Новите интервенции 2023-2027: До 2 300 000 евро за оперативна програма за плодове и зеленчуци и до 500 000 евро за мляко и млечни продукти

МЗХ от вчера е готово с проектонаредбата за интервенциите от Стратегическия план в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

Новина:

Интервенциите в сектор „Мляко и млечни продукти“ ще се прилагат за първи път, като ще бъде допустимо оперативни програми да се изпълняват  освен от организации на производители (ОП) и асоциации на организации на производители (АОП), и от групи на производители (ГП).

Изискване:

Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), като заявлението ще се подписва с квалифициран електронен подпис и ще се подава чрез индивидуалния профил на кандидата в СЕУ. Комуникацията между Държавен фонд „Земеделие“ и кандидатите ще се извършва в СЕУ, включително съобщаването на индивидуалните административни актове чрез съобщение в индивидуалния профил на кандидата.

Контрол:

Прилагането на интервенциите по Стратегическия план в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ ще се отчита от Държавен фонд „Земеделие“ пред Европейската комисия.

Както заяви зам.-министър Александър Йоцев, чийто екип е автор на проектонаредбата, целта е подобряване на пазарната позиция на земеделските стопани и увеличаване на дела им във веригата на стойността, като ще се  предоставя подкрепа на групи на производители, организации на производители и асоциации на организации на производители. Той уточни, че в случаите, в които исканата финансова помощ надхвърля определения със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ бюджет, заявленията за подпомагане ще се класират съгласно критерии за оценка и да се одобряват в низходящ ред.

Браншовите организации да знаят, че поектът е публикуван за обществена консултация на интернет страницата на МЗХ и Портала за обществени консултации със срок за предложения и становища до 30 август.

Интервенциите в сектор „Плодове и зеленчуци“

Ще се прилагат мерки, свързани с инвестиции в материални и нематериални активи, също в областта на агроекологията и климата, както и интервенции, свързани с научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, вкл устойчивост на вредители и смекчаване на изменението на климата и адаптиране.

Ще има и интервенции, свързани с консултантски услуги и техническа помощ по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение.

Още – пари ще има за обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита.

Полагат се средства и за популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите за схемите за качество и значението на здравословното хранене, както и към диверсифициране и консолидиране на пазарите. Също и за изтегляне от пазара на продукция с цел безвъзмездно разпределяне или други дестинации.

В текстовете участва и, което ще допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители.

Ще могат да кандидатстват организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации, признати със заповед на министъра на земеделието и храните и в съответствие с условията на Наредба № 11 от 15.05.2007 г.

Финансови условия за подпомагане

Максималният размер на финансовата помощ ще се определя като минимална стойност между следните две ограничения:  до 50% от реално извършените разходи, или до 4,1% от стойността на предлаганата на пазара продукция от организацията и до 4,5% от стойността на предлаганата на пазара продукция от асоциацията на организации на производители.

В някои случай тези 50% може да се увеличат на 60 или на 80%, когато тези разходи покриват най-малко 5% от разходите по оперативната програма.

Предвиденото ограничение от 50% на финансовата помощ ще се увеличава на 100% за разходи по интервенции, при условие че тези разходи са извършени за индивидуално обучение на организации на производители от регион с ниска степен на организираност под средната за Съюза.

Максималният размер на допустимите разходи за една оперативна програма не може да надвишава левовата равностойност на 2  300 000 евро

Стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена организация на производители ще се изчислява въз основа на стойността на предлаганата на пазара през съответния референтен период продукция. Ще се отнася само до стойността на реализираните продукти, за които е призната организацията.

При изчисляването на стойността ще се вземат предвид само продукти, произведени от членовете на организацията на производители и реализирани чрез нея.

Стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена асоциация на организации ще се изчислява въз основа на предлаганата на пазара продукция от самата асоциация, като се включват само продуктите, за които е призната. Когато членуващите в асоциацията организации също имат одобрени оперативни програми, стойността на предлаганата на пазара продукция, отчетена за оперативните програми на членовете, няма да се взима предвид при изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция на асоциацията.

