Участие на Държавния поземлен фонд в поземлените отношения в България

Земеделските земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) се предоставят за ползване под наем и аренда чрез търг съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към 2022 г. общият размер на предоставените под наем или аренда земеделски имоти от ДПФ на физически и юридически лица възлиза на 107 094 ха. През 2022 г., на основание разпоредбите на чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 47б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, са проведени търгове за отдаване под наем и аренда на свободните земеделските земи от ДПФ в страната за стопанската 2022/2023 година. От обявените 43 597 ха свободни земеделски земи, са спечелени 24 850 ха, което е с 5 815 ха повече от преходната година. Сключени са общо 1 154 договора за отдаване под наем/аренда.

Разпределение на пасища, мери и ливади от държавен и общински поземлен фонд по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм.

Определените за стопанската 2022/2023 година площи от общинския поземлен фонд (ОПФ) са 123 572 ха за общо ползване и 372 721 ха за индивидуално ползване. Подадените заявления за разпределение са 3 945 броя за 152 817 ха, като са разпределени за общо ползване 37 733 ха и за индивидуално ползване 114 887 ха пасища, мери и ливади. Обявените със заповед на министъра на земеделието и храните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) възлизат на 23 860 ха. Подадени са 239 заявления за 15 772 ха, разпределени са 5 475 ха.

Сключените договори за ползване, след разпределение на ОПФ са 3 022 броя за 77 693 ха, за ДПФ 96 броя за 2 206 ха.

Проведените тръжни процедури и сключени едногодишни договори за наем за имоти от ОПФ са 760 броя за 13 714 ха, за ДПФ – 197 броя за 6 276 ха. Тенденцията е за засилен интерес от страна на животновъдите към ползване на имоти от ОПФ и ДПФ с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, поради недостиг на този поземлен ресурс.

Учредяване на ограничени вещни права върху земи от ДПФ
През 2022 г. са разгледани 88 искания от кметове на общини, юридически и физически лица, във връзка с инвестиционни намерения за изграждане или разширение на площадкови и/или линейни обекти, с които се засягат земи, собственост на ДПФ. На основание чл. 24в от ЗСПЗЗ са изготвени 12 предварителни съгласия за възлагане изработването на подробен устройствен план за проектиране
на площадки и трасета, във връзка с изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, трасета на електропроводи и елементи на техническата инфраструктура.
Сключени са 12 договора за учредяване на ограничени вещни права върху земи от държавния поземлен фонд на основание чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 47, ал. 20, ал. 21 и ал. 24 от ППЗСПЗЗ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X