За момента няма нотифицирана държавна помощ за вода за напояване за 2024 г.

Министерството на земеделието актуализира списъка с Държавни помощи в областта на селското стопанство, горското стопанство и рибарството, одобрени от Европейската комисия за приложение през периода 2023-2029 г. Удължен е срокът за прилагане на „украинската помощ“ – до 30 юни 2024 г. Сумата от 426 млн. лв. липсва в бюджета на страната за 2024 г. Това вероятно означава, че помощта ни е одобрена от ЕК, но дали ще има средства за нея в бюджета, не е ясно.

Помощта за компенсиране на разходите за поливна вода не е удължена до този момент.

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВОТО, ОДОБРЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2023-2029 Г.

 

 

1 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете
Номер на помощта: SA.104590
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2024 г.
Основна цел: Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Свиневъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Част II, Раздел 1.1.5.2 от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020; Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ „Земеделие“ за прилагане на схема на държавна помощ
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

2 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците
Номер на помощта: SA.104589
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2024 г.
Основна цел: Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Част II, Раздел 1.1.5.2 (Помощ за задължения за хуманно отношение към животните) от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020; Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ „Земеделие“ за прилагане на схема на държавна помощ
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

3 Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия
Номер на помощта: SA.104672
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2027 г.
Основна цел: Компенсиране на щетите по земеделските култури, вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 80% от приемливите разходи
Правно основание: Част II, Раздел 1.2.1.2. от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г.; Чл. 12, ал.1, т.2 и чл. 12, ал.2, т.1, буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ „Земеделие“ за прилагане на схема на държавна помощ;
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна
Номер на помощта: SA.106681 (2023/N)
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2023 г.
Основна цел: Подкрепа за осигуряване на достатъчна ликвидност за земеделските стопани
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: N/A
Правно основание: Раздел 2.1. и съотносимите разпоредби от Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна ;  Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)
Номер на помощта: SA.106971
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Контрол и предотвратяване разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи – (Elateridae) на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 26, параграф 2, буква „а” и буква „б” (i) и параграф 9, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2022/2472); Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП); Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи – (Elateridae) (Програмата), одобрена със Заповед № РД 12-6/07.03.2013 г. на министъра на земеделието и храните; Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

6 Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.
Номер на помощта: SA.107345
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Целта на помощта е чрез въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. да се оптимизира процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 20, параграф 1, буква „а“, параграф 2, буква „в“ и параграфи от 3 до 6 от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент 2022/2472); Насоки за най-добри практики на ЕС за схемите за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни съгласно чл. 20, параграф 2, т. в) на Регламент 2022/2472; Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 2, т.1, буква „а”, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители; 1.4. Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

7 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)
Номер на помощта: SA.107398
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец – Tuta absoluta, по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 26, параграф 2, буква „а” и буква „б”, i и параграф 9, буква „б” от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент 2022/2472); Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а”  от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП); Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera) (Програмата), одобрена със Заповед № РД 12-8/21.03.2012 г. на министъра на земеделието, изменена със Заповеди № РД 12-13 от 23.04.2012 г. и № РД 12-8/31.03.2015 г. на министъра на земеделието; Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.
8 Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните
Номер на помощта: SA.107363
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени развъдни организации по реда на чл. 29 б, ал. 1 от Закона за животновъдството или от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в случаите, в които няма одобрена развъдна организация (РО) за определена порода.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 27, параграф 2, букви „а” и „б” и параграф 5, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2022/2472 от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2022/2472);
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

9 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България
Номер на помощта: SA.107811
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Целта на помощта е подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Член 22 и член 26(2)(а), 26(2)(б)(i), 26(2)(б)(iv), 26(4), 26(8)(а), (б), (в) и (г), и 26(9)(а) и (б) и 22 (3)(а) от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
1.2. Чл. 11, ал. 2, т. 3 и чл. 12, ал. 2, т. 1., буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските производители.
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

10 Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни
Номер на помощта: SA.107812
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Целта на помощта е подпомагане на земеделските стопани – животновъди, чрез предоставяне на субсидирани услуги за отстраняване и унищожаване на мъртви животни.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Член 27, параграф 2, букви (д), (е) и параграфи  3, 4 и 5 буква (в) от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
Чл. 275, алинеи (4), (5) от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

11 Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за  производство на семена и посадъчен материал
Номер на помощта: SA.107802
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 20, параграф. 1, буква „б“, параграф 2, буква „б“ и параграфи 2, 4, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2022/2472);; Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2 т. 1. буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители.
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

12 Помощ за участие в изложения
Номер на помощта: SA.107639
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Целта на помощта е насърчаване на малки и средни предприятия от първичното селскостопанско производство (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители) и от преработка на селскостопански продукти  за покриване на разходите, свързани с участие в изложения.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100% от допустимите разходи
Правно основание: Чл. 24, параграф 1, параграф 2 – буква „а“, параграф 4 – букви „а“ – „г“, и параграф 6 – буква „а“ и буква „б“, параграф 7 и параграф 8 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС;
Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.
 

 

 

 

13 Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ SA.107863 (2023/N)
Номер на помощта: SA.107863
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2023 г.
Основна цел: Подкрепа за земеделски стопани отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване, чрез покриване на част от направените разходи за напояване за реколта 2023.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет:
Правно основание: Раздел 2.1. и съотносимите разпоредби от Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна; Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия SA. 108801
Номер на помощта: SA.108801
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Помощ за компенсиране на щети причинени от природни бедствия в животновъдния сектор
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 25, параграф 1, 2, 4, 5, 6, 7 „б“, 9, 10 и 11 и чл. 37, параграф 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 „б“, 9 и 10 от от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз; Чл. 12, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските
производители Параграф 1, т. 24 на Допълнителни разпоредби на Закона за
животновъдството
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

15 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период SA. SA109687 (2023/XA)
Номер на помощта: SA109687 (2023/XA)
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Помощ за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайните насаждения(семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза)
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 26, параграф 2, буква „а” и буква „б”, i параграф 9, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2022/2472);
Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители;
Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период (Програмата);
Закон за защита на растенията;
Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

16 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете
Номер на помощта: SA.109693
Информация от ЕК: Тук*
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Подкрепа на земеделски стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Свиневъдство“
Форма на помощта: Компенсаторна-За покриване на допълнителни разходи за изпълнение на ангажименти за ХО
Интензитет: До 100 % от от допустимите разходи
Правно основание: Част 2, глава 1, Раздел 1.1.5. (Помощ за задължения за хуманно отношение към животните) от Насоки за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони (Насоките от 2023), точки 223, 224, 228 „а“ и „б“, 229, 230 и при спазване изискванията на точки 232, 235 и 236;
Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;                                          Чл. 137, ал. 1 от Закон за ветеринарномедицинската дейност;                                                                Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине;                                                                                                                                          Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;                                                                                                                                                                                  Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете.
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.
17 Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна SA.110212
Номер на помощта: SA.110212
Информация от ЕК: ТУК*
 
Период на прилагане: До 30.06.2024 г.
Основна цел: Подкрепа за осигуряване на достатъчна ликвидност за земеделските стопани
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: N/A
Правно основание: Раздел 2.1. и съотносимите разпоредби от Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна ;  Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
* Връзката ТУК става активна при позициониране на мишката върху нея и натискане на клавиш Ctrl oт клавиатурата.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X