Стойността на предлаганата на пазара продукция ще може да включва и продукцията на производители, членуващи в друга организация на производители или асоциация, която е дала съгласие.

Стойността на реализираната на пазара продукция ще се изчислява  е включва разходи за по-нататъшна преработка или допълнително сортиране и опаковане; за данък добавена стойност; за вътрешен транспорт.

Стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява въз основа на 12-месечен референтен период, предложен от съответната организация на производители или асоциация, който се одобрява от ДФ „Земеделие“. Референтният период представлява отчетния период на организацията или асоциацията и не може да се променя в периода на одобрената оперативна програма.

За новопризната организация или асоциация, която още през първата година на признаване кандидатства за финансова помощ за която за определения  референтен период липсват данни за предлагане на пазара,  стойността на предлаганата продукция ще се определя като се взема предвид стойността, представена от организацията или асоциацията за нейното признаване.

Организации на производители в региони от страната, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза могат в допълнение към финансовата помощ да кандидатстват и за национална финансова помощ, определена като минимална стойност с някои  ограничения.

Кандидатите за финансова помощ ще  изготвят оперативна програма по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, и ще я представят за одобрение в периода от 1 август до 1 септември на годината, предшестваща тази, през която започва изпълнението ѝ.

Подадените оперативни програми се регистрират в системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители. Всички заявления за одобрение ще получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута на регистрацията им.

Изп.- директор на ДФ „Земеделие“ със заповед ще одобрява подадената оперативна програма и размера на оперативния фонд или ще я отхвърля, може да одобрява част от нея.

Ползвателите на финансова помощ могат да поискат изменение на одобрената оперативна програма за следващата година или за целия период на изпълнение, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели и продължителността на програмата. По време на изпълнението на оперативната програма ползвателите на финансова помощ могат да поискат не повече от 2  пъти годишно, в срок до 1 септември, изменения през текущата година, както и да увеличават или намаляват размера на създадения оперативен  фонд с максимум 25% от първоначално одобрения размер.

При допустими разходи по интервенциите, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро или са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от 10 000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът трябва да представя 3 оферти.

Няма да  се изисква представяне на оферти при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.

Когато са определени референтни цени или разходите са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание,  ще се предоставя една независима оферта в оригинал с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При съпоставяне на референтните цени с тези на оферента ДФ „Земеделие“ ще одобрява по-ниската от двете стойности.

Финансова помощ за напоителни системи

Ще  се предоставя, когато  са в съответствие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите и по предварителна оценка осигуряват най-малко 15% потенциална икономия на вода и действително намаляване на потреблението на вода с не по-малко от 50% от потенциалната икономия на вода в рамките на система за съответното земеделско стопанство…Или най-малко 7% потенциална икономия на вода и действително намаляване на потреблението на вода с не по-малко от 50 % от потенциалната икономия на вода, когато чрез инвестициите се постига и друга агроекологична цел и цел в областта на климата.

Кандидатът ще трябва да има осигурен достъп до услуги за напояване или да е титуляр на действащо разрешително за водовземане или за ползване на воден обект за изграждане, реконструкция или модернизация на съоръжение за водовземане по Закона за водите и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното.

Финансова помощ за инвестиции за ще се предоставя, когато осигуряват най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода, когато се използва вода от водно тяло, определено в съответния действащ ПУРБ, най-малко в добро екологично състояние – за повърхностните води, или добро количествено състояние – за подземните води…Или когато осигурява най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода и ефективно намаление на консумацията на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия, когато се използва вода от водно тяло, определено в по-ниско от добро екологично или количествено състояние в съответния действащ ПУРБ.

