БАБХ отговаря: Не се предвижда дерогация за ограничена и контролирана употреба на неоникотиноиди

Предвижда ли се тази година дерогация за използване на неоникотиноиди и ако не, то има ли БАБХ препоръки с какво те да бъдат заменени.

Съгласно Регламенти за изпълнение (ЕС) 2018/785, 2018/783 и 2018/784 на Комисията от 29 май 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активните вещества, от групата на неоникотиноидите,  съответно тиаметоксам, имидаклоприд  и клотианидин са забранени за употреба, с изключение на случаи, в които третираните семена са предназначени за употреба единствено в постоянни оранжерии, и получената реколта остава по време на целия си жизнен цикъл в постоянна оранжерия.

На основание Решение от 19.01.2023 г. на Съда на Европейския съюз по дело С-162/21, което се отнася до тълкуването на чл. 53 от Регламент (ЕО) 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, не се предвижда дерогация за ограничена и контролирана употреба на неоникотиноиди . Европейският Съд е постановил заключение по отношение тълкуването на чл. 53 от Регламент (ЕО) 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета в смисъл че: не допуска държава членка да разреши пускане на пазара на продукти за растителна защита за третиране на семена и пускане на пазара и употреба на третирани с тези продукти семена, при положение че пускането на пазара и употребата на третирани с тези продукти семена са изрично забранени с регламент за изпълнение.

Неоникотиноидите са водоразтворими и дори малко количество, използвано за третирането на семена, при контакт с вода се разтваря в почвата и прониква чрез корените на младото растение. Веднъж проникнали в растението, неоникотиноидните инсектициди се пренасят по системен път в цялото растение.  Повечето неоникотиноиди  се отличават с висока персистентност и остатъци от тях се намират в растенията няколко години след третирането. Неоникотиноидите в почвата могат да се абсорбират и откриват дори в  култури, които не са третирани с тях две години след първата употреба. Откриват се в цветния прашец и нектара на цветовете на растенията. Дори и в ниски концентрации, неоникотиноидите са опасни за пчелите и за другите опрашители.

Неоникотиноидите са използвани срещу широк кръг  неприятели по растенията, но  най-често са прилагани за  третиране на семена. В нашата  страна до 2018 г.,  продуктите за растителна защита (ПРЗ) от групата на неоникотиноидите са използвали основно за третиране на семена от царевица и слънчоглед  срещу сиви царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis). Видът e разпространен в  основно в  районите на Дунавската равнина, части от Лудогорието и Добруджа. Неприятелят не причинява щети по растенията в Южна България. Нанася най-сериозни повреди по време на поникването на културите, затова третирането на семената със системни инсектициди се счита за най-ефективния начин за контрол на популациите на неприятеля. Към настоящия момент  в  България  са регистрирани  Ламдекс екстра (активно вещество ламбдацихалотрин) и Моспилан 20 СП (активно вещество ацетамиприд), които се прилагат в началото на вегетацията на растенията.

Прилагането на високо ниво на агротехника е  важно условие, но не решаващо условие  за  контолиране на неприятеля.

От агротехническите мерки за намаляване плътността и повредите се препоръчват: задължително сеитбообръщение с култури, които не са атрактивни гостоприемници на хоботника  (житни със слята повърхност, зелеви ); пространствена изолация от старите нападнати посеви – 1,5 км; борба с плевелната растителност, върху която първоначално се изхранват бръмбарите през пролетта. За по-лесното преодоляване на повредите от значение са и останалите агротехнически мероприятия – извършване на необходимите обработки на почвата, комбинирано торене, оптимална посевна норма, срокове на сеитба. Необходимо е още в старите посеви да се намали плътността на зимуващите хоботници, за да се ограничи нападението в новите посеви.

Установяването на плътността на популацията е важен елемент от ефективния контрол на сивия царевичен хоботник.  Използваните методи за мониторинг са:

∙           почвени разкопки – определяне на зимуващият запас;

∙           визуални прегледи – определяне плътността на хоботниците в царевичния посев

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X