5 милиона глави добитък покрива планът на Румъния за повишено хуманно отношение до 2027 г.

Близо 39 млн. евро са разпределени за интервенции свързани с EIP

Румъния представи първото си предложение за стратегически план за Общата селскостопанска политика (ОСП) на 28 февруари 2022 г. след консултация със заинтересованите страни. На 21 ноември 2022 г. страната подаде преработено предложение, което отразява забележките на Европейската комисия по първия проект. Това предложение беше одобрено на 7 декември 2022 г. Тук представяме някои от основните характеристики на румънския стратегически план.

Най-много фермери в ЕС

Селското стопанство на Румъния се характеризира с поляризирана структура с голям брой малки индивидуални стопанства, много от които разполагат с малки парцели земя. Също така има няколко хиляди големи компании. Страната е с най-голям брой фермери в ЕС – почти 3,5 милиона и 90% от тях поддържат малки ферми с площ под 5 хектара. Северната ни съседка е един от най-големите производители на зърнени култури в ЕС и най-големият производител на слънчоглед, мед и сливи.

  • Площта, използвана за селско стопанство в Румъния, съставлява почти 13,5 милиона хектара (57% от общата площ на страната).
  • 23% от румънската работна сила е заета в селското стопанство, което е най-високият процент на заетите в този сектор в ЕС.
  • Румъния също е една от страните с най-висок дял (44,3%) на фермери над 65 години.

Общата рентабилност на селскостопанския сектор в Румъния е ниска, поради което доходите са по-ниски в сравнение с други икономически сектори. Следователно, увеличаването на рентабилността, производителността, пазарната ориентация на стопанствата и насърчаването на младите поколения да започнат бизнес са ключови цели, за да се гарантира продоволствената сигурност и да се подобри поминъкът на фермерите. Румъния подкрепя над 36 000 млади фермери с редица мерки по ПРСР в размер на 250 млн. евро, както и с допълнителна подкрепа за доходите в размер на 67 млн. евро. Още близо 170 млн. евро са заделени за инвестиции в развитие на бизнеса на млади фермери.

За да се запазят селскостопанските доходи и нивата на производство, почти 1,5 млрд. евро са заделени за производството на специфични продукти по схемата за обвързано подпомагане. С цел по-справедливо преразпределение на финансовата подкрепа почти 1 млрд. евро от пакета за директни плащания ще бъдат разпределени за малки и средни стопанства под 50 хектара.

1,1 млрд. евро инвестиции във ферми и преработвателни предприятия

За да се повиши конкурентоспособността на селскостопанския сектор, планът определя 1,1 млрд. евро инвестиции във ферми и преработвателни предприятия. Тези средства ще бъдат насочени основно към засилване на пазарната ориентация на фермерите и повишаване на добавената стойност на земеделските продукти чрез инвестиране в нови и иновативни технологии и във възобновяеми енергийни източници.

663 млн. евро ще бъдат от полза за райони с природни ограничения – планински райони или региони, засегнати от суша или ерозия, по-специално в южната и източната част на Румъния. 82 млн. евро са предвидени за инструменти за управление на риска, като подкрепа за застраховане или компенсации за загуба на селскостопанска продукция. 3% от пакета за директни плащания също ще допълнят тази сума.

Около 1,64 млрд. евро са предназначени за фермери, които желаят да прилагат подобрените стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). 480 млн. евро ще бъдат на разположение за малки стопанства до 10 хектара като мотивация да прилагат практики за устойчиво земеделие – предотвратяване на деградацията на почвата и подобряване на биоразнообразието.

41% от ПРСР за екологосъобразни практики в райони с висока природна стойност

Като цяло около 25% от пакета за директни плащания са определени за екосхеми – стимули за фермерите, надхвърлящи законовите изисквания или обичайната практика по отношение на климата и околната среда. 41% от бюджета за Програмата за развитие на селските райони ще бъдат използвани за насърчаване на екологосъобразни практики в райони с висока природна стойност, например области важни за живота на птиците и пеперудите. Очаква се, всяка година тези практики да бъдат прилагани върху 611 000 ха земя.

Планът на Румъния подкрепя създаването на над 12 000 работни места в селските райони. Предприемачеството ще бъде насърчавано чрез подпомагане на стопаните, които искат да диверсифицират своите дейности, включително и чрез неземеделски дейности.

Подходът LEADER е една от ключовите интервенции на румънския план. По него са предвидени 206 стратегии за местно развитие, финансирани с 500 млн. евро, които ще обхванат 86% от селското население.Също така близо 170 млн. евро ще бъдат инвестирани в модернизиране на общинските пътища в селските райони.

Високи цели за хуманно отношение

Планът поставя много амбициозни цели за подобряване на хуманното отношение към животните. Подпомагане ще се предоставя за отглеждането на свине, птици, кокошки носачки и кокошки за разплод, дойни крави и телета, като близо 884 млн. евро са предвидени за всички целеви интервенции по екосхемите и мерките от ПРСР. Почти 5 милиона селскостопански животни ще се възползват от подобрените стандарти за хуманно отношение.

Румънският план включва мерки за насърчаване на споделянето на знания чрез консултантски услуги и обучение. Прилагането на Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) ще допринесе за развитието на уменията на фермерите и ще подобри техните възможности да се справят с предизвикателствата на климата, цифровизацията и прецизното земеделие. Също така се насърчава търсенето на иновативни решения чрез партньорства между фермери и изследователи, стимулиращи добавената стойност в селскостопанските продукти.

Румъния има за цел да засили координацията между участниците на регионално, национално и европейско ниво, за да се съсредоточи върху специфичните цели на ОСП. Почти 66 000 души ще се възползват от съвети, обучение или обмен на знания, или от участие в оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (EIP). Близо 39 млн. евро са разпределени за интервенции, свързани с обучение, консултантски услуги, сътрудничество и иновации чрез оперативните групи на EIP.

Финансови параметри на плана

Националното финансиране не включва допълнителното национално финансиране, посочено в член 146 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Директните плащания включват разпределения за памук, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) 2021/2115, и отразяват възможни трансфери между стълбовете. Плащанията за подпомагане по Регламент (ЕС) № 1308/2013 не са включени в стратегическия план по ОСП. Националното финансиране за секторно подпомагане се отнася само за пчеларството. Развитието на селските райони отразява възможните трансфери между стълбовете и включва техническа помощ.

Минималните финансови средства за подпомагане на млади фермери могат да бъдат запазени или по Директни плащания и/или по Програмата за развитие на селските райони. Екосхемите по Първи стълб могат да бъдат по-ниски от 25%, ако се използва възможността за използване на механизма за отстъпка от Програмата за развитие на селските райони, в съответствие с чл.97 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите по Първи стълб може да бъде по-ниско от 10%, в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2021/2115

1 в сравнение със средствата по Програмата за развитие на селските райони, посочени в приложение XI към Регламент (ЕС) 2021/2115

2 в сравнение със средствата за Директните плащания, посочени в приложение IX към Регламент (ЕС) 2021/2115

3 не е приложимо, тъй като минималните плащания за млади земеделски производители са определени като абсолютни суми в приложение XII към Регламент (ЕС) 2021/2115

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X