Земеделците ще могат да кандидатстват за ново земеделско оборудване по ПВУ

По мярка „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от ПВУ допустими кандидати са регистрирани земеделски стопани, групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани.

Всички кандидати трябва да са били регистрирани и през преходната стопанска година като земеделски стопани – 2021/2022.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 30 000 лв. без ДДС. Максималният размер на допустимите разходи е 1 000 000 лева. без ДДС.
Процент на финансиране – до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими разходи

Модернизация на отделните фази при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – Трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори,  сеялки, торовнасящи машини за прецизно торене; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, косачки, дронове, GPS системи и друга техника;

– оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.

– оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.

– автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане.

– машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.

– машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.

– Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други.

Системи и оборудване, включващи софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни – информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти – за растениевъдството и за животновъдството.

– машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.

– машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потреблен

Недопустими разходи

-дейности и разходи за СМР, освен монтаж на допустимите съоръжения и оборудване.
– дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти;
– дейности и разходи, свързани с напояване
– дейности и разходи, свързани с капацитета на съоръжения за съхраняване на животински и
растителен торов отпадък и на минерални торове;
– закупуване на земя и сгради;
– закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
– закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане, както и създаване на трайни насаждения

Одобреното предложение се изпълнява в срок до 9 месеца, а за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж – в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X