Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване

Допустими бенефициери

Земеделски стопани, които отговарят на изискванията за активни земеделски стопани.

Земеделски стопани, които прилагат екологичните практики, предвидени в еко схемата в рамките на своето стопанство.

Цел

Интервенцията е насочена към допринасяне за изпълнението на целта за намаляване на загубите на хранителни вещества от торове с 50%, като същевременно се гарантира, че няма влошаване на плодородието на почвата.

Интервенцията е насочена да допринесе към целта да се намали използването на торове поне с 20 % до 2030 г.

Принос към Специфични цели

Специфична цел 4 Специфична цел 5 Специфична цел 6 Специфична цел 9

Допустими дейности

Екологични практики, които се прилагат в стопанството за включване в еко схемата:

  1. Отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене;
  2. Използване на външни органични подобрители на почвата, съгласно план за управление на хранителните вещества, изготвен от агроном.

Финансови параметри

Планирана единична сума за 2023 г. – 66,83 евро/ха

Индикативен бюджет по интервенцията за 2023 г. – 27 874 793 евро

Кандидатите по Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП) трябва да спазят няколко важни срока:

– В триседмичен срок след края на срока за подаване на Заявления за подпомагане (21 юли) трябва да бъде представен план за управление на хранителните вещества по образец и копие от дипломата на агронома, който го е изготвил;

– Разходооправдателните документи за закупени почвени подобрители трябва да са издадени от 1 юли на предходната година до 30 юни на годината на кандидатстване;

– От 1 до 31 декември на годината на подаване на заявлението кандидатите за подпомагане представят декларация и опис по образец на разходооправдателните документи – фактури и/или фискални касови бележки – в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X