Добрият стопанин познава навиците на всяка крава

Изследване на немски специалисти за поведението на животни с различна продуктивност в един и същи краварник

Добре известно е, че за да се увеличи продуктивността в млечното животновъдство, са необходими добър генетичен потенциал, питателна храна и правилно гледане. Но създаването на оптимални условия за отглеждане на животните предполага да се познават добре и техните нужди. Информация за поведението на кравите може да се получи чрез системното им наблюдение. Яна Флор и д-р Петер Занфтлебен от НИИ по селско стопанство в Мекленбург – Предна Померания и Йохана Брекер от Рощокския университет въз основа на свои изследвания върху поведението на животни с различна продуктивност са разработили препоръки за подобряване на условията за гледане на кравите. Експериментът и изведените изводи на германските специалисти могат да бъдат от полза и за българските фермери.
Първоначално е трябвало да се изясни има ли съществени различия в ежедневното поведение на животните в зависимост от тяхната продуктивност и трябва ли да се отчитат различните условия в краварника. В съответствие с това е наблюдавано поведението на крави, чиято млечна продуктивност се различава примерно с 25 кг, които се отглеждат при еднакви условия и се хранят по един и същ начин. Наблюдавано е денонощно поведението на по 10 крави от съответните групи в продължение на една седмица. За да се изключи влиянието на времето, наблюденията са проведени през февруари и юли.
Средната годишна млечна продуктивност на крава в изследваното стадо е 10 000 кг. Кравите се гледат свободно в помещения с боксове за отдих. Площадките за хранене и проходите между боксовете са с твърдо покритие. Боксовете за отдих са покрити със слама и са конструирани за отглеждане на животните върху дебела постилка. Съотношението „животно – место за отдих“ е 1:1, което дава възможност едновременно да почиват всички животни. Кравите са доени три пъти в деня. При дължина на хранилките 33 м и 72 животни в групата се осигурява съотношение „животно – място за хранене“ 1,6:1. Храненето с пълноценни фуражи става два пъти на ден с разчет при дневна продуктивност на крава 42 кг мляко.


