170,26 евро/ха е подпомагането за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство

Допустими бенефициери

Земеделските стопани трябва да:

  • отговарят и спазват изискванията на чл. 11 от Закона за защита на растенията;
  • са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10 от Закона за защита на растенията към 1 януари на годината на кандидатстване;
  • са предоставили в ДФЗ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за закупените и използваните стандартни или сертифицирани семена съобразно оптимални разходни норми за единица площ, въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК (ежегодно в срок до 30 юли).

Земеделските стопани поемат и спазват доброволен многогодишен ангажимент по интервенцията с продължителност от 5 последователни години.

Земеделските стопани спазват задълженията и изискванията по управление на дейностите върху едни и същи площи, одобрени за участие през първата година на поетия многогодишен ангажимент.

При прилагане на интегрираното управление на вредителите земеделските стопани спазват изготвените ръководства за специфичните принципи за интегрирано управление на вредителите по групи култури.

Цел

Чрез интервенцията ще се подпомагат отглеждането на сортове зърнено-житни култури и слънчоглед, развити с цел устойчивост при специфични климтични условия (от видовете зърнено-житни култури и слънчоглед) чрез утвърдените практики за интегрирано управление на вредителите.

Принос към Специфични цели

Специфична цел 4 Специфична цел 5

Допустими дейности

Подпомагането на интервенцията е насочено към земеделски площи с допустимите сортове култури, заявени за подпомагане в ИСАК, върху които земеделските стопани спазват изискванията на Наредба № 9 от 26 февруари 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство.

Не може да се извършва друг вид земеделско производство върху площите, върху които се извършва интегрирано производство.

При прилагане на дейностите се забранява използването на тотални хербициди.

Финансови параметри

Размерът на годишното плащане за отглеждане на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство е до левовата равностойност на 170,26 евро/ха.

Минималният размер на подпомагане по интервенцията е от минимум 1 ха;

Максималният размер на подпомагане по интервенцията е до 300 ха.

За да се спази бюджетния пакет, горна граница (таван) за стопанство може да се определи ежегодно. Тя ще бъде приложена към общата сума на плащането, отпуснато на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран.

Приоритет

Приоритетно подпомагането ще бъде насочено към земеделски стопанства, при които всички площи с допустимите култури се управляват съгласно принципите на интегрираното производство, така че да се осигури допълнителен екологичен ефект чрез значителен принос и от страна на земеделския стопанин.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X