След Кампания 2023: Животновъдите не са виновни, че управляващият орган се е изложил

БАК поиска промяна в наредба за срока на задържане на животните или да не се налагат санкции на стопаните

Призовава земеделските служби да окажат съдействие за плановете за паша и за торене

С писмо до министъра на земеделието и изпълнителния директор на ДФЗ Българска аграрна камара настоява за спешно решаване на два важни въпроса за сектор животновъдство.

По първия проблем пред животновъдите днес става дума за срока на задържане на животните

Съгласно наредба 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за директни плащания, включени в Стратегическия план за проверките, намаленията на плащанията и  реда за налагане на административни санкции, едно от изискванията за обвързано подпомагане е земеделските стопани да продължат да отглеждат животните най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията.

Подобно изискване има и за земеделските стопани,  които кандидатстват за преходна национална помощ за овце майки и кози майки – те трябва да продължат да отглеждат най-малко 80% от заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ  последния ден за подаване на заявленията.

При първоначалното публикуване на наредба 3 в ДВ от 14 март 2023 г. това изискване означаваше, че крайните срокове за задържане трябва да бъдат 28 август 2023 г. за интервенциите по обвързано подпомагане, и респективно 18 септември преходна национална помощ за овце майки и кози майки.

По тези текстове животновъдите са преценили кои животни по коя интервенция да заявят за подпомагане, съобразявайки се с обичайните практики на отглеждане в своите стопанства.

Последващите две промени в наредбата относно крайната дата на кампанията обаче доведоха машинално и до промяна на крайните срокове на задържане. Към настоящия момент те са 9 октомври и 30 октомври за двата вида подпомагане съответно, което изцяло обърква плановете им.

Да припомним, че удължаването на кампанита се дължеше  на липсата на готовност от страна на државата и на съответните системи за подаване на заявленията, а не по искане и по вина на земеделските стопани. Затова сега трябва да се вземе предвид, че според обичайната земеделска практика, най късно през септември животновъдите реализират брак на определен процент от животните в стопанството, и то преди те да забременеят и преди старта на зимните месеци. А спазването на новите срокове ги поставя в невъзможност да бракуват най-късно през септември, което създава заплаха стадата да влязат в зимата неподготвени и да не могат да презимуват.

Вярно е, че периодът на задържане е записан в Стратегическия план, но отговорността за неспазване на изискванията и поемането на санкции трябва да се понесе от управляващия орган на Стратегическия план. Защото съгласно чл.23 от Регламент 2015/2021 той отговаря за управлението и изпълнението, а не земеделските стопани, за които ще последват икономически загуби.

Промяната на правилата „в крачка“  сега води до неблагоприятни последици за кандидатите. Затова БАК настоява пред МЗХ за промени в Наредба 3, така че за последен ден за задържане на животните  за кампания 2023 да се считат 28 август за обвързано подпомагане и 18 септември за овце и кози майки за преходна национална помощ.

За целта незабавно би трябвало да се проведе нужната комуникация с ЕК по този казус, а в случай на неуспешна комуникация земеделските стопани не би трябвало да търпят санкции за неспазване на срока, тъй като неспазването е  по вина на управляващия орган.

На второ място става дума за плановете за паша и торене в срок до 11 август…

Съгласно Наредба 4 от 30 март 2023 г. за реда за подаване на заявления за  подпомагане на площ и за животни, кандидатите по еко схемата „Поддържане на постоянно затревени площи“ следва да представят план за паша, а кандидатите по еко схема „Запазване и възстановяване на почвения потенциал“ да представят план за управление на хранителните вещества /план за торене/ в триседмичен срок след края на кампанията, тоест до 11 август.

Според онлайн среща на 4 юли между служители на МЗХ и животновъдни организации, а по-късно и според писмо от 21 юли от НОКА, беше съобщено, че двата плана трябва да се подават от стопаните, само в Системата за пдаване на заявленията чрез СЕУ, тъй като в индивидуалните профили на кандидатите в СЕУ ще бъде заредена цялата необходима информация по отношение на плановете. Всичко това би било чудесно, ако всички земеделски стопани можеха да се справят с подаване на заявленията си и документите си през системата, но както виждаме това не е реалната ситуация, казват от БАК. Притеснението на камарата се потвърждава и от данните на ДФЗ от 24 юли, че от общо 64 942 заявления за подпомагане за кампанията,  чрез СЕУ са подадени  само 1 928 заявления, от които 370 изцяло електронно.

Така че камарата е принудена да настоява плановете и съответните копия от дипломи към тях да могат да се подават не само по електронен път чрез СЕУ, но и чрез общинските служби по земеделие. Които служби от своя страна да съдействат на стопаните за въвеждане на данните в плановете и за подаване на документите навреме и в предвидения от наредбата срок.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X