Приет е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията

Днес на второ четене в Народното събрание е приет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. С промените се урежда използването на дронове за извършване на мероприятия в селскостопанската дейност. Новите технологии вече се използват за растителната защита, но до момента имаше празнота в правната уредба.
В сега действащия Закон за защита на растенията са уредени два вида пръскане — въздушно и наземно, но дроновете не могат да бъдат причислени към тях. Използването на новите технологии осигурява редица предимства, свързани с намаляване вредните последици от използването на пестициди и осигуряване на възможност за развитие на така нареченото прецизно земеделие, чиято крайна цел е използването на възможно най-щадящите методи и технологии за растителната защита, както и намаляване на количествата използвани пестициди, респективно вредните въздействия от тях. Използването на дронове за растителна защита изключва възможността за вредно въздействие върху хората, които извършват пръскането, водните басейни и околната среда.
Част от промените предвиждат за всяко третиране да се прави запис, който ще доказва спазването на условията, ще показва географското местоположение на всеки третиран парцел, датата и часа на прилагане и количеството използван продукт. Операторът на безпилотната летателна система ще има задължение да предоставя записа на съответната Областна дирекция по безопасност на храните. Продуктите за растителна защита, които се използват, трябва да са преминали процедура по одобрение, предшествана от оценка на риска. Подробно са разписани изискванията към операторите на безпилотната летателна система. Предвидени са ограничения относно разположението на площите, които ще бъдат третирани.
Измененията предвиждат Българската агенция по безопасност на храните да създаде и да поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.
Законопроектът е внесен от Десислава Танева и народни представители, и влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X