9 са планираните приеми по СПРЗСР през 2024 г.

Определянето на периодите на прием по интервенциите, финансирани чрез ЕЗФРСР, които са планирани да стартират през настоящата година, е свързано с приключването на няколко предварителни действия. На първо място се очаква финализиране на преговорите със службите на ЕК по изпратеното на 15 декември 2023 г. предложение за Първо изменение на Стратегическия план и неговото последващо одобрение.

Ето и по кои интервенции предстои да бъдат разкрити приеми през тази година:

II.Г.3 – Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони Инвестициите, допустими за подпомагане в рамките на интервенцията трябва да са свързани с
развитие на услуги в различни сектори на икономиката и други производствени неземеделски
дейности, производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за
функциониране на Европейския съюз, както и дейности, които са насочени към развитие на
занаяти
Земеделски стопани
Микропредприятия
Физически лица – занаяти
Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи
От 15 000 евро до 400 000 евро.
II.Г.5 – Инвестиции в инфраструктура за напояване Материални и нематериални инвестиции за реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване, използвана само за селскостопански цели и разположена извън земеделските стопанства. Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване
Юридически лица, предоставящи услугата
„Доставяне на вода за напояване“
„Напоителни системи“ ЕАД
„Земинвест“ ЕАД.
Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи
От 15 000 евро до 1 000 000 евро/
5 000 000 евро.
II.Г.6 – Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони Безвъзмездна финансова помощ за допустими за подпомагане дейности в дребна по размер инфраструктура:1.      Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
2.        Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
3.        Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
4.        Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
5.        Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, вкл. и дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди;
6.        Рехабилитация и доизграждане на канализационни системи и съоръжения;
7.        Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
8.        Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.
9.        Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот.
10. Общи разходи, свързани с проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта, така и по време на неговото изпълнение.
Общини от селските райони на Република България, а именно общини, в които няма населено място с население над 15 000 души. Съгласно тази дефиниция, 215 общини от общо 265 общини в България са класифицирани като селски район. Финансовата помощ е в размер на 100% Дребна по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез дейности, подпомагани по интервенцията, при която максималната стойност на допустимите разходи за един обект не надвишава по размер левовата равностойност на 3 млн. евро.
II.Д.1. – Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в
селското стопанство
Дейностите по проекта трябва да са свързани с производството на селскостопански продукти Земеделски стопани на възраст от 18 до 40 години
Икономическият размер на земеделското стопанство в границите от над 8 000 до 20 000 евро СПО
Финансовата помощ е в размер на 100% 40 000 евро
Две плащания по 20 000 евро
II.Д.2. – Подпомагане на много малки земеделски стопанства Дейностите по проекта трябва да са свързани с производството на селскостопански продукти Земеделски стопани с икономически размер на земеделското стопанство в границите от над 8 000 до 20 000 евро СПО Финансовата помощ е в размер на 100% 20 000 евро
Две плащания по 10 000 евро
II.Д.3. – Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в
селското стопанство
Дейностите по проекта трябва да са свързани с производството на селскостопански продукти Земеделски стопани на възраст от 41 до 65 години
Икономическият размер на земеделското стопанство в границите от над 4 000 евро СПО
Финансовата помощ е в размер на 100% 30 000 евро
Две плащания по 15 000 евро
II.Ж.1. – Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското
партньорство за иновации
Предоставя се подкрепа за проучване на приложимостта на новаторския проект в конкретни географски райони и стопанства, за изготвяне на анализ на конкретните производствени методи във връзка с въвеждане на иновативното предложение в практиката и създаване на база данни.  Подкрепят се дейности за стимулиране на интерес с цел избор на подходящи стопанства за прилагане на иновативното предложение и евентуално разширение на оперативната група. Оперативните групи – обединения, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите
или обединения по силата на споразумение за партньорство.
Финансовата помощ е в размер до 100% Първа стъпка – до 15 000 евро
II.Ж.3 – Подкрепа на организации на производители или групи от
производители
Подпомага се дейността на групи и организации на производители свързана с:
Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията;
Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби;
Установяване на общи правила за информация за продукцията;
Изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията.
Подпомагат се групи и организации на производители, чийто членове произвеждат продукти
в един от следните земеделски сектори:
· зърнено-житни култури;
· медицински и етерично-маслени култури;
· зърнено-бобови култури;
· технически култури, с изключение на тютюн;
· картофи;
· мляко и млечни продукти;
· месо и месни продукти, с изключение на риба и аквакултури;
· мед и пчелни продукти;
· винено грозде;
· яйца;
· плодове и зеленчуци;
· копринени буби;
Финансовата помощ е в размер на 100% Максимален размер на подкрепата за една година – 100 000 евро.
Плащането се определя върху стойността на годишната реализирана на пазара продукция от групата или
организацията на производители· за първата година след признаване – 10%;
· за втората година след признаване – 9,5%;
· за третата година след признаване – 9%;
· за четвъртата година след признаване – 8,5%;
· за петата година след признаване – 8%.
II.И.1. – Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет Подпомага се предоставянето на съвети на земеделски и горски
стопани с цел подобряване на икономическите и екологичните показатели, както и на
климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства.Подпомага се предоставянето на съветнически пакет № 12: Предоставянето на съвети относно възможностите за създаване, развитие и внедряване на иновации/иновативни проекти вкл. чрез участие в оперативни групи в рамките на ЕПИ/подкрепа за подготовка на проекти на оперативни групи. Съветническите услуги могат да включват улавяне на иновативни идеи в техния зародиш и тяхното обсъждане, търсене на допълнителна информация по темата и прецизиране на целите на потенциалния проект, търсене на подходящи участници с допълваща се експертиза, които могат да допринесат за постигане на целите на проекта, постигане на консенсус между участниците в групата чрез начертаване на план от дейности, които определят ролите и работата за всеки партньор, и накрая изготвяне на споразумение за сътрудничество на групата и изготвяне на проектно предложение.
Физически и юридически лица, които
разполагат с експертиза за предоставяне на съветническите услуги, попадащи в приложното поле
на включените съветническите пакети в т.ч. Национална служба за съвети в земеделието.
Финансовата помощ е в размер до 100% до 3 000 евро за предоставен съветнически пакет № 12

 

Управляващият орган обръща внимание, че годишният план за планираните приеми с включени определени периоди на провеждане и бюджети, както и критериите за оценка, по които ще бъдат класирани заявленията по отделните интервенции, задължително следва да бъдат съгласувани с Комитета за наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г., като заседание на Комитета се предвижда да бъде насрочено през месец април 2024 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X