Германия инвестира 222 млн. евро в обучения и консултантски дейности до 2027 г.

Стратегическият план на Германия по Общата селскостопанска политика (ОСП) е насочен към осигуряване на устойчива конкурентоспособност на фермите и в същото време към подобряване на защитата на природните ресурси и климата. Голямо внимание е отделено на повишаването качеството на живот в селските райони чрез инвестиции, трансфер на знания и иновации. Стратегията за земеделието на страната съчетава национални и регионални елементи с цел да се осигури справедлива подкрепа на фермерите в цялата страна, като същевременно се вземат предвид спецификите на провинциите.

Структурата на селскостопанския сектор в страната

Селските райони в Германия обхващат 39%, а междинните области – 50% от територията на страната. Над 57% от площта в тези райони е земеделска земя, а 30% е покрита с гори.

В Германия има над 276 000 ферми със среден размер около 61 ха. Близо 40% от фермерите са на възраст 55 или повече години, докато 7% са под 35 години. Близо 13 милиона души живеят в предимно селски региони, което представлява 16% от населението, докато 41% живеят в междинни региони.

Млякото, зърнените храни, както и зеленчуците и градинарските продукти са най-важните сектори по отношение на производствената стойност. Германското селско стопанство е пазарно ориентирано, като някои сектори са силно експортно ориентирани.

Подпомагане на основния доход

Основна цел на плана за ОСП е да продължи да подкрепя доходите на земеделските стопанства, за да поддържа стопанствата жизнеспособни и сектора привлекателен за фермерите, така че да се гарантира продоволствената сигурност и да се допринесе за постигна не на целите, свързани с околната среда и климата. Над 2,5 млрд. евро годишно са предназначени за подпомагане на основния доход и с тях ще се покрият 16,9 млн. ха земеделска земя. Това се допълва от мярка, насочена към по-справедливо разпределение на подпомагането на доходите.

Малките и средни стопанства ще се възползват от преразпределението на подкрепата от по-големите стопанства под формата на допълнително плащане за до 60 ха на земеделски производител. Много от тези ферми се намират и в планински райони и други райони, където природните ограничения правят земеделието особено тежко. За подпомагане на стопанствата в тези области е предвидено специално финансиране от близо 1 млрд. евро.

8 700 проекта за модернизация на ферми

933 млн. евро са разпределени за подкрепа на над 8 700 проекта за модернизация на ферми чрез инвестиране в технологични решения, като например мрежи за защита от градушка срещу щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, и закупуване на нови машини и оборудване, например за прецизно земеделие.

Със 177 млн. евро се подпомага внедряването на схеми за селскостопанско застраховане, като по този начин се отчита значението на цялостното управление на риска на ниво ферма в условията на суша и други неблагоприятни климатични явления. Също така две нововъведени схеми са насочени конкретно към подпомагане на стопаните с крави майки, овце и кози, за да се предотврати интензификацията или закриването на фермите.

Повече задължителни климатични и екологични практики

Германия е изправена пред големи предизвикателства по отношение на климата, качеството на природните ресурси и биоразнообразието. Ето защо в своя план за ОСП страната се фокусира върху намаляването на емисиите парникови газове, адаптирането към последиците от изменението на климата, подобряването на качеството на почвата и водата и подобряването на биоразнообразието. С общо 1,7 млрд. евро се финансира поредица от практики, свързани с биоразнообразието, обхващащи до 1,9 млн. ха годишно. Това включва управление на пасищата по природосъобразен начин, като например намаляване на употребата на пестициди и торове.

Ако искат да се възползват от максимална подкрепа на доходите, стопаните трябва да поемат повече задължителни климатични и екологични практики в сравнение с предходни години. Например, въвеждат се нови изисквания за дренаж в торфища и влажни зони с оглед на защитата на тези зони, тъй като те са ключови за съхранението на въглерод.

На около 30% от земеделската земя с подкрепа от ОСП ще се прилагат практики за намаляване на емисиите или за поддържане или подобряване на съхранението на въглерод в почвата, например чрез превръщане на обработваема земя в пасища или повторно навлажняване и поддържане на торфища, или за подобряване на качеството на почвата или водата чрез използване на биологични техники за управление на вредителите вместо със синтетични пестициди.

