Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани – индикативна ставка от 100 евро/ ха

Допустими бенефициенти

Допустимите бенефициенти следва да отговарят на определението за млад земеделски стопанин, като спазват следните условия:

– Лице, което към първата година на подаване на заявление за подпомагане (първо подаване) е на възраст не повече от 40 навършени години (включително);

– Ръководител на земеделско стопанство, който изпълнява следните условия: кандидат/бенефициент физическо лице, собственик на предприятието на кандидата/бенефициента ЕТ или собственик на капитала на кандидата/бенефициента ЕООД;

– Лице, което притежава професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост.

Период на създаване на стопанството: не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата. За създаване на стопанството се счита: датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999г.).

Цел

Интервенцията допринася за специфична цел 7 от Регламент за стратегическите планове: Привличане и подкрепа на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и улесняване на устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони. Специфичната цел на интервенцията е свързана с привличане и задържане на повече млади фермери в селските райони, с цел обновяване на поколенията, чрез допълнително подпомагане на техните доходи.

Принос към Специфични цели

Условия за допустимост

За да получи плащане по интервенцията за млад земеделски стопанин, площта на стопанството на кандидата следва да е допустима по интервенцията за базово подпомагане, със спазена базова условност. Mладите земеделски стопани следва да отговарят на определението за активен фермер.

Финансови параметри

Годишно плащане за всички допустими за подпомагане площи в стопанството, заявени за основно подпомагане на доходите за устойчивост, изплатено допълнително към основното подпомагане- индикативна ставка от 100 евро/ ха.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X