Наредбата за интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“е публикувана

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане Наредба за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“, като документът ще се разглежда в продължение на 30 дни.

В предложения проект на Наредба се уреждат общите положения, свързани с подпомаганите интервенции и дейности, финансовите условия за подпомагане и недопустимост за двойно финансиране, общите изисквания към кандидатите и реда за кандидатстване по всяка интервенция, както и условията за изплащането на финансовата помощ, контрола върху изпълнението на дейностите, мониторинга и докладването пред Европейската комисия за прилагането на интервенциите, заложени в Стратегическия план.

С оглед одобрения Стратегически план проектът на Наредба регламентира одобрението на оперативните програми в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

С проекта на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ са регламентирани допустимите бенефициери, общите изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, както и специфичните условия за подпомагане по отделните дейности от интервенциите в сектора. За всяка интервенция са уредени видовете разходи, допустими за финансиране, както и условията за тяхното подпомагане.

В предложения проект на нормативен акт е разписан редът за кандидатстване по интервенциите в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“. Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ). Предвидено е заявлението да се подписва с квалифициран електронен подпис и да се подава чрез индивидуалния профил на кандидата в СЕУ лично, чрез законен негов представител или чрез упълномощено от него лице. Комуникацията между Държавен фонд „Земеделие“ и кандидатите ще се извършва в СЕУ, включително съобщаването на индивидуалните административни актове чрез съобщение в индивидуалния профил на кандидата.

В проекта на Наредба подробно е разписан и редът за изплащане на финансовата помощ. Уредени са условията за извършване на административни проверки и проверки на място по подадените заявления за подпомагане, връщане на постъпилите документи при непълноти, липси и неясноти, срокове за отстраняване на нередовностите, както и одобряване или отхвърляне на постъпилите заявления. Регламентиран е редът за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, включително процедура за промяна на вече подписани договори, като и основанията за пълен или частичен отказ от изплащане на помощта.

В проекта на Наредба е разписан контролът, който Държавен фонд „Земеделие“ ще осъществява върху изпълнението на подпомогнатите дейности. Уредени са задълженията на ползвателите на помощта, както и санкциите в резултат на извършен последващ контрол, а именно възстановяване на получената финансова помощ.

Прилагането на интервенциите по Стратегическия план в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ ще се отчита от Държавен фонд „Земеделие“ пред Европейската комисия чрез информационен модул за мониторинг при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/2115.

Цялата наредба може да видите тук. 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X