72 български продукта имат защитено географско означение от ЕС

През 2023 г. към този списък бяха добавени нови продукта – троянската луканка, българското кисело мляко, бялото саламурено сирене и търновския суджук. Така те намериха място до десетките други традиционни български храни, вина и спиртни напитки, защитени от европейските схеми за качество.

Включването в Европейския регистър на защитените селскостопански продукти спомага за защитата на наименованията на определени продукти и за популяризиране на уникалните им характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство. Благодарение на географските означения потребителите могат да имат доверие, че дадените продукти са качествени, а производителите — да реализират по-добре продукцията си.

Цели на схемите за качество на ЕС

Целта на политиката за качество на ЕС е да се защитят наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните уникални характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство.

Наименованията на продуктите могат да получат „географско означение“, ако имат специфична връзка с мястото, където се произвеждат. Благодарение на признаването на географски означения потребителите могат да имат доверие, че дадени продукти са качествени и да ги различават, а производителите — да продават по-добре своите продукти.

Продуктите, които се разглеждат в момента или вече са признати за продукти с географско означение, са посочени в регистрите за качествени продукти. Регистрите също така съдържат информация за географските и производствените спецификации за всеки продукт.

Тъй като географските означения са признати за интелектуална собственост, те играят все по-важна роля в търговските преговори между ЕС и други държави.

Други схеми за качество на ЕС подчертават традиционния производствен процес или трудностите, свързани с природния район (напр. планина или остров), при производството на продуктите.

Географски означения

С географските означения се установяват права върху интелектуална собственост по отношение на конкретни продукти, чиито качества са свързани с района на производство.

Географските означения включват:

ЗНП — защитено наименование за произход (храни и вина)
ЗГУ — защитено географско указание (храни и вина)
ГУ — географско указание (спиртни напитки и ароматизирани вина)

Със системата на ЕС за географски означения се защитават наименованията на продукти, които произхождат от конкретни региони и имат специфични качества или репутация, свързани с района на производство. Разликите между ЗНП и ЗГУ са свързани основно с това каква част от суровините за продукта трябва да са от района или каква част от производствения процес трябва да протича в конкретния регион. ГУ се използва само за спиртни напитки и ароматизирани вина.

Защитено наименование за произход (ЗНП)
Наименованията на продукти, регистрирани като ЗНП, са тези, при които продуктите имат най-силни връзки с мястото на производство.

Всяка част от процеса на производство, преработка и приготвяне трябва да се извършва в конкретния регион. За вината това означава, че гроздето трябва да произхожда изключително от географския район, в който се произвежда виното.
Пример: Маслиновото масло Kalamata ЗНП се произвежда изцяло в района на Каламата, Гърция, от сортове маслини от този район.
Етикет: задължителен за храни и селскостопански продукти, незадължителен за вина.

Защитено географско указание (ЗГУ)
Със ЗГУ се подчертава връзката между конкретния географски регион и наименованието на продукта, при което определено качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с географския му произход.

Спецификации: За повечето продукти поне един от етапите на производство, преработка или приготвяне протича в съответния регион. При вината това означава, че поне 85% от използваното грозде трябва да произхожда изключително от географския район, в който се произвежда виното в действителност.
Пример: Шунката Westfälischer Knochenschinken (ЗГУ) се произвежда във Вестфалия по древна технология, но използваното месо не е изключително от животни, родени и отгледани точно в този район на Германия.
Етикет: задължителен за храни и селскостопански продукти, незадължителен за вина.

Географско указание за спиртни напитки и ароматизирани вина (ГУ)
С ГУ се защитава наименованието на спиртна напитка или ароматизирано вино с произход в страна, регион или населено място, при което специфичното качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с географския му произход.

Спецификации: За повечето продукти поне един от етапите на дестилация или приготвяне протича в съответния регион. Суровините не трябва непременно да са с произход от региона.
Пример: Ирландското уиски (Irish Whiskey, ГУ) се вари, дестилира и отлежава в Ирландия от 6-ти век насам, но суровините не произхождат изключително от Ирландия.
Етикет: Незадължителен за всички продукти.

Храна с традиционно специфичен характер

При храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ) се поставя акцент върху техните традиционни аспекти — например начина на производство или състава на продукта, като те не са свързани с конкретен географски регион. Името на продукт, който е регистриран като ХТСХ, го защитава от фалшифициране и злоупотреба.

Пример: Gueuze (ХТСХ) е традиционна бира, получена чрез спонтанна ферментация, която обикновено се произвежда в Брюксел, Белгия, и неговите околности. Като храна с традиционно специфичен характер, тя може да се произвежда и другаде, но производственият метод е защитен.
Етикет: Задължителен за всички продукти.

Други схеми
Планински продукт
С термина за качество „планински продукт“ се подчертава спецификата на продукт, произвеждан в планински райони при трудни природни условия. Признаването на това е предимство както за земеделските стопани, така и за потребителите. Това дава възможност на земеделските стопани да продават по-добре своя продукт, но също така гарантира, че някои характеристики са ясни за потребителя.

Спецификации: Суровините и фуражите произхождат от планински райони. Производството на преработени продукти също трябва да се извършва в тези райони.

Продукт от най-отдалечените региони на ЕС
Селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС е изправено пред трудности поради тяхната отдалеченост и островен характер, което е съпроводено от трудни географски и метеорологични условия. За да се гарантира по-добра осведоменост за селскостопанските продукти от най-отдалечените региони на ЕС (френските отвъдморски департаменти — Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион и Мартиника — както и Азорските острови, Мадейра и Канарските острови) беше създадено специално лого.

Схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни
Схемите за доброволно сертифициране на национално равнище или схемите, управлявани от частни оператори, също могат да помогнат на потребителите да бъдат сигурни в качеството на избраните от тях продукти.

Освен схемите на ЕС съществуват голям брой частни и национални схеми за качество на храните и лога, които обхващат широк кръг от инициативи и функционират както между предприятията, така и между предприятия и потребители.

Как се защитават продуктите
Като част от системата на ЕС за правата върху интелектуална собственост, наименованията на продукти, регистрирани като географски означения, са законово защитени от имитация и злоупотреба в рамките на ЕС и в държави извън ЕС, с които е подписано конкретно споразумение за защита.

За всички схеми за качество компетентните национални органи във всяка държава от ЕС предприемат необходимите мерки за защита на регистрираните наименования на своя територия. Те трябва също така да предотвратяват и да спират незаконното производство или продажба на продукти, използващи вече регистрирани наименования.

Наименованията на неевропейски продукти също могат да се регистрират като географски указания, ако тяхната държава на произход има двустранно или регионално споразумение с ЕС, което обхваща взаимната защита на такива наименования.

По този начин вече са защитени наименованията на различни продукти (вина, храни, ароматизирани вина и спиртни напитки), произвеждани в държави извън ЕС като Колумбия или Южна Африка.

Географските означения, за които е подадено заявление и са вписани в регистрите на Съюза, ще намерите в eAmbrosia (официалната база данни на регистрите на ЕС на географски означения), а на портала GIview можете да видите географските означения на продукти от ЕС и извън него, защитени съгласно споразумения.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини