Стартовото хранене на здрави семена дава силни посеви

Пшеницата е най-разпространеното културно растение в света, тя е включена в хранителната дажба на всеки трети жител на планетата. В последните години тази култура се отглежда на площи, вариращи в рамките от 216 до 225 млн. хектара. Въпреки това тя е силно чувствителна към нападение от болести и неприятели, а през последните десетилетия страда и от все по-осезаемите промени в климата.

Tretirane semena

 

Типове коренова система за ефективно усвояване: А – фосфор (ортофосфат), манган, мед, никел, В – калий, С – азот (нитрати), сулфати, борати.

В последно време сериозен проблем е увеличаването на променливостта на климатичните условия, а също и зачестяване на периодите, неблагоприятни за отглеждане на културите през вегетационния сезон. В същото време динамиката на световните цени на пшеничното зърно и увеличаване търсенето на тази култура способстват интензификацията на нейното производство. Затова усилията към получаване на високи добиви от пшеница са световна тенденция.

Успехът се залага още в грижите за семето

В научната и приложната литература много първоизточници разглеждат, а практиката безспорно доказа, важността от формирането на мощна коренова система на растенията. Тя осигурява максимално ефективно използване на хранителните вещества и влагата от почвата за получаване на високи добиви. В същото време оттокът на въглерода за построяване на кореновата система може да бъде фактор за ограничаване неговото постъпване към генеративните органи. Затова целта на агронома е създаване на условия за висока активност на кореновата система на растенията и осигуряване на баланс между нейното развитие и ефективно използване на хранителните елементи и влагата. Общите подходи към формиране на кореновата система за високи нива на поглъщане на отделните неорганични елементи са посочени на схемата.

В същото време нанасянето на отделните хранителни микроелементи върху семената по време на тяхното предсеитбено третиране има съществени ограничения, свързани с отрицателното действие от повишаване на осмотичното налягане на работния разтвор за обеззаразяване и на кълняемостта на семената. Нанасянето на микроелементи е възможно в малки дози– 5-50 г от определен елемент на тон, с изключение на мед. Единственият елемент, чието нанасяне върху семената по време на обеззаразяването е целесъобразно, е фосфорът във формата на водоразтворим ортофосфат. Пригодни за нанасяне на повърхността на семената са и препаратите, съдържащи монокалиев фосфат (МКФ) в доза 100-500 г/т. В същото време не трябва да се забравя, че срокът на съхранение на такива семена сеитбата трябва да се намали до минимум.

Нанасянето на повърхността на семената на високи дози амониеви, калиеви и медни катиони трябва да се избягва. Недопустимо е прилагането на растежни регулатори заедно с обеззаразителите, които не са посочени в препоръките на производителите, защото могат да доведат до предварително покълване на семената преди сеитба.

Изводи

Защитата на семената от болести е изключително важен технологичен елемент за осигуряване нормалното развитие на пониците на културата и реализиране на генетичния потенциал на сорта през вегетацията. По време на подготовката към сеитба на пшеница и други зърнени култури трябва да се вземат предвид предшестващите години, възможните промени в природните условия в течение на вегетацията, последните достижения на селекцията и генетиката. Също така следва да се отчита същественото влошаване на фитосанитарната ситуация в агрофитоценозите в последните години. Заедно с това адекватната защита на посевите от болести и съответстващите мерки за формирането на мощна коренова система от самото начало на вегетацията още през есента са важни фактори за повишаване устойчивостта на посевите към неблагоприятни условия на отглеждане и достигане на високи нива на добиви от зимните житни култури.

Най-евтиният контрол на болестите и неприятелите през вегетацията на културите е обработката на растенията с максимални дози регистрирани обеззаразители, препоръчани от производителите на препарати. Тяхното правилно приложение ефективно ще контролира причинителите на болести есента и в раннопролетния период, а същои в условия на засушаване (без ретардантен ефект).

Качествената обработка на семената на културните растения с комплексни иновационни обеззаразители е ключ към високи и стабилни добиви.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X