В СЕУ са публикувани актуалните резултати от Системата за мониторинг на площ, както и резултатите от извършената експертна оценка

Земеделските стопани могат да се запознаят в индивидуалните си профили в Системата за електронни услуги (СЕУ), както с актуализираните данни от наблюдението чрез Системата за мониторинг на площ (СМП), така и с резултатите от извършената експертна оценка от ДФЗ по подадените несъгласия от предходното публикуване на резултати.
За да се установи наличие на съответствие между декларираните данни и приложимите условия за допустимост Системата използва заявените парцели. За бенефициентите, които са се възползвали от опцията за коригиране на парцелите си до изтичане на крайния срок – 20 ноември 2023 г., Системата приема тях за подлежащи на наблюдение.
За всички парцели, за които има изразено несъгласие с констатираните несъответствия от страна на бенефициера в регламентирания срок, е извършена експертна оценка и резултатите са публикувани в индивидуалните профили на кандидатите в СЕУ.
Напомняме че, експертната оценка по същността си е преглед на наличните сателитни заснемания извън автоматизираните процедури на СМП и резултатите от нея заместват тези на Системата.
Земеделските стопани следва да имат предвид, че несъгласия и корекции не са възможни след 20 ноември, съгласно разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Наредба № 3 от  10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини