Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 е в размер на: 123,05 Евро/ха индикативно

Допустими бенефициенти

Допустими бенефициенти за получаване на подпомагане по интервенцията „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ са земеделските стопани, които имат право на плащане по интервенцията „Основно подпомагане на доходи за устойчивост“, което е основната схема за подпомагане на доходите с директни плащания. Подпомагането се отпуска за първите 30 хектара, отговарящи на изискванията за допустимост по интервенцията „Основно подпомагане на доходи за устойчивост“, за стопанства с максимален размер до 600 хектара.

Цел

Интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите на земеделските стопани представлява необвързано с производството плащане на хектар, което се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства в страната, с максимален размер на стопанствата до 600 хектара. Интервенцията ще допринесе за балансирано разпределение на подпомагането на хектар между отделните групи земеделски стопани, като насочи приоритетно допълнително финансиране към по-малките и средни стопанства под формата на плащане на площ. По този начин подпомагането ще допринесе за постигане на по-висока финансова устойчивост за малките и средни стопанства в страната, които не могат да се възползват от предимствата на икономиите на мащаба на големите стопанства. Определянето на максимален размер на допустимите стопанства ще допринесе за постигане на по-висок преразпределителен ефект на подпомагането.

Принос към Специфични цели

Допустими дейности

  • Подпомагането се отпуска за първите 30 хектара, отговарящи на изискванията за допустимост по интервенцията „Основно подпомагане на доходи за устойчивост“, за стопанства с максимален размер до 600 хектара.

Финансови параметри

Индикативната ставка за Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 е в размер на: 123,05 Евро/ха.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X