Стратегическият план е пред сериозен ремонт

 На  26 февруари, на заседанието на Съвета на ЕС България ще настоява за по-лесна процедура за промяна на Стратегическия план и за още нещо…

Комитет по наблюдение ще има едва в края на март – началото на април

Както си спомняме, първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. бе изпратено към ЕК в края на 2023 г.

Това стана след като правителството одобри изменение, касаещо текстове в част от интервенциите и прехвърляне на средства между тях. Следващата стъпка бе да стартират преговори и процедура по обсъждане със службите на ЕК по предложените промени.

Какво бе предложено досега за промяна в отделните интервенции?

Промените в предварителните условия по отношение на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) включват няколко компонента за облекчаване на земеделските производители.

Да припомним, че в стандарт за ДЗЕС 4 е предвидено намаляване от 5 метра на 3 метра на буферните ивици по протежение на водоизточниците.

В стандарт ДЗЕС 5 се добавят вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата, с които се дава възможност за избор между повече видове противоерозионни обработки.

След постъпили научни данни и доказателства за агрометеорологичните условия в България, летният чувствителен период, в който следва да се поддържа почвена покривка по ДЗЕС 6, се скъсява с един месец – от 1-ви юни до 30-ти септември, а зимният чувствителен период отпада.

В областта на директните плащания са направени промени в интервенциите за обвързано с производството подпомагане за животни, които се отнасят до изискванията за реализация на продукция и определяне на възрастов диапазон на животните за реализация.

Промените предвиждат следното:

Млечни крави в развъдни програми – от 4 000 кг на 4 200 кг
Млечни крави от застрашени от изчезване породи – от 2 000 кг на 2100 кг
Млечни крави, стокови (без породи) – от 2 000 кг на 2100 кг
Промени при месодайните породи в необходимите количества животни за реализация за обвързаното подпомагане:

Месодайни крави в развъдни програми – от 0.4 животни на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца
Месодайни крави от застрашени от изчезване породи – от .025 животни на 0.4 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца
Месодайни крави, стокови(без породи) – от 0.3 на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца.
При биволите в развъдни програми, промените предвиждат изискуемите количества мляко да се променят от 400 кг на 420 кг.

Овце и кози в развъдни програми от породи за мляко промените предвиждат следното:

За овце – от 100 кг до 125 кг и реализация на 0.5 животни на възраст до 12 месеца
За кози – от 250 кг на 325 кг и реализация на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст до 12 месеца.
При овцете и козите в развъдни програми от породите за месо е необходима реализацията на 1 животно, родено в стопанството.
А при породите овце и кози, застрашени от изчезване е необходима реализацията на 40/60 кг мляко и 0.25 животни, родени в стопанството на възраст до 1 година

При обвързаното подпомагане на доходите за производство на семена от картофи е добавено изискване базовият посевен материал от картофи за производство на семена да се сертифицира от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

В еко схемата за биологично земеделие при селскостопански животни се актуализира максималната стойност и планираната единична сума (евро/ха) за периода 2024 – 2027 г.

При еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване,  е направено дефиниране на междинни култури и покривни култури и прецизиране на съдържанието на органични подобрители на почвата.

В еко схемата за намаляване използването на пестициди е включено прилагането на полезни биологични агенти.

Промените в еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения предлагат облекчаване чрез повече възможни практики по избор на земеделските стопани в рамките на трайните насаждения. При нея, както и при еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, е предложено актуализиране на планираните единични суми и индикативния бюджет по еко схемите за 2024 – 2027 г.

При еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи са актуализирани планираните максимални единични суми и индикативния бюджет по еко схемата.

Допълнението на текста на еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури включва трайни насаждения и прецизиране на процентното съотношение на културите. Актуализирана е максималната сума за планираната единична сума (евро/ха) и на планираната единична сума (евро/ха).

Промени са извършени и при интервенциите в областта на развитие на селските райони

Към интервенцията „Биологично растениевъдство“ са включени като допустими за подпомагане и фуражните култури.

Прецизирани са и възможностите за разширяване на площите, за които е поет ангажимент, както и изискванията относно добив на продукция.

Извършено е ново актуализиране на размера на ставките по групи култури и е направена промяна в размера на площите, за които се прилага дегресивна ставка от групата на полските култури. Към бюджета на интервенцията са прехвърлени средства в размер на 25 млн. евро.

В интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ са прецизирани изискванията в дейността за намаляване употребата на антимикробни средства,  които целят подобряване на ефективността ѝ при прилагане и стартирането ѝ през 2024 г. Насочени са допълнителни финансови средства и са актуализирани размерите на подпомагане за отделните категории животни в съответните дейности.

Предлага се обособяване на две самостоятелни операции в интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“. Изискванията към употребата на препарати за растителна защита и торове са премахнати, като са представени изчислени нови размери на подпомагане за хектар.

По интервенцията „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ е прецизирана възможността за разширяване на ангажимента.

По интервенцията „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“ отпада изискването за разработване и използване на методика за определяне на праговете на застрашеност.

Адаптирани са изисквания по отношение на максималния размер на подпомагане по интервенцията „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство“ от до 300 ха на до 600 ха, както и изисквания за разширяване на площта, за която е поет ангажимент. Предоставена е възможност ангажиментът да бъде разширяван с до 10 % от размера на площта, с която е поет, но с не повече от 20 ха.

В интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ е включено задължение за наличие на животновъдна единица (ЖЕ) в съотношение 1 ЖЕ, налична за един заявен хектар.

В част от интервенциите по плана е унифициран подходът за определяне на допустимите кандидати – земеделски стопани, които получават възможност за подпомагане по тях, като са прецизирани допустимите кандидати, които са различни от земеделски стопани. Прецизирани са и изискванията, свързани с производство на електроенергия за ВЕИ, както изискванията и за изпълнение на дейности за подкрепа.

В интервенциите, свързани с инвестиции в производство и преработка е унифициран подхода за определяне на допустимите кандидати – земеделски стопани, които получават възможност за подпомагане по тях, като са прецизирани допустимите кандидати, които са различни от земеделски стопани.

В интервенция „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ е предвидена възможност за предоставяне на съветнически услуги и на нови стопани, каквато възможност е предвидена за млади земеделски стопани, а именно да се изготвят безплатни заявления и бизнес планове за потенциални кандидати от страна на съветнически организации, които са допустими бенефициенти по интервенцията.

В интервенцията „Професионално обучение и придобиване на знания“ е предвидено предимство за държавни и общински институции в системата на професионалното образование и обучение, висши училища, научни институти и опитни станции в областта на селското и горското стопанство.

Предвидено е и предимство за обучения на теми, свързани с Натура 2000 и ролята на земеделските стопани за постигане на целите на екологичната мрежа.

Допълнително, от интервенциите, свързани с предоставяне на съветнически услуги и организиране на обучения за земеделските стопани и заетите в техните стопанства се пренасочват средства в размер на 20 млн. евро към интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

Създадена е нова интервенция „Поддръжка на новосъздадени и възстановени гори“, по която подпомагането е под формата на компенсаторно плащане.

Предложена е нова интервенция, насочена към подпомагане на „Нови земеделски стопани“ – „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“, чието подпомагане е в размер 30 000 евро.

Интервенция „Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт“ е заличена като са отразени предложения от членове на Комитета по наблюдение на Стратегическия план.

Общо 25 млн. евро публични средства се пренасочват към интервенция „Биологично растениевъдство“. Допълнителният финансов ресурс ще обезпечи преизчисления на по-висок размер на компенсаторните плащания по интервенцията с оглед изпълнение на заложената в Стратегическия план цел от нарастване с 5 % до 2025 г. на площите в система на контрол. От бюджета на интервенцията се пренасочват още 50 млн. евро публични средства към интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ и 25 млн. евро към интервенция „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, предвид високите резултати от заявяването по нея в рамките на кампания 2023 г.

В областта на секторните интервенции е предвидена промяна в прилагането на  дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“. Същата не е допустима за подпомагане в рамките на интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и ще да бъде предвидена в интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“.

От интервенциите в лозаро-винарския сектор отпада първоначално заложената „Насърчаване на винения туризъм“. Причината за нейното отпадане от Стратегическия план е, че съгласно европейското законодателство допустими бенефициенти могат да бъдат само признати междубраншови организации в сектора, каквито към настоящия момент в България все още няма. Бюджетът, планиран за тази интервенция, е прехвърлен към интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“.

В интервенциите за пчеларство „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“ и „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти“ като потенциални бенефициенти се посочват браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти в сектор „Пчеларство“.

Наскоро МЗХ обсъди с бранша бележките на ЕК по първото изменение на Стратегическия план

Целта е преговорите по промените на плана да бъдат финализирани възможно най-скоро. Веднага след като първите промени са потвърдени от ЕК, нейното решение за одобрение на първото изменение ще бъде публикувано на сайта на Стратегическия план.

Какво прави сега МЗХ

В момента в аграрното ведомство се разработва усилено наредбата, която регламентира процедурата за кандидатстване по инвестиционните интервенции.

До няколко дни се очаква да бъде публикувана за обществено обсъждане  наредбата за техническата помощ по Стратегическия план, както и да се финализират дългоочакваните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Сега се работи и по интервенцията, която ще направи Националната служба съвети в земеделието бенефициент, който ще предоставя безплатни съветнически пакети на млади, малки, нови фермери и групи и организации на производители.

Комитет по наблюдение на стратегическия план се предвижда да се проведе в края на месец март или началото на април. Той ще обхване теми по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и по Стратегическия план 2023-2027 г.

На 26 февруари, на заседанието на Съвета на ЕС ще България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план и за още нещо…
На Съвета на земеделските министри страната ни ще предложи клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия с трети страни.

По време на заседанието се очаква Белгийското председателство и ЕК да представят на Съвета информация във връзка с необходимостта от бързи и структурни отговори на настоящата кризисна ситуация.

От съществено значение е да се постигне изравняване в нивата на директните плащания.

Позицията на България е, че ЕК следва да направи цялостна оценка на законодателството на Зелената сделка и въздействието й върху селското стопанство.

Заедно с това е необходимо да се проследи кумулативният ефект от мерките в споразуменията за свободна търговия, както и да се предвиди клауза за реципрочност, която да гарантира спазването на идентични производствени стандарти за качество и безопасност на храните и от двете страни.

По отношение на облекчаване на административната тежест в ОСП в средносрочен план позицията на страната, е че трябва да има облекчаване на някои от изискванията на екологичните стандарти и условността. От изключителна важност отново в краткосрочен план е да се опрости процедурата за промяна на Стратегическия план.

 

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X