В помощ на кандидатите по мярката за финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

Приемът на заявления се извършва в ОД на ДФЗ, ОПСМП – по постоянно местожителство на кандидата – физическо лице (по лична карта) и адрес на управление на кандидата – юридическо лице.
1. Дата: Собственоръчно се попълват датата на подаване на заявлението за подпомагане, име, фамилия и подпис;
2. Печат: Поставя се печатът на юридическото лице;
3. При подаване на заявление за плащане ползвателят/упълномощеното лице задължително представя валиден документ за самоличност;
4. Във всички случаи заявленията и приложените към тях заверени „Вярно с оригинала” копия на изискуеми документи се подписват лично от кандидата и се подават от ползвателя или от упълномощеното лице, след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, даващо правно основание за подаване на заявление за плащане и подписване на документи по Наредба № 11 от 28.07.2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски
стопани, отглеждащи слънчоглед.
5. При подаване на заявлението кандидатът/упълномощеното лице е длъжен да представи оригиналите на всички изискуеми документи, които да бъдат сравнени с представените заверени от ползвателя копия от експерт от ОД на ДФЗ, ОПСПМ.
6. В случай, че в представените документи са нанасяни корекции, същите следва да бъдат заверени от длъжностните лица, които са ги извършили.
7. При подаването на заявлението, придружаващите го документи следва да бъдат подредени в посочения в заявлението ред.
8. Отговорите на всички въпроси следва да бъдат “Да”. С „НП“ (неприложимо) следва да бъде отговорено на въпроси, които не се отнасят за ползвателя;
9. Декларативната част на заявлението се подписва (полагат се трите имена и подпис) от:
– физическото лице, когато ползвателят е физическо лице;
– физическото лице – търговец или представляващия едноличния търговец, когато ползвателят е ЕТ;
– управителят на юридическото лице, от членовете на управителния орган, както и от временно
изпълняващите такива длъжности (включително прокурист или търговски представител), когато ползвателят е юридическо лице.
10. В таблицата в Раздел II се попълват площите със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ. Посочените данни се извеждат автоматично от ИСАК при попълване на заявлението.
11. В раздел IV, т. 3 документът е изискуем, когато кандидатът физическо лице или
представляващия юридическото лице или член на управителния орган на съответното ЮЛ е чуждестранен гражданин.
12. Приложение 1 и Приложение 2 към заявлението не се изискват за кандидати, които са предоставили посочените приложения при кандидатстване по схемата за спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 и за които няма промяна в обстоятелствата (например промяна на представляващите/управляващите ЮЛ).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X