Комисията предлага международният статут на вълците да се промени от „строго защитен“ на „защитен“ въз основа на нови данни за увеличените популации и въздействия

Днес Комисията внася предложение за решение на Съвета за адаптиране на защитния статут на вълка съгласно международната Бернска конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания, по която ЕС и неговите държави членки са страни. Статутът на защита на вълка съгласно Конвенцията е установен въз основа на наличните научни данни по време на преговорите по Конвенцията през 1979 г. Въз основа на задълбочен анализ на състоянието на вълка в ЕС, също публикуван днес, Комисията предлага вълкът да стане „защитен“, а не „строго защитен“. След съобщението на Комисията от септември 2023 г., че въз основа на събраните данни тя ще вземе решение по предложение за изменение, когато е целесъобразно, на статута на защита на вълка и за актуализиране на правната рамка, за да се въведе, когато е необходимо, допълнителна гъвкавост.

Промяната на статута на защита на вълка съгласно Бернската конвенция, при условие че са налице съгласието на държавите-членки на ЕС и други страни по Бернската конвенция, е предварително условие за всяка подобна промяна в статута му на равнище ЕС. Предложението съответства до голяма степен на позицията, изразена от Европейския парламент в неговата резолюция от 24 ноември 2022 г.

Комисията продължава настоятелно призовава националните и местните органи да предприемат необходимите действия в настоящата рамка с подкрепата на ЕС, като същевременно им предоставя ясна перспектива за по-нататъшна гъвкавост на управлението, ако съществуващите възможности се окажат недостатъчни.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Завръщането на вълците е добра новина за биологичното разнообразие в Европа. Но концентрацията на вълчи глутници в някои европейски региони се превърна в реална опасност особено за добитъка. За да управляват по-активно критичните концентрации на вълци, местните власти настояват за по-голяма гъвкавост. Европейското равнище следва да улесни това и процесът, който Комисията започна днес, е важна стъпка. Дълбоко съм убедена, че можем и ще намерим целенасочени решения за защита както на биологичното разнообразие, така и на поминъка ни в селските райони.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичус заявиПредложението за промяна на статута на защита на вълците съгласно Бернската конвенция призна необходимостта от справяне с предизвикателствата, породени от увеличаването на популациите на вълците, като същевременно се запази целта за опазване на биологичното разнообразие и целта за постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус на вида. Комисията ще продължи да подкрепя националните и местните органи с финансиране и насоки за насърчаване на съвместното съществуване с вълка и едрите хищници като цяло. Инвестициите в превантивни мерки остават от съществено значение за намаляване на хищничеството на добитъка.“

Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски заяви: „От разговорите си със земеделските стопани и селските общности разбирам, че завръщането на вълците е представлявало значителни предизвикателства в редица области, особено за скотовъдството, в и без това трудния социално-икономически контекст. Днешното предложение отразява тези предизвикателства въз основа на задълбочен анализ на всички налични научни и технически данни. Също така се възползвам от възможността да насърча държавите членки да използват пълноценно финансирането от ЕС в подкрепа на инвестициите в превантивни мерки, които са от съществено значение за намаляване на заплахите за добитъка.“

Подкрепа за националните и местните органи

Завръщането на вълците в регионите на ЕС, където те отдавна отсъстват, и нарастващата им популация в нови територии доведе до предизвикателства и конфликти, като нападения срещу добитък и конфликти със земеделски стопани и ловци, особено когато мерките за предотвратяване на щети не се прилагат широко. Както е описано подробно в съвместно писмо, изпратено от комисарите Синкявичус и Войчеховски до министрите на ЕС, Комисията подкрепя националните и местните органи за предотвратяване или значително намаляване на рисковете от хищничество. Различните мерки се оказаха ефективни, когато се прилагат правилно и са съобразени с местния контекст.

Задълбоченият анализ, публикуван днес, показва, че популациите на вълците значително са се увеличили през последните две десетилетия и те заемат все по-големи територии. Има повече от 20 000 вълци с общо нарастващи популации и разширяващи се ареали, както и глутници за разплод в 23 държави-членки на ЕС. Това е природозащитен успех, станал възможен благодарение на защитното законодателство, по-благоприятните обществени нагласи и подобряването на местообитанията. Това разширяване обаче доведе до увеличаване на конфликтите с човешките дейности, особено по отношение на щетите върху добитъка, със силен натиск върху конкретни области и региони.

Тази променяща се реалност на място сега оправдава адаптирането на статута на правна защита, за да се даде възможност за по-нататъшна гъвкавост на управлението на всички страни по Бернската конвенция, като същевременно се запази общата правна цел за постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус за вида. Финансирането от ЕС е на разположение за подкрепа на адекватни инвестиции в подходящи мерки за предотвратяване на щети, които ще продължат да бъдат от съществено значение за намаляване на хищничеството на добитъка.

Следващи стъпки

Сега държавите-членки трябва да вземат решение по това предложение. След като бъде прието, предложението ще бъде представено от ЕС на Постоянния комитет на Бернската конвенция.

В зависимост от резултата от тези решения в Съвета и в Постоянния комитет на Бернската конвенция, Комисията ще може да предложи адаптиране на статута на защита на вълка в рамките на ЕС.

Междувременно Комисията продължава настоятелно да призовава местните и националните органи да предприемат действия, когато е необходимо, както позволяват възможностите за дерогация в действащото законодателство, и да използват наличните възможности за финансиране от ЕС, за да инвестират в мерки за превенция и компенсация. Комисията публикува подробни насоки през 2021 г. с примери за добри практики. Комисията ще продължи тясното си сътрудничество с държавите членки, за да наблюдава напредъка към постигането на благоприятен природозащитен статус на вълка и съвместното му съществуване със социално-икономическите дейности. Тя също така ще продължи да подкрепя инвестициите за съвместното съществуване с едрите хищници и работата на свързаните с тях европейски и регионални инициативи на заинтересованите страни.

Бернската конвенция е междуправителствен договор на Съвета на Европа, сключен през 1979 г. за опазване на европейската дива флора и фауна и техните естествени местообитания, особено тези, чието опазване изисква сътрудничеството на няколко държави. От април 2024 г. тя ще обхваща 50 договарящи страни, включително всички държави членки на ЕС. Директивата на ЕС за местообитанията прилага изискванията на Бернската конвенция и предвижда строга защита за повечето популации вълци в Европа, с възможности за дерогация.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X