Повечето промени в ЗСПЗЗ ще влязат в сила през 2025 г.

На днешното си заседание Комисията по земеделие и гори в 49-то Народно събрание прие промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които ще влязат в сила от 2025 г. Само при търговете за пасища критериите за уседналост може да се прилагат веднага с обнародването на законопроекта.

Членовете на комисията приеха промените единодушно още на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ на 13 март. Седмица по-късно той беше приет единодушно и в пленарна зала.

Ден преди заседанието за гласуване на второ четене се е провела работна среща с депутатите, членове на Комисията, където са въведени допълнителни корекции и правно-технически редакции.

По отношение на отдаваните под наем от държавния поземлен фонд земеделски земи чрез търг, с предложение на народния представител Иван Иванов в параграф 1, чл. 24 а, ал 1, точка 2 – се уточнява ..“са физически лица или ЕТ на възраст до 40 г., включително, за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения (независимо дали имат 3-годишна история)“. Допълнението се прави, за да е сигурно, че касае само чувствителни сектори, както и новите фермери да имат възможност да стартират земеделска дейност.

Относно критерия за местонахождение на животнивъдния обект (което е на база община) – което бе водеща цел в промените в закона, депутатът Гюнай Хюсмен предложи редакционна поправка: където е описано това, да се добавя „землище, община или съседна община, независимо от коя област е“, за да се уточни, че може да е от съседна област.

Депутатите приеха подаденото единствено предложение на заседанието от неправителствения сектор. Става дума за уточняване, което поясни Симеон Караколев, в парагаф 4, ал. 4, чл37и, касаещ тръжните процедури за общинските и държавните пасища. „На лицата, които отглеждат едри и дребни преживни, предназначени за месо“ – така е било записано в началото, а след снощните корекции е останало само „едри, предназначени за мляко и месо“.

В параграф 5, 6 и 7, и 8 бяха гласувани технически редакции, направени от Комисията, както и в „преходни и заключителни разпоредби“.

Единственият допълнителен текст, който беше обсъден днес от 19-те народни представители, е нов и е свързан с предложението на депутата от партия „Възраждане“ Даниел Петров за изграждане на слънчеви батерии върху земеделски площи. С него се правят изменения в Закона за опазването на земеделските земи, където се посочва, че при отдаване на търг на земи от общинския поземлен фонд, върху които ще се изграждат енергийни мощности – слънчеви панели или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), изискването е в продължение на три поредни години към тези земи да не е проявяван интерес от земеделски производители.

Проблемът е, че това отваря врата за лесни промени на предназначението на земеделските земи, защото самите процедури за одобряване на слънчевите панели са свързани със задължителна промяна на предназначението на земеделските земи. И след одобрен от съответната община подробен устройствен план ВЕИ-та свободно ще могат да се изграждат навсякъде, а това означава отнемане на използваема земеделска земя.

По искане на депутати беше решено, че вече започнати процедури за изграждане на соларни паркове върху общински терени ще се извършват по стария ред, т.е. при тях не важи задължението 3 години те да не са били използвани за земеделски цели.

Предстои обсъждане на текстовете в пленарна зала.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X