Защо българинът е лишен от ежедневен достъп до родни продукти

Като всички европейци заслужаваме да имаме наредба за фермерските пазари, но досега не й се намирало място в никой закон

Готов проектотекст се върти из администрацията, агроминистър Кирил Вътев обеща, че място ще има, казва Стоилко Апостолов от фондация Биоселена

Крайно време е да имаме съдържателна наредба, която да урежда реда за организиране на фермерските пазари, предлагат  отдавна  биопроизводителите.

Всъщност текстовете й също отдавна са изработени от фондация Биоселена, Хранкооп и Пендара, но се въртят из държавната администрация, където са внесени без досега да им се обърне сериозно внимание.

Наскоро министър Кирил Вътев обаче даде категоричен знак, че това ще стане и екипът му приоритетно ще работи за организирането на постоянни фермерски пазари за ежедневен достъп на потребителите до истински български продукти. Това стана, когато той посети Панаира на киселото мляко в Разград и обеща, че Министерство на земеделието и храните ще работи по Закон за търговията със земеделска продукция.

В проектонаредбата, която са се постарали да напишат и предлагат експертите от трите организации, се определят прецизно и по европейски всички изисквания към организирането на фермерски пазари и събития с кампаниен характер, в които се осъществява продажба на храни и занаятчийски продукти.

Формира се най-накрая дефиницията за един фермерски пазар,  като място, на което участват производители на фермерски и занаятчийски храни и продукти, както и всяко кампанийно събитие с продажба на такива храни, в т.ч. фестивали, събори и празнични събития.

Важно е всяка община в България да е задължена да осигури подходящо пространство за провеждане, а всеки фермерски пазар да има организатор, който носи отговорност за мястото, за съгласуване и регистрация в съответните държавни и общински институции и да е представителство пред институциите.

На щандовете трябва да може да се извършва търговска дейност на дребно с първични непреработени продукти от растителен или животински произход, съгласно определението за фермерски продуктиплодове, зеленчуци, яйца, охладено месо от птици и зайци, сурово мляко, пчелен мед и др. Да има и преработени фермерски продукти съгласно определение за тях, занаятчийски продукти, хранителни добавки, също подчиняващи се на специалните определения. Както и диворастящи или култивирани растения, гъби, плодове и билки в прясно или преработено състояние, спиртни напитки, пиво или вино, местно, фермерско или занаятчийско производство. А от нехранителните продукти – козметика или артистични изделия, произведени от физически лица или търговски фирми от селскостопански суровини или други естествени материали, цветя и други растения за доотглеждане, пак  съгласно специални дефиниции.

Ще се забранява продажба на живи животни, прясно месо от копитни, сланина и месни произведения без осигурено хладилно съхранение, освен когато околната температура е под 10 градуса.

На тези пазари да имат право да извършват търговска дейност на дребно определени категории изложители и търговци, като задължението е да са регистрирани по всички изискуеми наредби – по Наредба 3 на МЗХ земеделски производители, пунктове за диворастящи растения и гъби, по реда на Закона за занаятите, по  Наредба 26 от 14.10.2010 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Още – производители на фермерски и занаятчийски храни и напитки от страни-членки на ЕС, регистрирани за директни продажби в съответната страна.

Производителите на вино, пиво и ракия да са регистрирани по Закона за виното и спиртните напитки и Закона за храните.

Заведения, готвачи и кулинари да имат регистрация като мобилни или временни обекти за приготвяне на храна, съгласно Закона за храните. Производителите на сапуни и козметика – като занаятчии по Закона за занаятите или юридически лица по Търговския закон.

Производителите на храни с различни претенции, като напр. БИО или продукти със защитени наименования да могат да ги предлагат, обозначават и презентират като такива, само ако могат да защитят тези претенции с нормативно признати документи.

В проекта са описани и всички изисквания към предлаганите храни, съгласно регламентите на ЕС за неопаковани и опаковани храни при спазване на хладилната верига.

Помага се на администрацията и с необходимите дефиниции.

Какво е фермерски продукт?

Трябва да отговаря на следните критерии: произведен е в затворен цикъл на място във фермата или в обект за преработка на храни, чийто собственик или ползвател е фермерът. Може да бъде суров непреработен или преработен, в който характерните съставки са отгледани или произведени на място в стопанството или в микропредприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Какво е занаятчийски продукт?

Може да бъде храна, напитка или друг вид, който се  произвежда в ограничени количества от занаятчии и следва класически методи на преработка с влагане на повече ръчен труд и по-малко механизация или се произвежда с преобладаваща ръчна преработка чрез традиционни методи от квалифицирани майстори – занаятчии. Характерните съставки в занаятчийската храна да са отгледани или произведени на мястото на производство, когато то е сезонно и практически възможно или в земеделски стопанства в близост. Произходът им трябва да може да се докаже със съответни документи по Закона за малките и средни предприятия.

Занаятчийски продукти, които не са храна могат да бъдат козметика, изделия с артистична, културна или историческа стойност, съгласно Закона за занаятите.

Към проекта на наредбата има и инструкция, в която влизат специфичните изисквания за предлагане и продажба на групите  храни на фермерския пазар.

Защо наредбата не видя бял свят досега?

Според Стоилко Апостолов, управител на фондация Биоселена, проектът, изработен от тях, Хранкооп и Пендара,  е доразвит с работна група в МЗХ, председателствана от бившия зам.-министър на земеделието Георги Събев. Участие са взели и експерти на БАБХ.

Но въпреки че групата е работила 10 месеца, постепенно наредбата е орязана драстично и в нея са останали само текстовете, касаещи хигиената и безопасността на храните, допълва той.

А обяснението защо е станало така е повече от бюрократично – липсвало правно основание или по-точно член в закон, който да включва  “фермерските пазари”  и да казва, че те се уреждат в специална наредба на министъра на земеделието. Това е формалният повод проектонаредбата да бъде осакатена и пришита към Закона за храните.

Сега предложението на авторите е да се постъпи в полза на обществото и да се добави един член в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в ЕС., който да бъде правно основание нормативният акт за фермерските пазари да просъществува.

Демек намерен е начин…Това е решено след среща с министър Кирил Вътев, който е дал уверение за това.

–––––––-

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X