Производителите на олио сезираха ЕК за проблеми със забраната на украински слънчоглед

Във връзка с въведените временни мерки за ограничаване на вноса на зърно и маслодайни култури от Украйна в петте страни-членки на ЕС, включително и в България, Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти изпрати писмо до Европейската комисия и до председателя Урсула фон дер Лайен. „Предвид наложените от правителството на България и ЕС ограничения за внос на слънчоглед от Украйна, опасенията ни са че без национална позиция по отношение на всички засегнати сектори от икономиката, може да се постигнат нежелани  и силно негативни последствия за сектора и пазара“, се казва в писмото от председателя на организацията Яни Янев.

Нашата позиция е, че приложението на тези мерки по отношение на маслодайния слънчоглед за България няма да произведе търсените благоприятни ефекти, а напротив  ще доведе до непредвидени неблагоприятни такива, а основните от които са:

–           Забавяне и/или силно ограничаване на възможностите на маслопреработвателната индустрия в България, без това да облагодетелства земеделските производители;

–           Създаването на непазарни бариери, чрез ограничаване на вноса на суровина,  няма да повлияе върху цените и  конкурентоспособността на слънчогледа местно производство, предвид на експортната ориентация на сектора;

–           България  е в уникална позиция между петте засегнати страни членки, тъй като притежава силно развита слънчогледова преработвателна индустрия, насочена към износ, която разчита на над 1 милион тона внос ежегодно над местното производство, в голяма част от Украйна. Ограничаването на вноса на суровина ще намали производството на олио.

Предвид на наложените мерки за ограничаване на вноса на зърна и маслодайни култури от Украйна в петте страни-членки  и евентуалното им превръщане  в циклично прилагани инструменти, и конкретно за слънчогледа, опасенията ни са че без отчитане и защита от всички аспекти ще се постигнат нежелани и силно негативни последствия за аграрния и маслопреработвателния сектор на България, коментира Яни Янев. Българският преработвателен бранш е изцяло експортно ориентиран и пазарни бариери върху вноса на слънчоглед нямат реален ефект на увеличаване на търсенето на местна продукция и на вътрешните изкупни цени, а  само ограничават конкурентоспособността на преработвателната индустрия поради липса на суровина. Предприятията продават продукцията по експортни международни цени и стойността на местния слънчоглед винаги исторически е следвала международните и е в пряка зависимост от глобалните пазари, а не от локални ограничения. И съответно при непазарно високи вътрешни цени, предприятията просто спират да преработват или преработват по-малко, каквато е  безспорно ситуацията от началото на настоящата кампания. От друга страна земеделските производители могат да реализират своята продукция единствено и само на пазарни цени на база международните за износ.

Създаването на непазарни бариери чрез ограничаване на вноса на суровина,  няма да повлияе върху цените на слънчогледа местно производство, защото количествата многократно надхвърлят вътрешното потребление, което още веднъж води до извода, че цените ще следват глобалните пазари. Предвид на необоснованите очаквания за високи цени на земеделците и нежеланието им да продават на текущите пазарни цени, големият задържан запас и невъзможността на преработвателите да предлагат надпазарни стойности за суровината при падащи пазари на продукцията, ситуацията се влошава с всеки ден и двата сектора ще понесат огромни загуби, включително и в новата реколта. Невъзможността на преработвателната индустрия да осигури необходимия слънчоглед при пазарни цени ще произведе директни икономически последствия като намаляване на износа и търговското салдо на България, на генерирания БВП от сектора, до затваряне на предприятия, работа на намален капацитет, намаляване на наетия персонал (маслопреработвателната индустрия осигурява заетост на над 10 хил. служители) и др., обяснява Яни Янев в своето писмо.

В предвид на значителният спад с 30% на преработения слънчоглед в настоящата кампания, се очаква спад с над 1 милиард лева на приходите на сектора, от което е видно, че текущата и по-дългосрочни забрани за внос са в директна вреда на преработвателите на маслодайни култури и без ясни ползи за зърнопроизводителите. За преработвателите ще има риск от спиране на производството и неизпълнение на търговски договори поради липса на суровина и невъзможност за планиране в  стандартния за индустрията 3-месечен период за осигуряване на суровината. Очакванията са за хроничен недостиг на слънчогледово олио и шрот за вътрешно потребление, вследствие на невъзможността на производителите насочени към задоволяване на вътрешния пазар да работят при недостиг на слънчоглед, както и за увеличаване на цената на суровината на вътрешния пазар, което ще предизвика покачване на цените на олио, месни и млечни продукти за крайните потребители.

Забраната за внос на слънчоглед от Украйна ще пренасочи украинския слънчоглед към други пазари, към които България традиционно изнася и страната ни ще загуби експортни позиции там, а производството на българските преработватели ще трябва да се насочи към  трети страни, които са ценово най-чувствителни.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X