Какви финансови инструменти от ДФЗ имат на разположение зърнопроизводителите за предстоящата пролетна кампания – кредити, помощи, мерки.

Попитахме Фонд Земеделие какви финансови инструменти от ДФЗ имат на разположение зърнопроизводителите за предстоящата пролетна кампания – кредити, помощи, мерки.

Публикуваме отговорът на ДФЗ:

Финансовите инструменти за подпомагане на земеделските стопани са по предложение на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) осъществява подпомагане по  линия на Краткосрочните схеми за подпомагане (КСП) и Инвестиционните схеми за подпомагане (ИСП).

Инвестиционните схеми за подпомагане към настоящия момент са:

– Схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. В близките дни предстои да бъде изплатен втори транш от приема за 2023 г. в размер на 7,7 млн. лв. През 2024 година предстои схемата за държавна помощ да бъде пренотифицирана пред Европейската комисия и през месец септември да бъде осъществен нов прием на заявления за кандидатстване.

– Кредитната схема за инвестиции в селското стопанство, направление „Техническо обезпечаване“. Като част от мерките за подпомагане на бранша, ДФЗ предоставя инвестиционни кредити, чрез които зърнопроизводителите могат да финансират инвестиционните си намерения за закупуване на нова техника, оборудване и инвентар. За 2024 година Управителният съвет на ДФЗ определи годишен лихвен процент, прилаган по инвестиционните кредите, отпускани пряко от Фонда, равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, увеличен с един пункт надбавка (5,91% към момента). Кандидатстването по Кредитната схема за инвестиции в селското стопанство се осъществява в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на инвестицията, като приемът на документи е отворен целогодишно. Схемата е публикувана на следния интернет адрес:

https://www.dfz.bg/bg/investment-lending-schemes/-/asset_publisher/lwrz/content/kreditna-shema-na-df-zemedelie-za-investicii-v-selskoto-stopanstvo?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lwrz_assetEntryId=829936&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lwrz_redirect=https%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%3A443%2Fbg%2Finvestment-lending-schemes%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lwrz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lwrz_assetEntryId%3D829936%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lwrz_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse

Краткосрочните схеми за кредитиране се отпускат след решение на УС на ДФ „Земеделие“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X