Фермерите и лесовъдите могат да се възползват от поредица от схеми за подпомагане – отчасти на федерално ниво и отчасти на ниво провинции – за различни практики, полезни за климата и околната среда, които надхвърлят задължителните стандарти. Например, с близо 2,4 млрд. евро планът за ОСП подкрепя земеделските стопани, които искат да преминат към или да продължат да прилагат практики за биологично земеделие. Това има важен принос за постигането на националната цел, най-малко 30% от земеделската земя да се обработва по биологичен начин до 2030 г.

169 млн. евро инвестиции в преработка и маркетинг

Националният план за ОСП предоставя подкрепа за млади фермери или за инвестиране в съответствие с нуждите на провинциите. Това включва 169 млн. евро за насърчаване на селските предприятия да инвестират например в преработка и маркетинг. Като цяло планът за ОСП ще помогне за създаването на повече от 20 000 нови работни места, както и ще подкрепи 40 000 селски предприятия. Близо 800 млади фермери ще получат подкрепа за стартиране на земеделски бизнес с общо 34 млн. евро.

Наличието и достъпът до основна инфраструктура и услуги също са ключови фактори за развитието на селските райони. Затова Германия инвестира близо 48 млн. евро в достъп до широколентов интернет и 804 млн. евро в различни инфраструктури, включително детски, спортни и туристически съоръжения. Проекти за сътрудничество между различни участници в селските райони, финансирани с 80 млн. евро, също ще стимулират социалния капитал и иновациите в селските райони.

За да продължи да осигурява безопасна храна, като същевременно отчита променящите се обществени изисквания, планът за ОСП подкрепя прилагането на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните и ще подобри биосигурността в животновъдните стопанства. Близо 355 млн. евро се предоставят за по-благоприятни за животните методи на отглеждане – като подобряване на пашата на открито. Инвестициите в хуманно отношение към животните и биосигурност също отговарят на условията за финансиране.

1,6 млрд. евро за подхода LEADER

Повече от 35 милиона души ще се възползват от подхода LEADER, който обединява публични, частни и граждански заинтересовани страни в определена област, за да намерят споделени решения на местните предизвикателства. Действията по LEADER са финансирани с повече от 1,6 млрд. евро.

Със 156 млн. евро се улеснява създаването и работата на оперативните групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (EIP), чрез които ще се разработват и изпълняват иновативни проекти. 350 000 души ще се възползват от съвети, обучение и обмен на знания или от участие в оперативните групи, подкрепяни от ОСП. 280 000 от тях ще се съсредоточат конкретно върху повишаване на ефективността си, свързана с околната среда или климата.

Ролята на науката и иновациите

Планът за ОСП се фокусира върху значението на научните изследвания и иновациите и поставя акцент върху споделянето на знания. Прилагането на резултати от нови научни изследвания в селскостопанската практика, интегрирането на иновациите, разпространението на добри практики и знания чрез съвети и обучение са ключови благоприятни фактори за конкурентоспособно и устойчиво селско стопанство и за селските икономики.

Поради това се подпомага работата на всички заинтересовани участници, а именно фермери, обучители, съветници и хора със съответните компетенции в рамките на Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS). В съответствие с тази амбиция планът за ОСП предоставя 222 млн. евро в подкрепа на различни обучения и консултантски дейности.

Финансови параметри в плана

Националното финансиране не включва допълнителното национално финансиране, посочено в член 146 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Директните плащания включват средствата за памук, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) 2021/2115, и отразяват възможни трансфери между стълбовете. Плащанията за подпомагане по Регламент (ЕС) № 1308/2013 не са включени в Стратегическия план по ОСП. Националното финансиране за секторно подпомагане се отнася само за пчеларството. Средствата за развитие на селските райони отразява възможните трансфери между стълбовете и включва техническа помощ.

Минималните финансови средства за подпомагане на млади фермери могат да бъдат запазени по Директните плащания и/или Програмата за развитие на селските райони. Екосхемите по Директните плащания могат да бъдат под 25%, ако се използва възможността за отстъпка от Програмата за развитие на селските райони, съгласно чл.97 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите по Директните плащания може да бъде по-ниско от 10%, в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

1 в сравнение с пакета за развитие на селските райони, посочен в приложение XI към Регламент (ЕС) 2021/2115

2 в сравнение с пакета за директни плащания, определен в приложение IX на Регламент (ЕС) 2021/2115

3 не е приложимо, тъй като минималната вноска за млади земеделски производители е определена като абсолютни суми в приложение XII към Регламент (ЕС) 2021/2115

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X