Приносът на стратегическите планове по ОСП към дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Рамката на ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони по ;начини извън селскостопанските дейности. Тя финансира, наред с другото, инвестиции в неселскостопански дейности и инфраструктури, дейности за сътрудничество, по-специално чрез LEADER, и създаването на нови предприятия в селските райони. Близо 25 милиарда евро, което съответства на 8% от общия размер на отпуснатите средства за Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2023 до 2027 г., ще допринесат пряко за развитието на селските райони и общности. Това са някои от заключенията на публикуваното днес от Европейската комисия проучване относно приноса на стратегическите планове по ОСП към целите на дългосрочната визия за селските райони на ЕС.

Селските райони на ЕС обхващат 83 % от територията на ЕС и са дом на 30 % от населението на ЕС. През 2021 г. Европейската комисия представи своята дългосрочна визия за селските райони на ЕС, като идентифицира предизвикателствата и опасенията, пред които са изправени те, както и многото възможности, с които разполагат. В допълнение към стратегическите планове по ОСП и оперативните програми по РОР, визията разчита за нейното изпълнение на два стълба, които се допълват взаимно: Планът за действие за селските райони и Пактът за селските райони. В плана за действие се предлагат четири области на действие, в които Европейската комисия да насърчи по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони на ЕС. Пактът за селските райони е рамка за сътрудничество между органите и заинтересованите страни, желаещи да действат за развитието на селските райони на европейско, национално, регионално и местно равнище.

В публикуваното днес проучване се прави преглед на начина, по който държавите членки са избрали да изпълняват своите стратегически планове по ОСП с оглед на целите, определени във визията за селските райони, и по-специално нейните четири области на действие. Въпреки че признава, че цялата ОСП е от значение за селските райони, проучването се фокусира върху това как стратегическите планове по ОСП подкрепят селските райони извън селското и горското стопанство.

Няколко държави членки се възползват от тези възможности, за да подкрепят социалните услуги, природните паркове, производството на енергия от възобновяеми източници, системите за мобилност в селските райони или създаването на предприятия в сектори, различни от селското стопанство. Повечето държави се съсредоточават върху ограничен брой интервенции за предоставяне на тази подкрепа с акцент върху сътрудничеството (по-специално LEADER и интелигентните села), финансирани до почти 9 милиарда евро, инвестиции в размер на около 15 милиарда евро) и помощ за стартиращи предприятия в селските райони на стойност около 63 милиона евро). Подкрепата за развиване на знания и обучение също е редовна характеристика.

Най-подходящото действие за сътрудничество, LEADER, което ще получи 7,7 милиарда евро за 5 години, е подход „отдолу нагоре“, при който предприятията от селските райони, местните организации, публичните органи и лица от различни сектори се събират, за да формират местни инициативни групи. ОСП е единственото финансиране на политиката на ЕС за ЛИДЕР с минимално разпределение от 5 % от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), което понякога се увеличава до 15 % в някои държави от ЕС. Действията, подкрепяни по линия на LEADER, които се очаква да бъдат от полза за 65 % от населението в селските райони, ще зависят от текущия подбор на стратегии за местно развитие, предложени от 2 600 местни инициативни групи, които се очаква да бъдат създадени.

Деветнадесет държави членки са възприели в своите стратегически планове по ОСП новата концепция за интелигентни селища, разработена от 2017 г. насам и включена за първи път в рамката на ОСП за периода 2023—2027 г. Подкрепяни най-вече в рамките на ЛИДЕР и други форми на сътрудничество, интелигентните села ще бъдат ключов инструмент за подкрепа на ориентираните към потребителите иновации и цифровизация в селските райони.

Стратегическите планове по ОСП се използват и за повишаване на устойчивостта на околната среда и изменението на климата. Например единадесет държави членки ще подкрепят инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници чрез слънчеви панели. Проучването също така разглежда подкрепата за селското стопанство, където е най-уместно да се подкрепят целите на визията за селските райони. Това включва например подкрепа за екологизирането на селското и горското стопанство или поддържане на дейности в райони с природни ограничения, които са важни за устойчивите селски райони, или подкрепа за обновяване на производството и диверсификация на доходите в проспериращите селски райони.

Десет държави членки ще използват подкрепата на ОСП за насърчаване на социалното приобщаване чрез интервенции за насърчаване на участието на хората с увреждания и други хора, изложени на риск от бедност и социално изключване.

В проучването се заключава, че ОСП позволява да се подкрепи широк спектър от цели, но че няколко потребности изглежда са разгледани в ограничена степен в стратегическите планове по ОСП, по-специално когато става въпрос за социални услуги и инфраструктури, широколентов достъп, мобилност, енергетика или подкрепа за знания, иновации и развитие на бизнеса в други сектори на селското и горското стопанство. Държавите членки са заявили в своите стратегически планове по ОСП, че ще използват други средства за посрещане на някои от тези нужди, по-специално Фонда за устойчивост и възстановяване (27 държави членки), фондовете на политиката на сближаване (22 държави членки) и други програми като „Хоризонт Европа“ и програмата LIFE за целенасочени действия.

Проучването на приноса на стратегическите планове по ОСП към целите на дългосрочната визия за селските райони на ЕС ще бъде представено по време на Форума на високо равнище за политиката за селските райони на тема „Оформяне на бъдещето на селските райони„, който ще се проведе от 27 до 29 септември в Испания. Ще има и паралелна презентация за това как политиката на сближаване допринася за визията за селските райони. Форумът на високо равнище за политиката за селските райони се организира от испанското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия със Службата за подкрепа на Пакта за селските райони. Форумът ще събере 200 участници, насочени предимно към създателите на политики и публичните органи на равнище ЕС и на национално равнище от всички 27 държави членки, участващи в управлението на фондовете на ЕС, обхващащи по-специално общата селскостопанска политика и политиката на сближаване на ЕС.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X