Внимание! Какви ще бъдат първите проверки на фермерите за Кампания 2023

На каква база ще се приспадат трудовите възнаграждения при налагане на тавана на плащанията

Диана Ванчева

Тази година кандидатите за директни плащания от сектор земеделие ще подлежат първо на ревизия по изискванията на Закона за подпомагане на земеделските производители – те ще бъдат проверявани дали изцяло отговарят на всички изисквания за активен земеделски стопанин.

Фонд „Земеделие“ ще проследява дали всички са подали  годишните си отчети за дейността, накратко ГОД, за предходната година, както и данните в тях. Също и годишните данъчни декларации, подадени в  Националната агенция за приходите (НАП), и данните в тях.

За реда на подаване на годишните отчети НСИ  пояснява

През 2023 година функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността на предприятията. Тоест всеки ще може да подаде годишния си отчет за дейността на едно място.

Годишнит отчети  може да се подават и по електронен път (on-line) в Информационната система “Бизнес статистика”, което е факт от 1 януари 2023 г., казват от НСИ.

Според статистическия институт работата е улеснена и човек може да се запознае с указанията и инструкциите за попълване на годишния отчет, само като кликне върху съответната група, в която той самият попада.

Нефинансовите предприятия са разделени на 2 групи – несъставящи баланс и съставящи баланс.

Има отделна секция и за предприятия в ликвидация, ако не дай Боже, някои попадат там, както и за предприятия с приходи и разходи под 500 лева, и предприятия без дейност.

Един пример: Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2022 г., но приходите и разходите за дейността им са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, трябва да подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация (за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец) на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството пък, могат да декларират това обстоятелство с декларация (Приложение № 11) единствено в информационната система на НСИ (Информационна система „Бизнес статистика“), на е-mail или на хартия в съответната териториална структура на НСИ.

Всички, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2022 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2022 г., подават отчета си единствено в Информационна система „Бизнес статистика“ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

Ще има консултанти

НСИ информира, че всички, които се нуждаят от повече информация, могат да я получат от методолозите в ЦУ на НСИ, както и от експертите в териториалните статистически бюра.

Едно уточнение за тавана на плащанията за фермерите

Важно е всички земеделски предприятия да знаят как при прилагане на тавана на плащане за основно подпомагане на доходите за устойчивост на земеделските стопани (ОПДУ), както е вече новото наименование на основните плащания, ще се приспадат  трудовите възнаграждения на работниците в земеделското стопанство.

Работниците и служителите са назначени под Код на икономическата дейност (КИД) в областта на селското стопанство. За приспадането на заплатите и осигуровките им  ДФЗ – РА ще използва данните от годишните данъчни декларации на кандидатите, предоставени от НАП.

Задължения и сроковете

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката всички физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност, са длъжни да предоставят на НСИ годишен отчет за дейността си (ГОД), съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

По силата на чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) юридическите и физическите лица заедно с годишната си данъчна декларация подават и ГОД в срок от 1 март до 30 юни 2023 година.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X