Най-малко или 50 овце, или 10 говеда са необходими за подпомагане по Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

Допустими бенефициери

Земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „активни земеделски стопани“ и са регистрирани в ИСАК.

Земеделските стопани разполагат с годишно разрешително за паша на територията на националните паркове съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии. За териториите на природните паркове документ за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от директора на природния парк.

Земеделски стопани, които извършват паша на площ от минимум 5 ха.

Земеделският стопанин, кандидатстващ за подпомагане трябва да притежава най-малко или 50 овце, или 10 говеда, или комбинация от разрешените видове животни, но не по-малко от 10 ЖЕ от видовете животни, с които е разрешено извършването на паша. Извежданите на паша животни от видовете включени в плановете за управление и годишните планове за паша са идентифицирани в информационната системата по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП.

Цел

Подпомагането на дейности по сезонна паша се очаква да допринесе за съхраняване на тревните екосистеми и свързаните с тях ценни местообитания и видове в защитените територии и зони, като във всички случаи дейностите по мярката са съобразени с утвърдените планове за управление в конкретните защитени територии (национални и природни паркове) и зони от мрежата Натура 2000.

Принос към Специфични цели

Специфична цел 6

Допустими дейности

Ангажиментът е за срок 3 години, като по преценка и предписание на Дирекциите на националните и природните паркове, и органите по управление на защитените зони, пашата върху даден парцел може да бъде преустановена. Дирекциите на националните и природни паркове, или органите по управление на Натура зоните могат по всяко време да преустановят пашата с цел недопускане на преизпасване на определените територии.

Подпомагането се изплаща само, при спазване на режимите, определени в плановете за управление и нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на Националните и природни паркове. Ангажиментът не се поема за едни и същи фиксирани земеделски парцели и един и същ размер на площта – те могат да варират в зависимост от състоянието на пасищата и целесъобразността на пашата;

Земеделският стопанин или гледача на животните (пастир) трябва да извежда животните на определените пасища, 3 месеца от годината в периода май – октомври (90 дни).

Когато дейността се изпълнява с придружаващи стадото кучета за опазване на животните от нападения на хищници, те не трябва да застрашават хора, На всяко куче трябва да е поставена „спъвачка“, както и допълнителни обезопасителни средства при необходимост.

Финансови параметри

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) стадо без каракачански кучета – 168,15 евро/ха

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) стадо с каракачански кучета – 177,35 евро/ха

При спазване на изискването за приравняване на 1 ЖЕ към 1 хектар. Когато броят на ЖЕ е по-малък от размера на площта в хектари, се предоставя годишно плащане, съответстващо на размера на ЖЕ.

Освен това, за да се спази бюджетния пакет, горна граница (таван) за стопанство може да се определи ежегодно. Тя ще бъде приложена към общата сума на плащането, отпуснато на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X