НАП публикува разяснения за декларирането на стоките с висок фискален риск

Националната агенция за приходите (НАП) публикува разяснения във връзка с новата наредба №5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. Разясненията са представени под формата на въпроси и отговори и касаят предварителното деклариране на данни чрез електронната услуга на НАП

Въпрос: В кои случаи задължително се декларират предварително данни за превоз на стоки с висок фискален риск?

Отговор: Разпоредбите на чл. 8 – 12 от Наредбата се прилагат в случаите, когато превозът се осъществява с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона, с изключение на превозите:

1. за крайно потребление;
2. между обекти на територията на страната, стопанисвани от лицето;
3. за обект/обекти, стопанисвани от различни лица на територията на страната, когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг (нето) или литра и/или стойността на стоките е в размер до 5000 лв. без данък върху добавената стойност, а когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са в мерна единица, различна от кг или литър – до 5000 лв. без данък върху добавената стойност;
4. на течни горива, за които има задължение/са спазени изискванията за подаване на информация за доставките по реда на друг закон.

Изключенията са дефинирани в чл. 13. (1), т.1-4 от наредба Н-5 от 29.09.2023 г.

Важно! При изследване на различните хипотези за изключенията, водещо е транспортното средство да е с товароносимост над 3,5 тона.

Възможни са следните примерни хипотези за изключения:
– до 500 кг. и над 5000 лв. – не се декларира
– до 500 кг. и до 5000 лв. – не се декларира
– над 500 кг. и до 5000 лв. – не се декларира
– над 500 кг. и над 5000 лв. – декларира се

Примерен въпрос:
До 500 кг и/или 5000 лева без ДДС (уточняване дали хипотезите следва да са кумулативно налице или
алтернативно). В тази връзка стока с тегло от 600 кг на стойност 4 000 лв., която се превозва с транспортно
средство над 3.5 тона подлежи ли на предварително деклариране

Отговор:
В израза „До 500 кг и/или 5000 лева без ДДС“ се съдържа и отговорът на въпроса. Използвано е „и/или“ т.е.
поотделното или заедното реализиране на една от двете хипотези води до отпадане на задължението за
предварително деклариране.
– Стока с тегло от 600 кг., на стойност 4 000 лв., която се превозва с транспортно средство над
3.5 тона, не подлежи на предварително деклариране (и може да се декларира доброволно, с аргумент
чл.127и, ал.14 от ДОПК).

Въпрос: Как се достъпва услугата?

Отговор: През Портала за електронни услуги на НАП чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Услугата е с пълен и частичен достъп за всички физически и юридически лица, които са подали „Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице“ или „Заявление 2 за ползване на електронните услуги на НАП от упълномощено лице“ и избрали група „Фискален контрол“.

Вижте повече в е-Портала на приходната агенция. Клиентите сами решават кого да упълномощят за подаването на данните през е-услуга. Услугата предоставя възможност на двама или повече служители (упълномощени лица) да въвеждат данни по едно и също време за един декларатор (дружество).

При въпроси, свързани с упълномощаване за ползване на е-услуги и/или с достъп до е-услуги, в т.ч. и услугата за предварително деклариране на данни, следва да се обръщате към Информационния център 0700 18 700; +359 2 9859 6801; [email protected].

Останалите разяснения по Наредбата може да прочетете ТУК.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X