Интервенция: Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави

Допустими бенефициери

Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“.

  • Земеделските стопани трябва да са реализирали на пазара 0,3 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

Цел

Месодайното говедовъдство е дял от земеделския сектор, който осигурява основен продукт в потребителската кошница. Заради това неговото развитие е приоритет на националното стопанство, постигането на който допринася за устойчива продоволствена политика.

Прилагането на интервенцията е обвързано и с количеството на произвежданата продукция от земеделския стопанин.

Принос към Специфични цели

Специфична цел 1 Специфична цел 2

Допустими дейности / Критерии за допустимост

  • Заявените за подпомагане животни трябва да са: на възраст от 22 месеца до 13 години;
  • Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
  • Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други, отговарящи на изискванията за подпомагане към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило и надлежно са уведомили Разплащателна агенция в срок от 7 работни дни следващи деня на фактическата замяна.
  • Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Финансови параметри

Индикативната ставка за Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави за кампания 2023 е в размер на: 127,11 Евро на глава за първите 150 (включително) допустими за подпомагане животни и 101,68 Евро на глава за животните над 150-ото.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X