ЕК остави без корекция таваните на плащанията над 2 000 EUR по заявленията, подадени през 2023 г.

Европейската комисия определи, че няма да направи корекция на плащанията по интервенциите от Първи и Втори стълб на Общата селскостопанска политика, които надвишават 2 000 EUR за заявленията за подпомагане, подадени за календарната 2023 година. Това става ясно от обнародвания на 2 юни 2023 г. в Официалния вестник на Европейския съюз Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1072 на Комисията от 1 юни 2023 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2023 година.

Текстът на Регламента гласи:

„За целите на определянето на ставката на корекция в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2021/2116 плащанията, които се отпускат на земеделските стопани за интервенциите под формата на директни плащания, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от същия регламент, и за специфичните мерки, посочени в член 5, параграф 2, буква д) от него, които надвишават 2 000 EUR за всяко заявление за подпомагане, подадено за календарната 2023 година, се намаляват със ставка на корекция от 0 %.“

Към настоящия момент Европейската комисия не предвижда корекция на плащанията по Първи и Втори стълб на ОСП през 2023 г. въпреки прогнозите на нейните анализатори, че приложимите годишни тавани ще бъдат надвишени предвид сложната икономическа и политическа обстановка свързана с войната в Украйна. Все пак институцията публикува регламента, за да си осигури възможност в бъдеще при необходимост да направи корекция. Текстът гласи:

„В съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2116 ставката на корекция трябва да се определи до 30 юни на календарната година, за която се прилага тази ставка на корекция. Ставката на корекция може да бъде адаптирана въз основа на нова информация до 1 декември на същата календарна година. Такова адаптиране въз основа на нова информация обаче е възможно само ако ставката на корекция е била определена до 30 юни.

С оглед на несигурността, свързана с бюджетните прогнози, и за да се запази възможността за адаптиране на ставката на корекция до 1 декември 2023 г., така че — ако което и да е от двете се окаже необходимо — да се гарантира спазването на годишните тавани и допълнителното финансиране за селскостопанския резерв, се счита за целесъобразно да се определи ставка на корекция от 0 % за календарната 2023 г.“

„Прогнозите за директните плащания и свързаните с пазара разходи, определени в проектобюджета на Комисията за 2024 г., сочат, че понастоящем няма необходимост от финансова дисциплина. Съществува обаче голяма несигурност по отношение на бъдещите нужди от подкрепа от селскостопанския резерв с оглед на последиците за хранително-вкусовия сектор от руското нашествие в Украйна и по отношение на въздействието на изключително високото равнище на инфлация върху свързаните с пазара разходи. Освен това, считано от 2023 г., бяха въведени нови и значително по-гъвкави правила за финансово управление на директните плащания, което увеличава несигурността при оценката на равнището на изпълнение на бюджета за финансовата 2024 година“, обосновава институцията своята позиция.

Европейската комисия посочва, че представя регламента след консултация с Комитета по земеделските фондове.

Регламентът влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз. Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X