Стратегически план: Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Допустими бенефициенти

  • Земеделските стопани следва да отговарят на изискванията за „активни земеделски стопани “
  • Земеделски стопани, които стопанисват земеделски площи над 0,5 ха, попадащи изцяло в райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, за които имат регистрирано валидно правно основание
  • Площите, включени в интервенцията следва да са регистрирани в ИСАК и да отговарят на определението за земеделска площ и допустим за подпомагане хектар

Цел

  • Подпомагане за надеждни земеделски доходи и устойчивост на селскостопанския сектор в целия Съюз с цел подобряване на дългосрочната продоволствена сигурност и разнообразието в селското стопанство, както и гарантиране на икономическата устойчивост на селскостопанското производство в Съюза
  • Допринасяне за спиране и обръщане на загубата на биоразнообразие, подобряване на екосистемните услуги и запазване на местообитанията и ландшафта

Принос към Специфични цели

Специфична цел 6

Допустими дейности

Интервенцията ще се прилага в 3 направления:

  • Плащания за планински райони
  • Плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни    ограничения
  •  Плащания за райони със специфични ограничения

Финансови параметри

  • Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар допустима земеделска площ. Прилагат се диференцирани нива на плащания в зависимост от съответния район с ограничения и от размера на стопанството

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини