МЗХ ни отговаря: Загуба на доходи на земеделците се компенсира с няколко държавни помощи

След запознаването с технологичните карти, земеделци се обърнаха към редакцията на „Гласът на земеделеца“ със следния въпрос „След като бяха разработени технологични карти за производство на всички земеделски култури, включително полски, овощни и зеленчукови със себестойност за тази стопанска година и се вижда , че себестойността е по-висока от борсовите цени след субсидирането от ЕС, МЗХ възнамерява ли да има национални субсидии за покриване на разликите, особено при фермери, пострадали от екстремни агрометеорологични обстоятелства с цел поне да не са на загуба, каквато е практиката в други страни от ЕС?“

Ето как ни отговориха на него от Министерство на земеделието и храните:

Информация за прилагане на държавна помощ за компенсиране на щети по земеделските култури от неблагоприятни климатични условия

Компенсирането на щети от неблагоприятни климатични условия по земеделските култури е допустимо по линия на схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие“. Държавната помощ се прилага от 2007 г. насам.

Подпомагането по схемата на държавна помощ представлява директна помощ, която е в размер до 80 % от средните производствени разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. Тези разходи се изчисляват на база на технологични карти по информация, предоставена от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД.

Държавната помощ се намалява с 50%, освен ако се предоставя на земеделски стопани, които са сключили застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство или свързаните с производството им доходи.

Включените в обхвата на помощта неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие са неблагоприятни климатични условия като слана, бури и градушка, заледяване, пороен или непрекъснат дъжд или тежко засушаване, които унищожават над 30% от средногодишната продукция, изчислена въз основа на предходния тригодишен период или от средния обем за три години на база предходния петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател.

За да бъде предоставено подпомагане на земеделските стопани за щети, нанесени от неблагоприятно климатично условие, е необходимо то да бъде обявено със заповед на министъра на земеделието и храните в рамките на календарната година.

Помощта се предоставя на малки, средни и големи предприятия в растениевъдния сектор (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), които отглеждат земеделски култури и които притежават констативни протоколи (издадени от експертни комисии) за напълно унищожени площи с такива култури.

След настъпване на неблагоприятните събития, регистрираните по Наредба №3/1999 г. земеделски стопани следва да подадат в областните или общинските служби по земеделие заявления за обследване на площите им. При констатиране на щети от 100% пропаднали площи, на тях ще им бъдат издадени констативни протоколи, които са основание за получаване на подпомагане по линия на схемата на държавна помощ.

Размерът на държавната помощ за пострадали на 100% площи, заети със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, приравнени на природни бедствия, указанията за прилагане на помощта и сроковете за изплащане се определят с решение на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”. Фондът определя индивидуални компенсации на всеки земеделски стопанин.

До края на 2022 г. Министерството на земеделието и храните предоставяше финансово подпомагане на земеделските стопани съгласно Държавна помощ SA.59044 (2020/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие, тъй като срока на прилагане на помощта изтече на 31.12.2022 г.

Към м. октомври 2022 г. Европейската комисия (ЕК) беше на етап обсъждане и приемане на новото европейско законодателство в областта на държавните помощи за периода 2023-2027 г. Предвид липсата на утвърдено европейско законодателство към онзи момент за новия програмен период, ЕК даде възможност за удължаване на срока на прилагане на част от действащите държавни помощи.

В тази връзка бе удължен и срокът на действие на тази схемата на държавна помощ до 31.12.2027 г., с цел осигуряване на непрекъснатост на прилагането на мярката за държавна помощ между двата програмни периода, като новият номер на помощта в регистъра на ЕК за държавни помощи е SA.104672 (2022/N).

Помощта е нотифицирана с Решение (на ЕК) № C (2022) 8442 final от 21.11.2022 г.

Допълнително, в подкрепа на земеделските стопани за превенция на неблагоприятни климатични събития, Министерството на земеделието и храните прилага нотифицирана схема за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Помощта има за цел насърчи  земеделските стопани към доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица. Схемата цели да улесни земеделските стопани, но и да стимулира интереса им към застраховането на реколтата и съответно на средствата, вложени в производството.

Подпомагането обхваща застраховане на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури.

Максималният интензитет (размер) на подпомагане е до 65% от стойността на застрахователната премия при плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, и до 35% от стойността на застрахователната премия при зърнени и маслодайни култури. Застрахователната премия се плаща към застрахователните компании разсрочено на две вноски, като първата е в размер на 35 % или 65% в зависимост от застрахованата култура, платима от земеделския стопанин, а втората вноска до 65 %  или до 35% от премията в зависимост от застрахованата култура, се изплаща от ДФ „Земеделие“.

Приемливите разходи по помощта са разходите за застрахователни премии по застрахователни полици, с които се компенсират щети, причинени от неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития.

Покриват се разходи за застрахователни премии по застрахователни полици с включени едно или няколко застрахователни събития.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X