ЕС се сети да пита фермерите какво искат за 2024 година, обсъждане започва на 26 февруари

ЕК внесе в белгийското председателство конкретни предложения за  намаляване на административната тежест върху земеделските производители, който ще бъде обсъден с държавите-членки на Съвета по земеделие, който ще се проведе на 26 февруари.

Какви действия се предвижда да бъдат обсъдени с държавите членки с цел опростяване и облекчаване на прекалено бюрократизираната работа на фермерите?

Предвидените от ЕК намерения за онлайн проучване, насочено директно към земеделските производители от месец март са малко закъснели, така отговарят протестиращите фермери в много от държавите. Те смятат, че тази целенасочена анкета е трябвало да стане още миналата година, за да идентифицира основните  източници на безпокойство още преди Нова годна.

И българските фермери, които междувременно се разделиха на три браншови групи и искат поотделно да преговарят с премиера, също твърдят, че правилата на ОСП трябваше да бъдат променени и облекчени за настъпилата вече 2024 г. още през миналата 2023 г. и да са валидни от първия ден на годината, а не тепърва отговорите да се събират и да бъдат разглеждани чак през лятото.

Засега е предвидено проучване, резултатите от което ще бъдат включени

в по-подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г., затова работата прилича малко на …след дъжд качулка

Какво предлага ЕК?

Към наборът от основни стандарти – ДЗЕС

да се променят правилата и за ДЗЕС 1

който налага изискване за запазване на площите с постоянни пасища в ЕС стабилни от референтната 2018 г.

Съгласно това изискване на бившите животновъди с големи пасища, може да се наложи да преобразуват своята обработваема земя в постоянни пасища и това ще доведе до загуба на доходи. Затова ЕК предлага да се изменят тези правила до средата на март.

За целта земеделските стопани да не бъдат санкционирани и да могат да превърнат в постоянни пасища по-малко площи.

Комисията също така насърчава всички да споделят мнението си относно административната тежест, която може да бъде свързана с Директивата за нитратите.

Но второ масто тепърва ще се обсъжда как да се опрости методологията за някои проверки

 Целта е да е намали броят на посещенията в стопанството от страна на националните администрации с до 50%, което влиза в исканията на всичките държави-членки.

Комисията предлага да се рационализира и изясни как да се оценява качеството на системата за мониторинг на база  системата, базирана на автоматизиран анализ на сателитни изображения  Коперник.

Да има по-малко посещения от администрацията и фермерите да не са стресирани и да имат повече време за основната си работа.

На трето място невинаги да се налагат санкции на фермери, които не могат да изпълнят всички изисквания на ОСП

Ако стопани не могат да изпълнят всичките си изисквания на ОСП поради извънредни и непредвидими събития, те да не бъдат наказвани. Това ще подпомогне националните администрации при прилагането на тази разпоредба и ще гарантира нейното еднакво прилагане в целия ЕС.

Комисията също така споменава в документа и допълнителни средносрочни мерки, които да облекчат тежестта за земеделските стопани, особено по-малките фермери. Да се обмисли предлагането на промени в този смисъл в основните регламенти на ОСП, договорени от Европейския парламент и Съвета през 2021 г.

Може да се стигне и до това да се освобождават малки стопанства с площ под 10 хектара от проверки, свързани със спазването на изискванията за условия (ДЗЕС).

Мотивите са, че това изключение значително ще опрости ежедневната работа на дребните земеделски производители, които представляват 65 % от бенефициентите на ОСП, като същевременно запази екологичните амбиции на ОСП, тъй като малките стопанства покриват само 9,6 % от районите, получаващи подкрепа по ОСП.

Фермерите общо взето настояват за промяна и на трите задължителни условия – ДЗЕС 8 за земята, оставена под угар, ДЗЕС 7 за сеитбооборота и ДЗЕС 6 за почвената покривка, които също е възможно да бъдат преразгледани.

За да отговори допълнително на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор, ЕК ще обмисли пак това.

Тя работи и върху действия за

подобряване на позицията на земеделските производители в хранителната верига и защитата им от нелоялни търговски практики

Такива практики се очаква да бъдат представени скоро, а се очакват много отдавна, особено в България.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X