява само по една интервенция за обвързана подкрепа;
– по всички интервенции за зеленчуци – полско и оранжерийно производство, и интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване, се въвежда изискване бенефициентите да предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал;
– разработена е изцяло нова интервенция – обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване;
– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство се разширява списъкът с допустими култури, като се добавят ягоди и малини;
– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури остават допустими фасул за зърно и грах за зърно (зимен и пролетен), тъй като тези култури, обрани в ранен етап, са зеленчуци и не са протеинови култури;
– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи за нишесте, лук и чесън) по отношение на културата „картофи“ кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани съгласно чл. 22 от Закона за защита на растенията;
– предвижда се и прилагането на нова интервенция, насочена към най-дребните производители на плодове и зеленчуци, които се намират в планински райони. Помощта е предназначена за стопанства до 1.5 ха. Допустими култури са фасулът, както и всички допустими видове плодове и зеленчуци по останалите интервенции. Изключение правят картофите, които могат да се подпомагат само ако са предназначени за производство на нишесте.

Преходна помощ: Референтната година за тютюна е по избор, за говеда е краят на 2018 г.

Три ще са преходните национални помощи, необвързани с производството, и през следващия програмен периода – за тютюн, за говеда и за овце-майки/кози-майки.

Тютюн

Право на подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2016 – 2018 г., който е изкупен по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ), пише в Проекта на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Допустими за участие са земеделски стопани, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане или на плащането на помощта са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП или в регистъра по чл. 4, ал. 2 от ЗТТСТИ.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на годишното количество изкупен качествен (1 – 3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през една от годините на референтния период. Тютюнопроизводителят заявява еднократно, при първото заявяване на интервенцията, въз основа на коя от годините на референтния период, през която е отглеждал тютюн, да се определи размерът на изкупения тютюн по сортови групи. Заедно с това заявление, производителите подписват декларация, че продължават да извършват земеделска дейност.

Наследниците на починали стопани имат право на помощта, когато един или повече от тях отговаря на изискванията (да продължават да извършват земеделска дейност и да са вписани в един от посочените регистри). Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.

Говеда

Право на подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за говеда имат животновъдите, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в животновъдни обекти поне 50 % от референтния брой животни.

Помощта по интервенцията за преходна национална помощ за говеда се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ към 31 декември 2018 г.

Наследниците на починали земеделски стопани имат право на помощта, ако отговарят на изискванията, посочени по-горе. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.

ОВЦЕ-МАЙКИ/КОЗИ-МАЙКИ

Право на подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки, или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и/или кози-майки.

Животните трябва да са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация, одобрени от БАБХ и да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ. Стопаните трябва да продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Изисква се още животновъдните обекти да са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Лицата, които кандидатстват по интервенцията, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане.

Подпомагане по интервенцията се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили в животновъден обект – пасище, регистриран на името на земеделския стопанин и това е отразено в интегрираната информационна система на БАБХ.

Ставките за плащане на преходната национална помощ за тютюн, говеда и овце-майки и/или кози-майки се определят със заповеди на действащия министър на земеделието.

Проект на наредба изисква зеленчуците в оранжерии да се отглеждат върху почва. На някои категории животни се определена пределна възраст за субсидиране и по-високи млечни норми
Нови условия в обвързаното подпомагане за плодове, зеленчуци и животни поразиха голяма част от стопаните бъдещи бенефициери.

Условията са залегнали в Проекта на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Някой нови момента

Оранжерийни зеленчуци

Чл. 31, ал.3,  гласи: „Не се подпомагат площи, на които се отглеждат в оранжерии култури без директен достъп на кореновата система на растението до почвата.“

Ако това условие остане и в официалния текст на наредбата, огромна част от оранжерийните производители ще останат без обвързано подпомагане. В големите оранжерийни блокове, пък и в съвременните по-малки оранжерии, отглеждането на зеленчуци на принципа на хидропониката е приложено с убеждението, че почвеното засаждане е практика от началото и средата на 20 век, а в 21 век хидропониката е базово изискване.