Ще има интервенции и за изтегляне от пазара на продукти – за  безплатно разпрострарение или различно от него. Ползвателите на финансова помощ  трябва да уведомяват чрез СЕУ ДФ „Земеделие“ за всяка операция по изтегляне на пресни плодове и зеленчуци от пазара в 3-дневен срок преди нейното извършване.

Дейностите по застраховане на реколтата не трябва да са обвързани с условие за сключване на застрахователния договор с определено застрахователно дружество или да бъдат ограничени до застрахователните покрития, предоставяни от едно застрахователно дружество.

Финансовата помощ по заявленията за авансово, междинно и окончателно плащане ще се изплаща в рамките на финансовата година, в която са подадени.

Ползвателят на помощта има право на едно авансово или едно междинно плащане за всяка година от изпълнение на оперативната програма.

Намаления на плащанията, откази и административни санкции

Държавен фонд „Земеделие“ може да отказва част или цялото плащане, когато  установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на оперативната програма; изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ или при умишлено възпрепятстване на извършването на проверка на място. Или, когато се направи инвестиция в стопанството на даден член и той напусне организацията преди изтичане на периода и инвестицията. Както и, когато се установи, че ползвател на финансова помощ не спазва някой от критериите за признаване.

Мониторинг

Придобитите материални и нематериални активи остават собственост на ползвателя на финансова помощ за по-дългия от следните два периода – пет години от датата на придобиване на актива, за който е предоставена финансова помощ, или до получаване на окончателното плащане за последната година на оперативната програма.

За ползватели, които по Закона за малките и средните предприятия представляват микро-, малки и средни предприятия, минималният период на собственост  е по-дългият от двата периода: три години от датата на придобиване на актива, за който е предоставена финансова помощ, или до получаване на окончателното плащане за последната година на оперативната програма.

Подпомагани интервенции в сектор „Мляко и млечни продукти“

Тук спадат интервенции, свързани с инвестиции в материални и нематериални активи, както и такива, които се отнасят до научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивост на болести по животните и смекчаване на изменението на климата и адаптиране, иновативни практики и производствени техники.

Още – консултантски услуги и техническа помощ по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на болести по животните. Участват и интервенции за устойчива употреба на продукти за здраве на животните, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение, както и по отношение на условията на заетост, задълженията на работодателите и здравословните и безопасни условия на труд.

Може да се кандидатства и за обучение, включително индивидуално обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на болести по животните, устойчива употреба на продукти за здраве на животните, адаптиране към изменението на климата, и за използването на организирани платформи за търговия и стокови борси на спот и фючърсни пазари. Както и за популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите за схемите за качество, както и към диверсифициране и консолидиране на пазарите.

Допустими ще бъдат организации на производители на мляко и млечни продукти и техните асоциации, признати със заповед на министъра на земеделието и храните и в съответствие с условията на Наредба № 1 от 2015 г. и Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации и групи.

Прием по интервенциите ще се провежда всяка година в периода 1 – 15 октомври

Финансова помощ ще се предоставя до размера на предвидения и разполагаем бюджет за всяка финансова година, определен в Стратегическия план за интервенциите в сектора.

Ежегодно в срок до 20 август изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ писмено ще уведомява министъра на земеделието и храните за ангажираните средства и разполагаемия бюджет по финансови години. Въз основа на получената информация министърът със заповед  ще утвърждава разполагемия бюджет за съответните финансови години. Заповедта ще се публикува на електронната страница на МЗХ и на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на определения период на прием.

Максималният размер на финансовата помощ ще се определя като минимална стойност между следните две ограничения: до 50% от реално извършените разходи, или до 6% от стойността на предлаганата на пазара продукция от групата на производители или организацията на производители или асоциацията.

Предвиденото ограничение на финансовата помощ от Съюза, се увеличава на 60% от реално извършените разходи за първите 5 години след годината на признаване.

Максималният размер на допустимите разходи за една оперативна програма не може да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро

Стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена организация на производители или група на производители се изчислява въз основа на стойността на предлаганата на пазара през съответния референтен период.

