В Гърция: 100 евро на ха обвързано подпомагане за твърда пшеница

Предложената цена на обвързаната с производството помощ за твърдата пшеница за новата ОСП възлиза на 10 евро на декар (100 евро на хектар), става ясно от министерско решение, публикувано в Държавен вестник на Гърция.

В същото време се изчислява, че за периода 2023-2027 г. отклонението от единичната цена ще бъде ±15%. Тези проценти бяха изчислени и като бяха взети предвид съответните отклонения за периода 2017—2020 г. за това обвързано с производството плащане. Следователно минималната и максималната единична цена се оценяват съответно на 8,5 евро/хектар и 11,5 евро/декар.

Бюджетът за обвързана с производството помощ е 16 милиона евро за всяка година от прилагането на новата ОСП 2023-2027 г., докато общият бюджет ще достигне 80 000 000 евро.

Бенефициери на обвързаното с производството плащане за твърда пшеница са действащи земеделски стопани, отглеждащи твърда пшеница на допустима за подпомагане земя, при следните условия:

Използване на сертифицирани семена, което се доказва от представянето на оригинални фактури за покупка на семената и оригиналните официални етикети върху опаковките на семената,

посочени в горните фактури за покупка. Минималното количество сертифицирани семена за твърда пшеница е определено на 180 кг на хектар (18 кг на декар).

Чрез дерогация от горепосоченото бенефициерите могат да използват семена от категория селекционери (селекционен материал), сортове твърда пшеница, вписани в Националния каталог на сортовете от земеделски растителни видове и/или в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, само:

* за производството на предбазови или базови семена, което се доказва от представянето на съответен сертификат от съответните отдели за развитие на селските райони и контрол на децентрализираните служби на Министерството на земеделието, за декларираните площи, засети с материал на земеделския производител и предназначени за производство на предбазови или базови семена,

* за размножаване на материала на култиватора на запазения сорт, което се доказва с изпращането на съответен сертификат от отдел „Контрол на сортовете култивирани растения“ на Дирекцията по посадъчен материал на култивираните растителни видове и растителни генетични ресурси на Министерството на земеделието и развитието на селските райони към ОПЕКЕПЕ, за всички декларирани площи, засети с култиваторен материал.
Що се отнася до санкциите, съгласно министерското постановление производител, който е предоставил подвеждаща информация, се отхвърля от схемата за помощи през текущата календарна година.

Когато се открият нередности по отношение на площите, декларирани за целите на помощта съгласно настоящата директива и дължащи се на производителя, се прилагат намаленията, предвидени в законодателството.

Накрая, ако производителят не спазва изискванията за условност, се прилагат предвидените санкции. OPEKEPE може да наложи и допълнителни санкции, ако те са предвидени в приложимото законодателство на ЕС.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X