Carbonsafe предлага на земеделците допълнителен доход за добри практики

Carbonsafe не предвижда намаляването на добивите на земеделците.В компанията са наясно, че фокусът не трябва да измества. Земеделието и прехраната са на първо място, въглеродът е на второ.

Производителите да бъдат внимателни, защото методологията за въглеродни сертификати ще бъде сриктно прецизирана от ЕК, за да се избегне зеленото измиване.

C програмата на Carbonsafe България може да постигне въглеродна неутралност до 2030 г.

На 30 ноември 2022 г. Европейската Комисия взе кардинално решение за сертифициране на първата доброволна въглеродна европейска програма. В момента в Европа действат схемите за търговия с емисии, които са част от задължителния пазар. Решението на ЕК е голяма крачка напред по пътя към изпълнението на Зелената сделка и достигането до 2030 година на 55% намаляване на емисиите с подготовка за голямата цел – нулеви емисии до 2050 г. Целта е тогава Европа да стане първият континент, който е с нулеви нетни емисии.  Рамката бе съпроводена с проект на регламент, който сега е на ниво предложение от ЕК. В момента се обсъждат и се очаква излизането на чисто административни актове по финализирането на проекта.

В България вече работи компания, готова да приложи този Регламент в практиката. Разговаряме с Чавдар Маринов, съдружник и административен директор в AGviser и Carbonsafe.

За българските земеделци той сподели следната важна информация:

“ Разбира се, след проекта ще последват други значими законодателни инициативи с прилагащи актове, които ще обособят начинът на одобрение на отделните методики, изпълнението им и най-важното – отчитането на резултатите, последством публични регистри.

Искам да обърна вниманието на всички, че рамката е насочена изцяло към висококачествени и сертифицирани въглеродни емисии.

Carbonsafe е първата българска въглеродна програма за сертифициране на доброволни емисии в сектора на земеделието. Програмата е консервативна, с високоточно измерване на резултата, предвиждаща вземане на проби и изследването им в нашата лаборатория.

Carbonsafe работи със сектора на земеделието, който изцяло попада в обхвата на Регламента. Много е важно да се обърне внимание, че самият Регламент и насоките за бъдещите методики, които ще бъдат одобрявани от ЕК, са стандартизирани и са формализирани в акронима QU.A.L.ITY. Това означава, че всяко едно поглъщане, всяка една методика за премахване на въглерод от атмосферата, трябва да са съпроводени с много точно и ясно измерване на резултата, както и с т.нар. допълняемост. Тези действия са надзаконови изисквания и не би следвало земеделците да изпълняват допълнителни практики, които така или иначе ще изпълняват. Важно е да са устойчиви, тоест да допринасят за съпътстващите цели. 

Нашата методика, която работи на принципите на регенеративното земеделие, много ясно отчита повишаването на почвеното плодородие и почвеното здраве, което е напълно в унисон с европейския регламент. Последната буква от акронима е във връзка с устойчивостта и по-дългосрочното съхранение на въглерода, както и подобряване на биоразнообразието.

Ние, от Carbonsafe, през октомври изпратихме на ЕК представяне на нашата методика и направихме предложение само подобни принципи, съпроводени с точно и прецизно измерване на количествата на базовите линии и резултатите, без никакви корелации, хипотези и проектни сценарии, базирани единствено и само на точни науки – физика, химия и математика, да бъдат обект на бъдеща рамка на Регламент на ЕС. 

За наша приятна изненада това, което бяхме предложили на Еврокомисар Войчеховски, наистина се случи. Всичко това, за което говори ЕК – качествено измерване, отчитане на резултатите, е заложено в нашата методология и ние реално го правим.

Искам да уверя всички земеделци, че практиките, които ние предлагаме в регенеративното земеделие са обвързани с т.нар. ДЗЕС стандарти. Европейският регламент /проект/ казва, че ДЗЕС стандартите са наднационални изисквания и те ще бъдат признавани. Това означава, че пътят, по който вървим е правилен. От една страна ние ще даваме на земеделците много ясни и точни резултати и препоръки във връзка с почвеното състояние и изследване на микро- и макроелементи, съпроводено с отчитане на секвестирания въглерод в почвата. Като по този начин ще направляваме земеделците така, че те да могат да изпълняват изискванията, които вече са част от ОСП за получаване на субсидиите и за да не допускат грешки.

Притесненията на земеделците, произлизащи от Екологичната условност и цената на тези еко мерки са основателни. ЕК няма да покрие изцяло разходите, които те ще направят, но тук на помощ идва Carbonsafe.

