Синдикатите в земеделието са в стачна готовност заради проекто-бюджет 2023 г.

Не виждат ангажимент за ръст на доходите на служителите на терен в системата на МЗм

Лилия Александрова

„Имаме готовност за протести и съвсем скоро ще предприемем действия. Това, което искаме е да убедим народните представители, че заплатите на работещите на терен в системата на Министерство на земеделието трябва да бъдат увеличени най-малко с 15%. Поискахме среща с министър Вътев, за да чуем неговата визия за управление на човешкия ресурс.“ Това каза за „Гласът на земеделеца“ Валентиная Васильонова, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ).

„Данни на Института за социални и синдикални изследвания сочат, че кумулативната инфлация през 2022 г. и 2023 г. е над 22%, но средното увеличение на заплатите в публичния сектор през този период не компенсира това влияние. През 2022 г. постигнахме увеличение с 22% на заплатите на служителите в нашите системи, но това увеличение вече е изядено от инфлацията, което означава, че хората трябва вече да харчат от спестяванията си“, каза още тя и допълни:

„Тези хора са отговорни за прилагането на Общата селскостопанска политика и на политиката по Рибарство и аквакултури в България, изпълняват държавни задачи – както контролно-ветеринарни, така и по качество на храните, напояване, предпазване от вредното въздействие на водите и от бедствия и градушки, опазване на природните ресурси. Средната работна заплата на тези хора, които работят на терен, е между 1000 лв. и 1100 лв. В много случаи тези хора са изложени на сериозен риск за здравето и по отношение на условията на работа. Друга част от хората са квалифицирани специалисти с висше образование, които непрекъснато повишават своята квалификация. Те защитават интересите на държавата.“

Експертна позиция

Според синдикатите в земеделието, увеличението на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2023 на 780 лв. е крайно недостатъчно и вече унизително ниско. В условията на продължаваща инфлация и осезаемо обезценяване на доходите от труд, липсата на адекватна политика по доходите ще наложи отново актуализация и гласуване на допълнителни средства в настоящия проектобюджет, посочват експертите на организацията.

„С възмущение констатираме, че отново единствената възможност за увеличение на работните заплати се дава от направени икономии от разходите за персонал. Винаги подчертаваме, че този текст е формален и няма реализация – няма икономии на средствата за персонал, тъй като намалението на числеността на персонала става само и единствено при освобождаване на щатни бройки, които веднага биват заети от нови хора, приближени до новото правителство или новото ръководство. Тази практика е утвърдена от години наред и е обществена тайна“, посочват от ФНСЗ.

Синдикатите не приемат замразяването на работните заплати, тъй като то е пряко свързано с конвергенцията на доходите, ще засегне негативно жизнения стандарт на работещите, но най-вече ще се отрази пагубно и демотивиращо върху ефективността и резултатността при изпълнение на заложените цели, дейности и политика на отрасловото министерство.

„Граничните ниски доходи още повече ще демотивират и бездруго недостатъчния административен капацитет, работещ на терен във всички структурни звена. Факт е, че дори последователното увеличение на работните заплати в последните няколко години не успя да компенсира изоставащите заплати в различните звена и системи на Министерството на земеделието, особено на висококвалифицираните специалисти, научни работници, изпълнителски кадри“, отбелязват експертите.

В предвидения бюджет не се вижда ясен ангажимент за ръст на доходите на служителите, който поне да компенсира ръста на цените и вече загубената реална покупателна способност – увеличение поне с 10%, категорични са от ФНСЗ и предупреждават: „Старата практика да се предвижда ръст в разходите за персонал само на базата „догонване“ на увеличението на минималната работна заплата отново ще доведе до изравняване на възнагражденията на квалифицираните специалисти с тези на неквалифицираните. Този ефект се наблюдава ежегодно и той отново ще засегне почти всички структури на Министерството, но най-осезаемо ще се прояви в системите на ИА Борба с градушките и ИА Рибарство и аквакултури, където средната работна заплата днес е 1000 – 1200 лв. и представлява 60-70% от СРЗ за страната, посочват синдикатите.“

Увеличение с 20% на разходите за персонал

В проектозакона за държавен бюджет за Министерство на земеделието са предвидени 290 320,2 лв., като разходите за персонал в размер от 193 006,1 лв. са увеличени с прехвърлените разходи отново в бюджета на МЗм на три агенции, актуализирани с допълнителните средства от Министерски съвет и ограничен ресурс за покриване увеличения размер на минималната работната заплата от 1 януари 2023 г. Анализът на цифрите потвърждава, че увеличението в разходите за персонал е само компенсиране на увеличението на ръста на минималната работна заплата, посочват от ФНСЗ.

Синдикатите настояват, към Бюджет 2023 да бъдат увеличени разходите за персонал на МЗм с 20% или осигуряване на допълнителни средства в размер на 38 милиона лева, от които 20 милиона заявени от БАБХ и 18 милиона за останалите второстепенни разпоредители с бюджет.

„В бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за Селскостопанска академия е определен трансфер за 2023 в размер на 44 949,9 лв., актуализиран със средствата от ПМС 180 и допълнителни 1 639,9 лв. Видно от цифрите, предвидения трансфер и тук не планира увеличение на разходите за персонал, а увеличената МРЗ ще изравни работните заплати на младши експерти, младши специалисти, изпълнители. Настояваме в Бюджета на РБ за 2023 г. да бъде увеличен трансферът за Селскостопанска академия допълнително с 11 милиона лева, с което ще бъде постигнато увеличение на доходите на работещите в Академията с 20 %, за да достигнат до нивата, съизмерими с тези от държавните висши учебни заведения и аналогични научноизследователски институции от развитите страни в ЕС“, категорични са синдикатите.

Допълнителни средства за „Напоителни системи“

Според ФНСЗ е необходимо да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 2,5 млн. лв. за дейността на „Напоителни системи“ ЕАД с цел осигуряване техническата и безопасна експлоатация на 21 броя язовири в страната, с предоставени права за управление на Министерство на земеделието.

„Крайно време е да преустановим порочната практика от последните две години на рестриктивна политика по доходите, която се изчерпва само с увеличение на минималната работна заплата, за увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на изборните длъжности, на заетите в съдебната система, за които в законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията, както и увеличение на заплатите на педагогическите специалисти. В България всеки труд е еднакво ценен, обществено значим и трябва да бъде адекватно и справедливо оценен“, посочват още от федерацията на синдикатите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X