Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони за Кампания 2023 е в размер на 21,29 Евро на глава

Допустими бенефициери

Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони;

Цел

Отглеждането на дребни преживни животни в планински райони е благоприятно за развитието на точно този отрасъл в земеделието. Овцете и особено козите са лесно подвижни и предпочитат даденостите на планинския ландшафт. Спецификите на планинските райони обаче затрудняват самите земеделски стопани при осигуряването на фураж и при движението на стоки и услуги, необходими за отглеждането на добитъка. Затова прилагането на тази интервенция е насочено както към стимулиране развитието на дейността в планинските райони, така и към стабилизиране на доходите на стопаните. Подпомагането за овце и кози в планински райони повишава конкурентоспособността на земеделците, с което допринася за продоволствената сигурност на населението.

Принос към Специфични цели

Специфична цел 1 Специфична цел 2

Допустими дейности

Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

  • Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са: на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози;

·      Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Финансови параметри

Индикативната ставка за Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони за кампания 2023 е в размер на: 21,29 Евро на глава за допустимите за подпомагане животни.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини