Принципите на регенеративното земеделие не са „издълбани върху камък“

В свят, в който последиците от глобалното затопляне нарастват и където натискът за смекчаването им се увеличава, глобалната агро-хранителна система е изправена пред голям проблем.

Земеделието, разбира се, е жизненоважно за оцеляването на милиардите хора по света като източник както на храна, така и на поминък. Но в същото време приносът му за изменението на климата и загубата на биологично разнообразие е огромен и е сред индустриите, които са най-засегнати от тези екологични кризи.

Регенеративното земеделие, твърдят учени, е единственият подход към селското стопанство, който може да преодолее статуквото на селскостопанската индустрия чрез значително намаляване на отрицателното въздействие на индустрията върху околната среда, земята и климата, увеличаване на положителното му въздействие и икономическа полза за цялата верига на стойността на хранително-вкусовата промишленост – от земеделските производители до производителите на храни и търговците на дребно до потребителите.

В Германия икономическият, социалният и регулаторният натиск върху селскостопанската система е особено интензивен. Селското стопанство допринася за 12,5% от общите емисии на парникови газове (ПГ) на страната, комбинация от въглероден диоксид, метан и азотен оксид от култури и добитък, както и промени в земеползването, които водят директно до отделяне на парникови газове от почвата. Земеделските стопани трябва да се справят с нарастващата интензивност и честота на екстремните метеорологични явления – както суши, така и проливни дъждове – които опустошават добивите на култури, дори когато се борят да посрещнат увеличените разходи за производство. Междувременно регулаторите налагат ограничения върху емисиите на парникови газове и изискват промени в използването на земята, а потребителите настояват за по-здравословна и по-евтина храна.

Какви са икономическите, екологичните и социалните ползи от регенеративното земеделие в Германия – и съответно във всяка страна с развита агро-хранителна система.

Какво е и какво не е регенеративното земеделие

Някои хора си представят, че регенеративното земеделие е езотерична, догматична идеология, просто „друга тенденция“ след биологичното земеделие. Други предполагат, че това е вид земеделие, предназначено единствено за управление на емисиите на парникови газове за сметка на намаляване на добивите на земеделските производители. Такива възприятия обаче са погрешни. Всъщност регенеративното земеделие е съвкупност от прагматични земеделски практики, които могат да се извършват благоприятно както в конвенционалните, така и в биологичните ферми. Тези практики оставят земеделските стопани и хранителните компании по-добре икономически, а повечето отрицателни краткосрочни въздействия, които могат да възникнат, обикновено са резултат от неинформирани опити и грешки.

Регенеративното земеделие се определя като „адаптивен подход към земеделието, прилагащ практически доказани и научно обосновани практики, фокусирани върху здравето на почвите и културите, насочени към устойчивост на добива и положително въздействие върху въглерода, водата и биологичното разнообразие“.

Здравата почва е ключов фактор за продуктивно земеделие и повечето регенеративни практики са предназначени да поддържат функциите на почвата, като защитават и подхранват нейното биологично разнообразие. Това е целта на трите принципа в основата на регенеративното земеделие: земеделие без обработка, включително директно засяване; постоянно покритие на почвата с растения; и насърчаване на биологичното разнообразие, включително по-широко сеитбообращение.

Основните практики на регенеративното земеделие са предназначени да бъдат приложени на три етапа – основен, междинен и напреднал – в продължение на няколко години. Като цяло, всеки етап включва три вида дейности, които влияят върху това как се обработва почвата и културите, какви суровини се използват и как е структурирана земята.

За да се създаде основа за най-добри резултати, земеделските производители трябва да изпълняват всички основни практики на етап 1 заедно, но следващите етапи и техните специфични практики не са издълбани върху камък. В зависимост от контекста и миналите практики по отношение на такива променливи като климата и типа на почвата, отделните стопанства могат да използват различни регенеративни практики. Преминаването към регенеративно земеделие е непрекъснат процес, който изисква време, за да се разберат напълно обстоятелствата във всяка ферма. Ключът е да отразявате, адаптирате и регенерирате.

Ползи за фермерите

Регенеративното земеделие отдавна се свързва с по-ниски добиви и свиване на печалбите за фермерите. Въпреки това, обективен анализ на икономиката на германските ферми, проведен на база хектар, показва, че регенеративното земеделие предлага огромни ползи в средносрочен и дългосрочен план, което води до по-високи печалби за фермерите в страната. Като цяло, след като е налице стабилно изпълнение – обикновено след 6 до 10 години – практиките на етап 1 и етап 2 трябва да увеличат печалбите на земеделските стопани с около 60% или повече.

Пример за този анализ разбива специфичните практики, извършвани в типична ферма, която отглежда зърнени и маслодайни култури. Подобренията в структурата на почвата в резултат на безорното земеделие например биха увеличили печалбите на стопанството с 97 евро на хектар, включително печалба от 69 евро на хектар нетни икономии на разходи от избегнати операции по обработка на почвата и 28 евро на хектар приходи от увеличени добиви.

Освен положителното въздействие върху доходите на земеделските стопани, дългосрочните подобрения в плодородието на почвата увеличават производствения потенциал на земеделската земя и по този начин имат положителен ефект върху нейната стойност.

Несъмнено някои земеделски стопани не разполагат с необходимия капитал за покриване на разходите за приемане на определени регенеративни практики или може просто да не желаят да рискуват да изоставят обичайния си подход към земеделието. За да преодолее тези страхове, правителството на Германия и нейните хранителни компании трябва да подкрепят фермерите в трансформацията им към регенеративно земеделие и да ги убедят, че могат да постигнат положителни икономически ефекти дори през първата година на прехода.

Социално-екологични ползи

Преминаването към регенеративно земеделие също би имало значителни ползи за германското общество като цяло, подобрявайки качеството на околната среда в страната на няколко фронта и повишавайки питателната стойност на храната.

Анализът показва, че социално-екологичните ползи от регенеративното земеделие в Германия биха могли да имат обща икономическа стойност от приблизително 8,5 милиарда евро годишно. Около 8 милиарда евро от тази сума ще дойдат от положителното въздействие на регенеративното земеделие върху въглеродния отпечатък на страната. Укрепването на капацитета на почвата да служи като поглътител на въглерод би представлявало около 6,8 милиарда евро от 8-те милиарда евро, а намаляването на емисиите на парникови газове – предимно азотен оксид и метан, два особено мощни парникови газа – би донесло още 1,2 милиарда евро.

Освен това приблизително 0,5 милиарда евро годишни ползи биха били резултат от подобреното качество на водата, постигнато чрез намаляване на необходимостта от напояване и чрез избягване на замърсяването с нитрати, дължащо се на прекомерната употреба на азотни торове. Допълнителни ползи биха възникнали от подобренията във водния цикъл на страната – процесът на валежи, изпарение и почвена влага („зелена вода“) – поради подобреното състояние на почвата, но количественото определяне на тези печалби изисква повече изследвания.

Друга ключова цел на регенеративното земеделие е да се защити съществуващото биологично разнообразие чрез намаляване на отрицателното въздействие на конвенционалното земеделие и да се увеличи общото биологично разнообразие на обработваемите земи и пасищата. Въпреки че анализът не се опитва да определи количествено тези ползи, те се дължат главно на подобреното здраве на почвата и намаленото използване на синтетична растителна защита и внасяне на торове.

Ползи за германската верига за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост

Основен ефект от регенеративното земеделие е устойчивостта – способността на почвата, културите и местната екосистема да се справят по-добре с шоковете, свързани с климата. Този ефект е в основата на ключова полза за германската агро-хранителна система: гарантирането на бъдещите доставки на храни и хранителни суровини.

По-ниските добиви поради екстремни метеорологични условия биха могли да намалят достъпа на компаниите до суровинните култури, необходими за храната, която произвеждат, излагайки на риск техните операции и производствени обеми. А цената, която трябва да плащат за вложените култури, може да се увеличи, особено в години с ниски добиви, оказвайки натиск или върху печалбите им, или върху потребителските цени. Чрез укрепване на устойчивостта на земеделските стопани в условията на тежки метеорологични условия, регенеративното земеделие може да помогне на компаниите да осигурят стабилни източници на суровини. Анализът показва, че регенеративните практики могат да намалят загубите на добив в години, белязани от тежки метеорологични условия, с до 50%.

Друга полза включва осигуряване на репутацията на хранителните компании и социалния лиценз за работа. Инвеститори, регулатори и потребители оказват натиск върху компаниите във всяка индустрия да намалят емисиите си на парникови газове и да прилагат по-екологосъобразни и по-екологични практики в цялата си дейност. Производителите в хранително-вкусовата промишленост надолу по веригата имат особено тежко задължение да изпълнят своите екологични цели – по-специално тези, свързани с емисиите от обхват 3 – като се има предвид огромният размер на тяхното въздействие върху околната среда и ролята им в доставката на храни за Германия. Подкрепяйки целите на регенеративното земеделие, те могат да подобрят репутацията си на екологосъобразни компании и да гарантират, че работят съобразно настоящите и бъдещите разпоредби в областта на околната среда и климата.

Като се вземат предвид всички тези ползи, регенеративното земеделие обещава тройна печалба за фермерите, обществото и хранително-вкусовата промишленост.

Пътят напред

Въпреки многото ползи от регенеративното земеделие, преходът няма да бъде лесен за осъществяване. Трудно е да се убедят фермерите да възприемат фундаментално различен подход към земеделието без широка и централно организирана подкрепа, а страховете от намалени добиви и по-високи разходи остават предизвикателство за тях и за хранителните компании.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X