При изчисляването на стойността ще се вземат предвид само продукти, произведени от членовете на групата или организацията.

Стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена асоциация на организации на производители ще се изчислява въз основа на предлаганата на пазара продукция от самата асоциация, като се включва само продукцията от продуктите, за които е призната. Когато членуващите в асоциацията организации на производители имат одобрени оперативни програми, стойността на предлаганата на пазара продукция, отчетена за оперативните програми на членовете, не се взема предвид при изчисляванет.

Стойността на предлаганата на пазара продукция ще може да включва  продукцията на производители, членуващи в друга група на производители, организация или асоциация, която е дала съгласие.

Стойността на реализираната на пазара продукция ще се изчислява на етап пресни продукти или на първия етап на преработка, на който продуктът обикновено се предлага на пазара, и се фактурира на етап „франко група на производители, организация на производители или асоциация на организации на производители“.

Стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява въз основа на 12-месечен референтен период, предложен от съответната група,  организация или асоциация, който се одобрява от ДФ „Земеделие“.

Подадената оперативна програма получава одобрение от ДФЗ, когато има продължителност най-малко три години и най-много пет години.

Асоциация на организации на производители може да изготви оперативна програма, включваща интервенции, различни от тези, които са обхванати от оперативните програми на членуващите в тях организации на производители. Оперативните програми на асоциации на организации на производители  ще се разглеждат заедно с оперативните програми на членуващите в тях организации.

Когато сумата на одобрената финансова помощ по допустимите за подпомагане заявления за одобрение на оперативна програма надхвърля определения в заповедта бюджет, постъпилите заявления  ще се класират съгласно критерии за оценка. Заявленията за одобрение на оперативна програма се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред.

В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет е недостатъчен, той ще се разпределя между тези заявления пропорционално спрямо одобрените разходи. Държавен фонд „Земеделие“ трябва да публикува на електронната си страница резултатите от класирането.

Ползвателите на финансова помощ могат да поискат изменение на одобрената оперативна програма по отношение на действията и разходите за следващата година или за целия период на изпълнение на оперативната програма, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели и продължителността на програмата.

Ползвателите на финансова помощ могат да поискат изменение на оперативната програма, включително удължаване на продължителността ѝ до 5 години, най-късно до 1 юни на годината, предшестваща тази, през която ще се изпълнява.

При допустими разходи по интервенциите, чиято стойност е над  левовата равностойност на 10 000 евро или са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от 10 000 евро, предложени от един доставчик, ползвателят на финансова помощ трябва да представя най-малко 3 съпоставими независими оферти в оригинал.

Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория.

Когато в оперативната програма са предвидени строително-монтажни работи, ползвателят на финансова помощ представя работен проект и/или архитектурно заснемане, и/или разрешение за строеж или еквивалентен документ в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ).

В случай на закупуване на земеделска техника за обработка на земеделски площи, предназначени за производство на селскостопански култури за изхранване на животните, съответствието на изискването се доказва чрез представяне на подробна обосновка и съпоставяне на капацитета на избраните активи с размера на обработваемите площи в стопанствата на членовете.

Срокът за подаване на заявление за авансово плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ е два месеца, считано от началото на съответния годишен период от оперативната програма.

Авансово плащане ще се извършва само след депозиране на оригинал на банкова гаранция (по образец) в размер най-малко равен на размера на заявеното авансово плащане.

Заявление за окончателно плащане ще се подава след приключване на всеки годишен период от изпълнението на оперативната програма за изплащане на остатъка от помощта в случаите, когато ползвателят на помощта е получил авансово или междинно плащане.

Държавен фонд „Земеделие“ може да отказва част или цялото плащане, когато установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на оперативната програма или установи изкуствено създадени условия,  както и ако ползвателят на финансовата помощ умишлено възпрепятства извършването на проверка на място.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X