Действията, които предприема ЕК през последните няколко месеца категорично определят пътя, и показват, че няма задна скорост и забавяне по отношение на Зелената сделка и няма никакви съмнения, че тя ще върви с пълна сила. ЕК ясно е разбрала, че няма как да постигне високите цели на Зелената сделка без бързи действия. И в тази връзка допуска сертифициране на т.нар. доброволен пазар на европейско ниво.

Carbonsafe в момента изпълнява няколко проекта. За момента имаме 8 участника в програмата, при които извършваме пробовземане. Общата площ, на която сме стартирали е 20 000 дка пробовземане в три области на страната. Нашата цел е да постигнем 1,5 млн. дка в обхвата на програмата. Това на фона на общата земеделска земя в България е 3%.

Прогнозата ни е, че нетните поглъщания, които можем да направим на годишна база от тези 1,5 млн. дка са около 355 000 тона количествено измерим атмосферен въглероден диоксид.

Какво означава това в национален мащаб?

На човек от населението в Република България се пада въглероден отпечатък около 6 тона. Екстраполацията на данните показва, че ако всички 50 млн. дка, които са в система на земеползване в страната влязат в нашата програма или в други подобни проекти, могат да се постигнат годишни нетни поглъщания от порядъка на 12,8 млн. тона. Нетният отпечатък на национално ниво е малко на 40 млн. тона годишно. Само земеделието може да постигне зануляване на една трета от емисиите на държавата. Това не е малко. EС си е поставил за цел до 2030 г. да има сертифицирани въглеродни кредити от около 310 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид.  Това означава, че България с добра въглеродна програма би могла да допринесе много за постигане на тази цел много преди далечната 2050 г.

Програмата на Carbonsafe ще се развие и в системата на горите. Въпреки мненията, че горите са изчерпали потенциала си, ние сме на различно мнение. Това е следващата стъпка в нашето развитие – въвеждането на въглеродна програма в горския сектор. И след като съберем земеползването и горите, напълно реално бихме могли да постигнем нулев въглероден отпечатък на България в много кратки срокове. Мисля, че към 2030 г. това е напълно възможно.

Много е важно всички, които се интересуват от въглеродни кредити, да знаят как се формират, къде се предлагат, каква е процедурата и кой получава парите. Да знаят, че ЕК ще одобрява методики, методологии и принципи на работа, които са изрично разписани, имат точно отчитане, регистрирани резултати и не подлежат на субективни оценки. Ние също сме на мнение, че не е редно цялото общество да плаща за нещо, което не се случва реално. В Carbonsafe сме против зеленото измиване, искаме всичко да бъде документирано, регистрирано и отчитано по надлежния начин. 

Carbonsafe е програма, която си партнира със земеделските производители. Нашето мнение е, че земеделските производители не са лошото лице на Европа и те не са големият замърсител, а напротив. Практиките, които прилагат земеделските производители биха могли да чистят нашата планета. И нека да не забравяме, че земеделските производители имат основна функция да изхранват населението като в същото време са принудени да спазват редица изисквания и стандарти за екологичност, които са в тяхна тежест и заради тази своя роля те трябва да бъдат допълнително стимулирани. Точно това им предлагаме ние в Carbonsafe. Един допълнителен доход за добри практики. Наясно сме, че не трябва да изместваме фокуса. Земеделието и прехраната са на първо място, въглеродът е на второ.

Следим процеса на нашата работа посредством четири процедури и множество контроли – над 40, които разписват спазването на всяко едно изискване. Carbonsafe не предвижда намаляването на добивите на земеделците. Всички тези процедури, с които гарантираме, че добивите не намаляват, са поместени в прогарама в надлежно изработен софутер, в който всяка една стъпка и действие могат да бъдат проверени и одитирани от трета страна.

Carbonsafe планира да позиционира абсолютно прозрачен публичен регистър, в който да се отчитат нетните поглъщания, съответно емисиите, които ние ще предлагаме на доброволния пазар. Като регистърът ще бъде интерактивен и ще показва и самата локация на изпълнение на проектите, така че да отговорим на изискванията на Регламента и на очакванията на обществото.

Carbonsafe може да гарантира по абсолютно достоверен начин, че няма пробив в системата и всяко едно отчитане на базова линия и на проект или линията, с която той излиза от поректа, е абсолютно точно измерено и документирано посредством точни методи в нашата лаборатория.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X