С какво се занимава дойната крава?
Свободното отглеждане на кравите във фермата дава възможност животните сами да определят какво ще правят, с изключение на времето за доене. Изследването подразделя времето на следните дейности:
 стоене в бокса на четири крака;
 стоене в бокса с двата предни крака;
 лежане в бокса;
 стоене на пътеката;
 движение;
 прием на храна (стоене при хранилката);
 пиене на вода (стоене при поилката);
 близане на сол;
 използване на четките за чистене;
 социални контакти;
 дефекация и уриниране
Първите пет елемента допълнително се разделят на време, в което се преживя и без преживяне.
Млечността в групата на високопродуктивните крави през февруари за 7-дневното наблюдение е средно 57,3 кг на ден. Тези животни са обединени в група Н. През юли тяхната средна продуктивност е 52,6 кг. Във всяка група има по 5 крави. Другата група (N) също се състои от 5 крави, но с по-малка продуктивност. През зимата средният млеконадой при тях е бил средно 31,6 кг, което е с 25,7 кг по-малко от този на високопродуктивните крави. Същата е разликата и през лятото. Изследването на поведението на кравите е било организирано така, че към всяка крава е бил прикрепен наблюдател. Всички наблюдавани крави се намирали в един и период на лактация (около 79-ия ден през зимния период и 103-тия ден през летния)
Поведение в боксовете за почивка
Ако кравите се доят три пъти на ден и всяко доене отнема по около час за цялото стадо, то на кравите им остават 21 часа „свободно време“ на денонощие.
В таблица 1 е показано колко време прекарват кравите в боксовете за отдих през различните периоди на годината. Тук е включено времето, през което кравата лежи, стои в него с двата крака или с четирите. Средната температура на въздуха в периода на наблюдение е 17,1 С през лятото, а през зимата – 1,1 С. Видно е, че кравите от двете наблюдавани групи през зимата прекарват по-малко време в бокса. Забелязват се и значителни колебания в поведението на отделните животни, свързани с тяхната индивидуалност. Прави впечатление поведението на животните от група Н (високопродуктивните) през зимата. Те прекарват в бокса значително по-малко време от кравите от група N (по-ниска продуктивност). Времето, прекарвано в бокса, има голямо значение за млекообразуването и преработката на храната. При наблюденията е установено, че животните отдават предпочитание на определени боксове. Ако желаното място е заето, някои крави упорито изчакват то да се освободи.
В таблица 2 са показани времето, през което кравите лежат в бокса. И тук се вижда, че кравите от група Н през зимния период най-малко лежат в бокса. Животните от тази група прекарват в бокса средно 2 часа по-малко, отколкото кравите от другата група. В търсене на причините за намаляването на времето на лежане са направени измервания на височината при саркума и претегляне на наблюдаваните животни. Оказва се, че високопродуктивните крави са по-тежки и едри от тези със средна млечна продуктивност. Разликата в жива маса достига 60 кг през лятото и 190 кг през зимата в полза на високопродуктивните животни. При интерпретиране на тези резултати трябва да се отчете, че в група N през зимния период са включени предимно млади животни.
Една от причините за по-краткото лежане е, че по-едрите и тежки животни имат проблем с размера на бокса. В изследвания краварник дължината на бокса за отдих е 2,40 м, а ширината е 1,20 м или 2,25 м за двоен бокс. Такива са препоръчваните размери за боксове, но по-едрите и тежки животни в тях могат да лежат в неудобна поза или да имат проблем със ставането.
През летния период различията в теглото на животните от група Н, както и на тези между групите Н и N са незначителни.
Времето, през което животните са изцяло в бокса, стоейки на четирите си крака, е около 4 минути на ден.
Съвсем различна е картината за времето, което кравите прекарват, стъпили само с предните крака в бокса. Както и при лежането, и тук има значително отклонение в поведението на група Н в сравнение с животните от останалите групи. В периода на зимното наблюдение групите Н и N значително се различават по този показател. Високопродуктивните крави компенсират времето за лежане, като прекарват средно с 1 ч и 18 мин повече време само с предните крака в бокса. За разлика от наблюденията през зимата, през летния период кравите от група N прекарват значително повече време в бокса, в сравнение с високопродуктивните.
Стоене и движение в проходите между боксовете
Трудна е да се разграничи ясно поведението на кравите по време на придвижването и стоенето в проходите. Те пристъпват бавно в проходите, като от време на време правят кратки паузи. Животните от двете групи се движат средно 45 – 50 мин дневно, като през зимния и летния период разликите са незначителни. Друга е картинката при времето за стоене. Там разликите са значителни. Кравите с висока продуктивност са в проходите през зимата 2 ч 22 мин, а през лятото 2 ч 17 мин. Това е доста по-продължителен период в сравнение с животните от другата група, при които времето е съответно 1 ч 38 мин и 1 ч 41 мин. Прави впечатление значителните индивидуални разлики по този поведенчески признак (от 16 мин до 5 ч 9 мин)
Хранене и преживяне
Опитът е организиран така, че дори едно животно да отиде към местата за хранене, се отчита общата заетост на хранилките. Установено е, че максималната заетост (при това само еднократно) е 91%. Най-голям интерес към храненето кравите проявяват след доене и особено сутрин.
Кравите с висока млечна продуктивност прекарват средно с около 30 мин повече при хранилките в сравнение с кравите с по-ниска млечност (4 ч 52 мин към 4 ч 20 мин за зимния период). В същото време животните от група Н отиват към хранилките средно 7,8 пъти на ден, докато тези от група N подхождат за удовлетворяване на потребността си от храна 8,2 пъти.
Поведението на животните при преживяне е относително еднакво. Кравите преживят по време на доене, лежане или стоене и спират да преживят само при движение. Общото време на преживяне за двете групи в различните периоди на годината са почти еднакви. Интересно е това, че позата, в която преживят животните от група Н, значително се различава от позата на кравите от другата група. При преживяне тези животни прекарват средно 1 ч 22 мин, стоейки с предните крака в бокса. Това може да се обясни с високата продуктивност и по-големите размери на животните.
Какво още се наблюдава…
Наблюдавани са също подхождането на животните към поилките, четките за почистване, близането на сол, а също и социалната активност вътре в групите. Тук са установени големи индивидуални различия. Например, ако едни животни изобщо не използват четките за почистване, то други, избутвайти „посестримите си“, всячески се стремят да прекарат възможно най-дълго време под четките.


Изводи
 Кравите прекарват в отдих 60 – 65% от времето. Това показва колко е важно да се създадат подходящи и удобни места за почивка. Чистите, с добра постелка и подходящи размери боксове са важен елемент при създаване на съвременен краварник.
 Зоните за отдих трябва да отговарят на съвременните изисквания за размерите на зоните за отдих. Даже при трикратно доене животните и от двете групи прекарват минимум 12 часа в денонощието в бокса за отдих.
 Стоенето с предните крака в бокса очевидно имат разтоварващо действие на търбуха. Тази поза е предпочитана от животните и докато преживят. За особено големите и тежки животни размерите на съвременните боксове могат да се окажат недостатъчни за комфортното лежане и изправянето на животните
 Съществени различия има в поведението на кравите с различна продуктивност, която се изразява в различната продължителност на храненето. Високопродуктивните крави се хранят 30 мин. по-продължително в сравнение с нископродуктивните. Необходимо е да се осигури на всяко животно възможност за приемане на желаното количество храна по всяко време. Допустимо е съотношението животно: място 1,6:1
 Осигуряване на възможност за грижа за кожата на животните (автоматична четка) като елемент за добро самочувствие
 Осигуряване на достатъчен брой подходящи хранилки като важен елемент за осигуряване комфорт на кравите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X