Въпреки становищата, изпратени от оранжерийни организации, обвързаното подпомагане не е разделено на две – за отопляеми и за неотопляеми оранжерии.

Полски зеленчуци

Пред производителите на зеленчуци, отглеждани на открито, е поставено едно съвсем ново условия. А именно: „за заявените площи са представени документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11.

Това условие е в сила за всички полски зеленчуци, за които се получава обвързано подпомагане.

Десертни лозя

В схемата за обвързано подпомагане на плодове е записан нов текст, който касае десертните лозя: „право на подпомагане по интервенцията по ал. 1 имат площи с допустими сортове, включени в списъка на сортовете по приложение № 9 или сортовете десертно грозде включени в Общия каталог на държавите-членки на Европейския съюз до 1 март на годината на кандидатстване. Нямат право на подпомагане по интервенцията площи, които са включени в регистъра по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.“

В приложение №9 са изброени 38 сорта грозде: Болгар,Брестовица, Чауш, Дружба, Гарант, Хибрид VІ-4, Italia (Muscato Italia ) – 318, Кондарев 6, Надежда, Наслада, Перл дьо Ксаба (Перла), Плевен, Плевенски фаворит, Приста, Ранно без семе, Разакия бяла, Русенско без семе, Ряхово, Супер ран болгар, Sultanina – 919, Alphonso Lavallee – 319, Кралски Рубин, Cardinal – 80, Дунав, Flame seedless, Кондарев 10, Лисича опашка, Michele Palieri, Мир, Muscat de Hambourg – 202, Мискет плевенски, Мискет русенски, Разакия черна, Русалка 3, Сияна, Тангра, Велика, Зорница.

КРАВИ

крави на Вангел ЛоловПред подпомагане за млечни крави е записано условието те да са на възраст от 22 месеца до 10 години.

Друго изискване е стопаните да са реализирали за периода от 1 октомври до 30 септември  най-малко 1500 кг мляко на млечна крава в планински район или на млечна крава, в система на контрол, която е в период на преход или е преминала период на преход към биологично производство.

За останалите млечни крави е необходимо да се докаже с документи, че са дали поне по 2000 кг. мляко в рамките на година. Тези изисквания повтарят досегашните.

За млечни крави под селекционен контрол годишните количества сурово мляко се запазват, като се добавя условието за 2000 кг на млечна крава,  която е в период на преход или е преминала период на преход към биологично производство.

Обвързана подкрепа за месодайни крави се предвижда за тези, които са на възраст от 22 месеца до 13 години. Стопаните трябва да са реализирали през годината животни, съответстващи най-малко на 0,3 говеда на едно животно, което отговаря на изискванията (досега беше 0,2 говеда).

Стопаните на месодайните крави в развъдна програма трябва да са реализирали през периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване на пазара за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда, съответстващи най-малко на 0,4 говеда на едно животно (досега 0,25 животни).

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи се изискват количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 2000 кг мляко на животно, което отговаря на изискванията или за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда съответстващи най-малко на 0,25 говеда на едно животно.

БИВОЛИ

Право на подпомагане по интервенцията ще имат биволи, които са на възраст от 36 месеца до 18 години.

ОВЦЕ И КОЗИ

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи, както и включени в развъдни програми животни имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си животни на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овцете и до 108 месеца за козите.

За овце и кози от развъдни програми има значително завишение на изискванията за доказване реализацията на мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко. Според проектонаредбата стопанинът трябва да докаже количества, съответстващи най-малко на 100 кг. мляко за овца-майка и/или 250 кг мляко за коза-майка. Досега необходимият минимум мляко бе 70 кг или най-малко на 35 кг и 0,2 животни от един от двата вида и нямаше разлики според вида животно.

За овца-майка и/или коза-майка от породи, ползвани за месо стопаните трябва да са реализирали на пазара през периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства животни от един от двата вида, съответстващи най-малко на 1 брой агне или яре, родени в стопанството, на допустимо за подпомагане животно, пише в проектонаредбата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X